ࡱ> !bjbjb]b]47g7g; W a mmm8t-T5* 3333333$;79j4m4mm44___dmm3_3__12\cd23405|2<[:[:0228[:m2_44^5[: c :OZWIADCZENIE UCZNIA SZKOAY ZREDNIEJ KTRY OSIGNA PEANOLETNOZ, ktre bdzie podstaw do umo|liwienia zBo|enia wniosku przez gminy & & & & & & & & & & & & & & ...... (miejscowo[, data) O[wiadczenie 1. Ja, ni|ej podpisana/y & & & & & & & & & & & & & & & & & .& (imi i nazwisko ucznia ktry ukoDczyB 18 rok |ycia i skBada o[wiadczenie we wBasnym zakresie ) zobowizuje si do: a) przeznaczenia przekazanego na wBasno[ sprztu komputerowego wraz z niezbdnym oprogramowaniem oraz mysz, klawiatur i Badowark - do wyBcznego mojego u|ytku . O[wiadczam, |e jestem uczniem klasy & & & . szkoBy & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & (nazwa szkoBy), O[wiadczam, |e miejscem mojego zamieszkania jest: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . (miejscowo[,, gmina, powiat, wojewdztwo), b) przeznaczenia przekazanego na wBasno[ sprztu komputerowego wraz z niezbdnym oprogramowaniem oraz mysz, klawiatur i Badowark do u|ytku przez okres nauki szkolnej w powy|ej wskazanej szkole. c) do odebrania przekazanego na wBasno[ sprztu w placwce urzdu gminy lub innym miejscu wskazanym przez przekazujcego. 2. Ja, ni|ej podpisana/y & & & & & & & & & & & & & & & & & .& ((imi i nazwisko ucznia ktry ukoDczyB 18 rok |ycia i skBada o[wiadczenie we wBasnym zakresie) o[wiadczam, i|: a) zamieszkuje miejscowo[ lub gmin& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . (nazwa miejscowo[ci, gminy, powiatu, wojewdztwa), w ktrej funkcjonowaBo niegdy[ zlikwidowane paDstwowe przedsibiorstwo gospodarki rolnej, b) jestem czBonkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & (imi i nazwisko czBonka rodziny, ktry byB zatrudniony niegdy[ w zlikwidowanych paDstwowych przedsibiorstwa gospodarki rolnej ), ktry to pracowaB niegdy[ w zlikwidowanym paDstwowym przedsibiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwaB w miejscowo[ci lub gminie objtej PPGR ( & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . (je[li znana - wskaza nazw paDstwowego przedsibiorstwa gospodarki rolnej)). c) nie otrzymaBem na