Dziś jest: poniedziałek 14 października 2019 Imieniny: Alana, Kaliksta, Fortunaty
PLENDE A- A A+

MGOPS - OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Ogłoszenie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach o naborze na stanowisko urzędnicze.

O g ł o s z e n i e
 
o naborze na Wolne Stanowisko Urzędnicze
Referent ds.  Funduszu Alimentacyjnego Programu Rodzina 500 plus, Karty Dużej Rodziny i Dobry Start

 Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach,  z siedzibą ul. Dworcowa 25, 14-420 Młynary.  

I. Wymagania podstawowe:

1/ obywatelstwo polskie,

2/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

3/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,

4/ osoba nie karana za przestępstwa umyślne,

5/ wykształcenie wyższe I lub II stopnia lub  studia podyplomowe w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym,  o specjalności administracja, ekonomia,

6/ znajomość przepisów z zakresu: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 500+ , ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Karty Dużej Rodziny, Dobry Start.

7/ wymagany co najmniej 12 miesięczny staż w jednostkach administracji publicznej samorządowej i ich jednostek organizacyjnych znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych
 

II. Wymagania dodatkowe

1/ biegła znajomość obsługi programów Office, Excel, Word, umiejętność obsługi poczty e-mail oraz obsługi urządzeń biurowych,

2/ odporność na stres, komunikatywność, kreatywność sumienność, gotowość do podnoszenia

kwalifikacji,

3/ umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole,

4/  znajomość przepisów prawnych na w/w stanowisku.

III. Zakres najważniejszych obowiązków:

1. Przyjmowanie, kompletowanie i weryfikacja wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500 +); ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, KDR, Dobry Start.

2.Współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczenia wychowawczego (Programu Rodzina 500 +) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

3. Przygotowywanie  decyzji przyznających i odmownych dot. wymienionych świadczeń.

4. Sporządzanie  sprawozdań rzeczowo – finansowych oraz planowanie potrzeb w zakresie w/w świadczeń.

5. Sporządzanie list wypłacanych świadczeń;

6. Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń;

7. Prowadzenie rejestru wniosków.

8. Przekazywanie informacji dotyczącej zadłużenia dłużników do BIG Infomonitor.

IV. Wymagane dokumenty;

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Curriculum vitae.
 3. List motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy.
 5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy, wymagane dokumenty aplikacyjne.  
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku.

Curriculum Vitae musi być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)”, pod którą musi widnieć oryginalny podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Warunki pracy:

Praca wykonywana jest w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach,  ul Dworcowa 25, godziny pracy Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Stanowisko administracyjno – biurowe, praca przy monitorze (praca przy komputerze powyżej  4 godzin dziennie), obsługa urządzeń biurowych, (drukarki, kserokopiarki), praca na dokumentach, kontakt telefoniczny i osobisty z interesantami, praca wymagająca przemieszczania się wewnątrz budynku.

V. Warunki pracy na stanowisku referenta ds. świadczeń

 1. miejsce pracy wewnątrz budynku,
 2. wykonywanie obowiązków związanych z obsługą komputera, sporządzaniem, przenoszeniem, porządkowaniem, dostarczaniem, wysyłaniem dokumentów, praca w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalny w pozycji siedzącej,
 3. pracownik użytkuje sprzęt biurowy w szczególności komputer, drukarkę,  kserokopiarkę, faks, telefon,
 4. możliwe narażenie na: stres, obciążenie mięśniowo - szkieletowe, w szczególności statyczne mięśni,
 5. stanowisko nie jest przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

      6. Zawarcie umowy na etat od 1 września 2019 r.

7.Wymiar czasu pracy: pełny etat

Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Kompletne dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego           Ośrodka Pomocy  Społecznej w Młynarach lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres M-GOPS   w Młynarach ul. Dworcowa 25 w terminie do dnia 5 lipca 2019 do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko referenta ds. świadczeń w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach”.

2. Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.

3. Oferty które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Etapy rekrutacji

Etap 1 : W dniu 5 lipca Komisja Rekrutacyjna dokona analizy przedłożonych dokumentów aplikacyjnych kandydatów i wybierze te, które spełniają wymogi formalne niniejszego konkursu.

Etap 2 :  Najpóźniej w ciągu 4 dni z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach.

O godzinie rozmowy zaproszeni kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

- konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach.

- do konkursu mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne,

- wyniki konkursu na stanowisko referenta ds. świadczeń zostaną upowszechnione na stronie   internetowej BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach oraz na tablicy ogłoszeń.                                     

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Młynary i na tablicy ogłoszeń Miejsko - Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach oraz stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach w zakładce M - GOPS.  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Ośrodku przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez Ośrodek w celu przeprowadzenia procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 55 248 67 20.

/-/ mgr Jadwiga Piekarska   
Kierownik M-GOPS w Młynarach
Wyświetleń: 250
Kalendarz
«
Październik 2019
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Newsletter
Aktualności
|
Rada Miejska
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Projekty edukacyjne
|
Charakterystyka Gminy
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
Sołectwa
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Turystyka
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Formularz kontaktowy