ࡱ> W\bjbjDD4&e&e$D.D.<<<<<<<<8<<$=<N2=>>>>?CDLNNNNNNN$!RTP(N<hD??hDhD(N<<>>(NEEEhD<><>NEhDNEELhM>p+]PDbMHMN0NM'UD'U M'U<M4EhDhDhD(N(NEhDhDhDNhDhDhDhD'UhDhDhDhDhDhDhDhDhDD. b;:ZaBcznik nr 2b do Regulaminu projektu DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie Przedszkolaki na start! Ja ni|ej podpisany& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & ..& ...................................... (imi i nazwisko nauczyciela) deklaruj udziaB w projekcie Przedszkolaki na start! (dalej Projekt), ktrego realizatorem jest Gmina MBynary i Przedszkole w MBynarach. O[wiadczam, |e zapoznaBem si z Regulaminem Projektu i akceptuj jego postanowienia. ZostaBem poinformowany, |e Projekt jest wspBfinansowany ze [rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpoBecznego, a jego realizacja odbywa si w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa WarmiDsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zobowizuj si do wypeBnienia formularza dotyczcego danych osobowych, ankiet, testw oraz podpisywania list obecno[ci, kart doradczych i umw dostarczanych przez realizatora w trakcie Projektu. Mam [wiadomo[, i| dokumenty te posBu| realizatorowi w procesie monitorowania, kontroli oraz ewaluacji realizowanego Projektu. O[wiadczam, |e speBniam kryteria uprawniajce do udziaBu w Projekcie. z rozdziaBem IV. Regulaminu Pro Uprzedzony o odpowiedzialno[ci karnej za skBadanie nieprawdziwych o[wiadczeD lub zatajenie prawdy, niniejszym o[wiadczam, |e wszystkie przedstawione przeze mnie dane s zgodne z prawd. Wyra|am zgod na przekazywanie mi informacji zwizanych z realizacj Projektu drog telefoniczn i/lub elektroniczn. Wyra|am zgod na wykorzystanie mojego wizerunku do celw projektowych, w szczeglno[ci do promowania i upowszechniania Projektu na stronach internetowych, materiaBach filmowych, publikacjach. Postanowienia koDcowe: zasady uczestnictwa w projekcie okre[la Regulamin Projektu. Realizatorzy projektu zastrzegaj sobie prawo zmiany zasad uczestnictwa w projekcie w sytuacji zmiany wytycznych i dokumentw programowych oraz warunkw realizacji projektu. W sprawach nieuregulowanych niniejsz deklaracj decyzje podejmuje koordynator projektu. deklaracja obowizuje w caBym okresie realizacji Projektu. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... Miejscowo[ i data Czytelny podpis nauczyciela " OZWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU DANE OSOBOWE W zwizku z przystpieniem do projektu pn. Przedszkolaki na start! (dalej Projekt) o[wiadczam, |e przyjmuj do wiadomo[ci, i|: Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa WarmiDsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 jest Wojewdztwo WarmiDsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarzd Wojewdztwa WarmiDsko-Mazurskiego z siedzib w Urzdzie MarszaBkowskim Wojewdztwa WarmiDsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, bdcy Instytucj Zarzdzajc Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewdztwa WarmiDsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej:Instytucja Zarzdzajca). Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. Centralny system teleinformatyczny wspierajcy realizacj programw operacyjnych jest Minister wBa[ciwy do spraw rozwoju regionalnego. Instytucja Zarzdzajca powoBaBa Inspektora Ochrony Danych, z ktrym kontakt jest mo|liwy pod adresem email: HYPERLINK "mailto:iod@warmia.mazury.pl"iod@warmia.mazury.pl. Moje dane osobowe przetwarzane s na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych wzwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepBywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych). Oznacza to, |e moje dane osobowe s niezbdne do wypeBnienia przez Instytucj Zarzdzajc obowizkw prawnych ci|cych na niej w zwizku z realizacj Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa WarmiDsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020). Wspomniane obowizki prawne ci|ce na Instytucji Zarzdzajcej w zwizku realizacj RPO WiM 2014-2020 okre[lone zostaBy przepisami m.in. ni|ej wymienionych aktach prawnych: Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajcego wsplne przepisy dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu SpoBecznego, Funduszu Spjno[ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajcego przepisy oglne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu SpoBecznego, Funduszu Spjno[ci i Europejskiego Funduszu Morskiego iRybackiego oraz uchylajcego rozporzdzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu SpoBecznego i uchylajcegoLP 8 Z İĤrbTF<hXOJQJ^JheB*OJQJ^Jphhe6OJQJ\]^Jhe56OJQJ\]^Jhe5OJPJQJ\^Jhe6OJQJ^JheOJQJ^JheCJOJQJ^JaJheCJOJQJ^J&he56CJOJPJQJ\]^J"he56CJOJQJ\]^Jhe5CJOJQJ^Jhe56CJOJQJ^Jhe6CJOJQJ^JNPR ZFn $ & Fd8a$$ & Fd8^`a$ $d8a$$ qd8a$ $d8a$d8n|f&(*lD !($ & Fd8a$gdX$ d8a$gdX $d8a$gdX d8gdX $d8a$gdX$d8^a$gdX$ & Fd8a$gdXdv"$(vf! !p!r!t!!!!.8@(AB4B6BDKν饖鎊rpchX5OJQJ\^JUhX0J5OJQJ^JjhXUhXjhXUhX5OJPJQJ\^JhX5OJQJ^JhX5CJOJQJ^J hX56CJOJQJ^JaJ$hX6CJ$OJQJ^JaJ$hXOJPJQJ^JhXOJQJ^JhXhXOJQJ^J(,P8p9<@8BCE GIFKjLOO0P"Qd8^`gdX d8gdX$ d8a$gdX $ & Fa$gdX$ & Fd8a$gdX$ & Fd8a$gdX rozporzdzenie Rady (WE) nr 1081/2006, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programw w zakresie polityki spjno[ci finansowanych wperspektywie finansowej 2014 2020; Rozporzdzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrze[nia 2014 r. ustanawiajcego szczegBowe przepisy wykonawcze do rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 wodniesieniu do wzorw sBu|cych do przekazywania Komisji okre[lonych informacji oraz szczegBowe przepisy dotyczce wymiany informacji midzy beneficjentami a instytucjami zarzdzajcymi, certyfikujcymi, audytowymi i po[redniczcymi. Moje dane osobowe bd przetwarzane wyBcznie w celu wykonania przez Instytucj Zarzdzajc okre[lonych prawem obowizkw w zwizku z realizacj Projektu pn. Przedszkolaki na start! , wszczeglno[ci w celu potwierdzenia kwalifikowalno[ci wydatkw, udzielenia wsparcia, zarzdzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczo[ci oraz dziaBaD informacyjno-promocyjnych wramach RPO WiM 2014-2020. Moje dane osobowe zostaBy powierzone do przetwarzania, Beneficjentowi realizujcemu Projekt Gminie MBynary, ul. Dworcowa 29, 14-420 MBynary oraz podmiotom (o ile dotyczy), ktre na zlecenie Beneficjenta uczestnicz w realizacji projektu Partnerowi Przedszkole w MBynarach. Moje dane osobowe, zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa, s udostpniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi wBa[ciwemu do spraw rozwoju regionalnego Moje dane osobowe mog zosta powierzone lub udostpnione tak|e specjalistycznym podmiotom realizujcym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020, w szczeglno[ci na zlecenie Instytucji Zarzdzajcej RPO WiM lub Beneficjenta. Moje dane osobowe bd przechowywane do czasu akceptacji sprawozdania koDcowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa WarmiDsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Komisj Europejsk. W ka|dym czasie przysBuguje mi prawo dostpu do moich danych osobowych, jak rwnie| prawo |dania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunicia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysBuguje mi w przypadkach i na zasadach okre[lonych odpowiednio w art. 17-22 RODO. Je|eli uznam, |e przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mam prawo wnie[ skarg do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania bdzie rwnoznaczna zbrakiem mo|liwo[ci udziaBu w realizacji Projektu. Po zakoDczeniu udziaBu w projekcie przeka| Beneficjentowi dane dotyczce mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziaBu w ksztaBceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, zgodnie zzakresem danych okre[lonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postpu rzeczowego realizacji programw operacyjnych na lata 2014-2020 (tzw. Wsplne wskazniki rezultatu bezpo[redniego). & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & ............. Miejscowo[ i data Czytelny podpis nauczyciela" DANE UCZESTNIKW PROJEKTU OTRZYMUJCYCH WSPARCIE Imi/imiona: Nazwisko: PESEL: Dane kontaktowe:Wojewdztwo:Powiat:Gmina:Miejscowo[: Ulica:Nr budynku:Nr lokalu: (nie dotyczy FORMCHECKBOX )Kod pocztowy:Telefon:Adres e-mail:WyksztaBcenie: FORMCHECKBOX ni|sze ni| podstawowe FORMCHECKBOX podstawowe FORMCHECKBOX gimnazjalne FORMCHECKBOX ponadgimnazjalne FORMCHECKBOX policealne FORMCHECKBOX wy|szeStatus uczestnika projektu (nauczyciela) w chwili przystpienia do projektu:Osoba nale|ca do mniejszo[ci narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia FORMCHECKBOX Tak FORMCHECKBOX Nie FORMCHECKBOX Odmawiam podania informacjiOsoba bezdomna lub dotknita wykluczeniem z dostpu do mieszkaD FORMCHECKBOX Tak FORMCHECKBOX NieOsoba z niepeBnosprawno[ciami FORMCHECKBOX Tak FORMCHECKBOX Nie FORMCHECKBOX Odmawiam podania informacjiOsoba w innej niekorzystnej sytuacji spoBecznej  FORMCHECKBOX Tak FORMCHECKBOX Nie FORMCHECKBOX Odmawiam podania informacji & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Miejscowo[ i data Czytelny podpis nauczyciela "   Projekt Przedszkolaki na start! jest wspBfinansowany ze [rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpoBecznego DKFKLLjLOO.P@PQ Q$Q.QQQQQQQQQQQQRR4R6RHRJRZR\RzR|RRRRRRֻuquqqqqqqqqqiqjhXUhXhXB*OJQJ^JphhX5B*OJQJ^Jph!hX5B*OJQJ\^Jph,hX56B*CJ$OJQJ\^JaJ$phhX6CJ$OJQJ^JaJ$hXOJPJQJ^JhXOJQJ^JhMhXOJQJ^J#hXOJQJ^JfHq &"Q$Q&Q(Q*Q,Q.QQQQQQQjakd$$If0c %/ y 44 lapytd8$G$Ifgdd8$Ifgd$d8^`a$gdX QQQQQQQQQQQQQnnnnnnnnd8$G$IfgdK$akda$$If0c %/ y 44 lapytd8$Ifgdd8$G$Ifgd QQQQQQQR~m$d8$Ifa$gdakd$$IfZ0c %/ y 44 lapyt $IfgdFf9d8$G$IfgdK$RR2R4R6RFRHR5akd$$If0c %fB 44 lapytd8$G$Ifgdd8$IfgdIkdZ$$Ifc %% 44 lap ytHRJRXRZRd8$G$Ifgdd8$Ifgdakd$$If0c %fB 44 lapytZR\RxRzRd8$G$Ifgdd8$Ifgdakd@$$If0c %fB 44 lapytzR|RRRd8$G$Ifgdd8$Ifgdakd$$If0c %fB 44 lapytRRRRRRSd8$G$Ifgdd8$Ifgdakd $$If0c %fB 44 lapytRRRSS S"S6S8SVSXStSvSxSSSSSSSSSSSSTTT T"T:TTZT\T^T`TTTTTTTTTTTTTTTTUUܿشة؞ܿؓܿ؈j`hXUjhXUjphXUjhXUjhXUhXB*OJQJ^JphjhXUhXhX5B*OJQJ^JphjhXUjh hXU5SSS SaSCd8$G$Ifgdd8$Ifgdkd $$If\c3 %3 44 lap(yt S"S4S6Sd8$G$Ifgdd8$Ifgdakd $$If0c3 % 44 lapyt6S8STSVSd8$G$Ifgdd8$Ifgdakd $$If0c %fB 44 lapytVSXSvSSTVjVB44d$IfgdIkd$$Ifc %% 44 lap yt$d8$Ifa$gdakd$$If0c %fB 44 lapytUV@V\V^V`VhVjVlVVVVVVVVVVVVW WWWWWWWWWWWWWWWX X"X>X@XBXJXLXNXjXlXnXvXxXzXXjhXUjhXUjhXUjVhXUhXB*OJPJQJ^JphjhXUj~hXUjhXUjhXUhXhXB*OJQJ^Jph4jVVVW WWWW_kdn$$If\c l %f  44 lap(ytd$IfgdWW XLXxXXXwwwwwd$IfgdykdF$$IfFc l %f   44 lapytXXXXXXXXYZYvYxYzYYYYYYYYYYYZZ*Z.Z4Z[[[[[[[[[[[[[ʿʴʩʙ|tptptptp|hjhUhehX6CJ$OJQJ^JaJ$hXOJQJ^JhX5B*OJQJ^JphjVhXUjhXUjfhXUhXhXB*OJPJQJ^JphhXB*OJQJ^JphjhXUjhXU'XXTYVYXYYYYYZm__O_O_O_d$G$Ifgdd$Ifgdkd~$$If,\c l %f  44 lap(yt Z,Z.Z0Z2Z4Z[_UUUC<d8^`admin6969 2018:01:05 13:46:522018:01:05 13:46:52admin http://ns.adobe.com/xap/1.0/ 2018-01-05T13:46:52.688admin C  '!%"."%()+,+ /3/*2'*+*C ***************************************************P" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?F(E()2(h]W&[A+0Q?mURbM=QE ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ZJZ((((4Ph(=(4:$:2Wͼϵ?3LnڝV?fZ>^H=IV? z[$~|78% Hlҡ7]m~|F\De;/=<1m\Aw_kguψO+M^yvW5sz x{U:nd0R9 TX2dWMW{ JH˴S$i{eU\@>x@:bt;/n`TO:0XH%\I ( ( l#PI:I?ʀ5OƏ5Oƥ"_}h_}jZ(/5OƏ5OƥS NdxOCҹ Qp8?֥ޮglRwIsq5YZkKv8;gg㏃;]]3WE|A5_742g[|׽K݃N77K KIK_0wQ@Q@Q@ %!ih=(m+ֱj7:ť\y $AW,OY7``ھύcv D'mcoa|}R_jSflZMFq"أ,-fT_g>󸌳*Wܿ{if\|Fѧk\/\މmmVƚf{\بu8]đg[Mi[yO/wywۭhjO>o]ź[ +Kυz=jy0][\Oݒ:(r H|Q3֮dU6cwp?u?yzݽ4nn?8h Fo : hPF2D7#6G;?>Fy5ť{src6LLK-j Et,/R8RCόl3g8ZKZW,6sFvTsϥn #6XS{ٯڡN``B+n0OV_j>+kM-//{< @ P9Mv;,E<ft XczVǎXj^u8/;=B[yCh&r7䞃B/z"Iws}<]JI E`b'֧i}5kl;kY q\/q1 SZZm{+(P<;yy > ~VnV16>lp <$tTQET$VJ"ffcjz/yMM\"'~IƏN'C.|yQWv>W?܏: OG4u?t kK'^IƏN'C.|yQGץ?z?[L,;Su]Cunv S?3j69Y|Xeg*A 5GIevFwVujM8SO-V6F7Za.hW$9J&QK^75)g ޏd~Sͤz V02iR6z*𩐝d6q֗M_Zcxr:zusֱR4}2*nW<7k\#i=b˵b'@#'N*sWI޳wk6KY)>q_/S+_R7aR7GUnceTI=I*֧^\&guJd6bݣF@|*>6m7C67:Ω{0N ƬZ:as9xĚE5ޝqJt-\h.3E5ۻ=KS} KmBW[;];POdGa;`5׮I5. B-yl@֦,^B*~f?!ez>P\x3 \ևŶw>x"T ]tƅk _hz>ROWQoeP|Z(_OúuOwK2J.72|q]PEPsoϖoBq\Gm!@츌N0G#һҹB6G,|Irۇ+IS4NlMk ׂek_<,7 c+;#_oGm?Cn5,K{wꜚ[g/_ k(,;9qpj9t(hoػUd*sMKG}XS1W}?Gf2.Kg3ܞҨA:ĺ]"('`qWӧqУ !QI3Vl-Q@Q(EPE (QIZ((fN;(эؐ4RI!N b7kŚ+ھ n0R@'&E0XO,&I0S1ߊ xFd衳AG߇FN/okzqbh%ՌB;Ř,jڸL5}VZt)sci7eEs"[]R@7=sH#:핒Zu5&8Ȼ61o-G:"m:Uh!Xa5_02 $qZ?𞣫xL兾-EFYE`wnRF5sc=QM(,Ѐ{U|kN.bԱ&n yy>*aҼ>/i02I~br 9js7[d DXTFR= 6YntK4eQuQAllI#FxYsilō`Ӡ(-Ugp d1֍C-ODҭ"aIwWymf=GVLV:DWQ65n ]dՆe`,^vmv6 GZ{xJxŤh1eBv_?EO4]fQMNMYBo,Ѫ+Rzu Ascae&$K+tȐm.帮'AqL+qƢA6nĶ<܌k8tt{HeXč4ڨ;\ <h<-ipimikksesmAX́vqdyzgl.4h}&j~A<{g-}>In2~[0p$ڼE.^Ə\DH0? ?뼿yy^ _#31#Zai,u}Y|F=dĊieeUfU1=*0*XpApj1sO~g}mɵk_B[K,ao ]s=EZ֭mI C.m!qJ|ˏ{m=kݶ2ϙt dbϺtWQͧkQ8YY3d`k, 9acBtyWC/GO{;hedI5>[d)zm/%%?6,2 d2H@\$=|CqfWplȑ[Œ6ZI@ts[-cƗ!n!frpwƇ)3gj$c8 * 0?%6,YȿSpffqU`v0RBFp) V[0fC@ B1蘦i,e$Eta2 yqf-[L ͽFP!HyDɬx+{e<TͿ*={idbw9%=px}I@;H`yteif}1[F\6H0I9/u G܄1Amj\R`S 5ʦO˙NɃ!y+<0 -!7aXk-|?oF)aq+9->U7Gֵ6u {ʔI es^ˁFZs7/uw$-#0f烻#-^[rcS8<h>-主F ]Ѥ[Xs2c{T5]YH#Y(&Yk#*)w~`9@+h MkY}sG5Ṷ)Gn=F cJo_Vkk@JL4׌ۂ3^zR4jU#Q̻#r&S'tODX_]rݟȄв1fk3xm7SzY̵_F9f0[Akm) 1(HB(E qm$%TlU{9ޒit}O)'\Ӯ!Q>EHOe֛} %dk9VɄa~8ף:McR1,K3y$I'֍WKX岻iehهq 5\O${>VvڍO$"F>R 욊OV%ӴTji%@Gz40Goo0qDP8PM[IuصiDs mAbW83JKe{P[Y?v1QyO&* V ^]]s@$u?NҖA..QRhGQѬ5Vĭ|TqAp?*Ef&'O5/%?=߂4K.ݙ9cOs(zM&8 h6.!`pFwva.YI9F=1kQ@!Fe mxPX“'??ZTP2G.hmPfͤw^{ t?$40m`HN& ټ=XEeqh[DIHbÞz*4X5nw0?F15Ed?t9T"".۴.LoM>o'y20@Q:KEx %Ex7_liot9E>We|DUAӽ<'Zϋc*H wѹԮ[X纍@F7zttߕ O7ºq> mkYGk~8 Gi~S:BOUo;qҪN@_GN@_ZS4Bwz}vˤ]}9QU?4ߕ Ҽ<8Y9yoὅ–| ( ( ( PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%-PEPEP٭DyK yK <w666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@6666_HmHnHsHtHb`b Normalnyd*$(CJOJPJQJ^J_HaJmHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituTi@T 0 Standardowy :V 44 la ,k , 0 Bez listy </< WW8Num1z05OJQJ^Jo(./. WW8Num2z0^JD/D WW8Num3z05CJOJQJ^JaJo(*/!* WW8Num3z1*/1* WW8Num3z2*/A* WW8Num3z3*/Q* WW8Num3z4*/a* WW8Num3z5*/q* WW8Num3z6*/* WW8Num3z7*/* WW8Num3z86/6 WW8Num4z0 OJQJ^J*/* WW8Num4z1*/* WW8Num4z2*/* WW8Num4z3*/* WW8Num4z4*/* WW8Num4z5*/* WW8Num4z6*/* WW8Num4z7*/!* WW8Num4z8*/1* WW8Num5z0*/A* WW8Num5z1*/Q* WW8Num5z2*/a* WW8Num5z3*/q* WW8Num5z4*/* WW8Num5z5*/* WW8Num5z6*/* WW8Num5z7*/* WW8Num5z8F/F WW8Num6z05B*OJQJ^Jo(ph*/* WW8Num6z1*/* WW8Num6z2*/* WW8Num6z3*/* WW8Num6z4*/* WW8Num6z5*/!* WW8Num6z6*/1* WW8Num6z7*/A* WW8Num6z8</Q< WW8Num7z05OJQJ^Jo(./a. WW8Num7z1o(*/q* WW8Num7z2*/* WW8Num7z3*/* WW8Num7z4*/* WW8Num7z5*/* WW8Num7z6*/* WW8Num7z7*/* WW8Num7z8L/L Domy[lna czcionka akapitu2*/* WW8Num1z1*/* WW8Num1z2*/* WW8Num1z3*/!* WW8Num1z4*/1* WW8Num1z5*/A* WW8Num1z6*/Q* WW8Num1z7*/a* WW8Num1z8./q. WW8Num2z1^J:/: WW8Num8z0OJQJ^Jo(:/: WW8Num8z1OJQJ^Jo(:/: WW8Num8z2OJQJ^Jo(./. WW8Num9z0o(*/* WW8Num9z1*/* WW8Num9z2*/* WW8Num9z3*/* WW8Num9z4*/* WW8Num9z5*/* WW8Num9z6*/!* WW8Num9z7*/1* WW8Num9z82/A2 WW8Num10z05o(,/Q, WW8Num10z1,/a, WW8Num10z2,/q, WW8Num10z3,/, WW8Num10z4,/, WW8Num10z5,/, WW8Num10z6,/, WW8Num10z7,/, WW8Num10z82/2 WW8Num11z05o(,/, WW8Num11z1,/, WW8Num11z2,/, WW8Num11z3,/, WW8Num11z4,/!, WW8Num11z5,/1, WW8Num11z6,/A, WW8Num11z7,/Q, WW8Num11z82/a2 WW8Num12z05o(,/q, WW8Num12z1,/, WW8Num12z2,/, WW8Num12z3,/, WW8Num12z4,/, WW8Num12z5,/, WW8Num12z6,/, WW8Num12z7,/, WW8Num12z80/0 WW8Num13z0o(,/, WW8Num13z1,/, WW8Num13z2,/!, WW8Num13z3,/1, WW8Num13z4,/A, WW8Num13z5,/Q, WW8Num13z6,/a, WW8Num13z7,/q, WW8Num13z8,/, WW8Num14z0,/, WW8Num14z1,/, WW8Num14z2,/, WW8Num14z3,/, WW8Num14z4,/, WW8Num14z5,/, WW8Num14z6,/, WW8Num14z7,/, WW8Num14z82/2 WW8Num15z05o(,/!, WW8Num15z1,/1, WW8Num15z2,/A, WW8Num15z3,/Q, WW8Num15z4,/a, WW8Num15z5,/q, WW8Num15z6,/, WW8Num15z7,/, WW8Num15z8>/> WW8Num16z05OJQJ^Jo(,/, WW8Num16z1,/, WW8Num16z2,/, WW8Num16z3,/, WW8Num16z4,/, WW8Num16z5,/ , WW8Num16z6,/ , WW8Num16z7,/! , WW8Num16z8,/1 , WW8Num17z0,/A , WW8Num17z1,/Q , WW8Num17z2,/a , WW8Num17z3,/q , WW8Num17z4,/ , WW8Num17z5,/ , WW8Num17z6,/ , WW8Num17z7,/ , WW8Num17z88/ 8 WW8Num18z0 CJaJo(,/ , WW8Num18z1,/ , WW8Num18z2,/ , WW8Num18z3,/ , WW8Num18z4,/ , WW8Num18z5,/! , WW8Num18z6,/1 , WW8Num18z7,/A , WW8Num18z8>/Q > WW8Num19z05OJQJ^Jo(,/a , WW8Num19z1,/q , WW8Num19z2,/ , WW8Num19z3,/ , WW8Num19z4,/ , WW8Num19z5,/ , WW8Num19z6,/ , WW8Num19z7,/ , WW8Num19z88/ 8 WW8Num20z0 OJQJ^J,/ , WW8Num20z1,/ , WW8Num20z2,/ , WW8Num20z3,/! , WW8Num20z4,/1 , WW8Num20z5,/A , WW8Num20z6,/Q , WW8Num20z7,/a , WW8Num20z80/q 0 WW8Num21z0o(,/ , WW8Num21z1,/ , WW8Num21z2,/ , WW8Num21z3,/ , WW8Num21z4,/ , WW8Num21z5,/ , WW8Num21z6,/ , WW8Num21z7,/ , WW8Num21z8L/ L Domy[lna czcionka akapitu12 2 NagBwek Znak. ! . Stopka ZnakL/1 L Tekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJN/A N Tekst przypisu dolnego ZnakJ/Q J Znaki przypisw dolnychH*8U`a 8 HiperBcze >*B* phcR R NagBwek2 x$OJQJCJPJ^JaJJB J Tekst podstawowyd*/ * Lista^J H H Podpis1 xx $CJ6^JaJ]0 0 Indeks $^J R R NagBwek1 x$OJ QJ CJPJ^J aJJ J Legenda1 xx $CJ6^J aJ]F F NagBwekd p#B @ B Stopkad p#T T Tekst dymkadOJQJCJ^JaJ^ ^ Tekst przypisu dolnegodCJaJR" R Akapit z listd^]`b/2 b Default*$7$1B*CJOJPJQJ^J_HaJmHphsHtH@B @ Zawarto[ tabeli $JA R J NagBwek tabeli $a$ $5\:b : Zawarto[ ramkiPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VyqhKl*4(J q#cK-îd28D&s#Jc_66o6/U񅉄SÌZئrbFrIg:nx:Ĕ99&4jN iSMd*Ҧ1#lD(^ٰD:sE6)3w|?䠻_@/Opu6xV(D~N-| ] lK546Rl?%C#O01vna0`+%Gdcl GȌU`sI<(= x]J]l tԁOt/VoRݓh~u A4pBg֜+Y;)OݔlU' RyAG65A5<V7QMq8XuӒfY3"=3l-oW5V[CN+|wSnwvJ Y5 F̠&aQvlx -뷶jwVt0xrQ Cm{,nv5\.S D$Yڀ-J[uJz5 ?:5Z7#^(u1&W{ތU꫊د7*ߙ{!tl5fwЪtq:nT=v k:V=*^&whv36V`^PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!A theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] b% DKRUX[\/8>AEn("QQQRHRZRzRRS S6SVSTjVWXZ[\\012345679:;<=?@BCDF l | !!!.!A!Q!^!n!"/"5"E"K"["""""# #&#6#<#L#######b%XGGGGGGGGGGGGGGGGGG@ @H 0( 0( 6 3 __Fieldmark__0_846536719__Fieldmark__1_846536719__Fieldmark__2_846536719__Fieldmark__3_846536719__Fieldmark__4_846536719__Fieldmark__5_846536719__Fieldmark__6_846536719__Fieldmark__7_846536719__Fieldmark__8_846536719__Fieldmark__9_846536719__Fieldmark__10_846536719__Fieldmark__11_846536719__Fieldmark__12_846536719__Fieldmark__13_846536719__Fieldmark__14_846536719__Fieldmark__15_846536719__Fieldmark__16_846536719__Fieldmark__17_846536719l !!A!^!"5"K"""#&#<####c% } !/!R!o!0"F"\"""!#7#M####c%LOdg$$$$$$$$$`%c%cc%dsd{z A!x!"""y##$$$$$$$$$$`%c%c$c%^`OJQJ5^Jo()^`^J.^`OJQJCJ5^JaJo(.^`)pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. ^`OJQJ^J)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.P^`P@@^@`0^`0``^``^`^`^``^``00^0`WW8Num1WW8Num2WW8Num3WW8Num4=k\?eX!wM$$@$$$$| b% (,8Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialA. Arial Narrow7.@Calibri?= *Cx Courier New;Wingdings9. ")Segoe UIG. R<(Microsoft YaHei5MangalG& xP!Liberation SansC.,{ @Calibri LightA$BCambria Math"Ahii iG@C@C!0$$ KQP M! xxë( Maciek Gmina MBynary   Oh+'0p  , 8 DPX`hMaciekNormalGmina Mynary3Microsoft Office Word@G@L+7O@BUP@,3SP@՜.+,D՜.+,, hp| C$ Tytu 8@ _PID_HLINKSApC0mailto:iod@warmia.mazury.pl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuwxyz{|}~Root Entry F -]PData H[1TablevGUWordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q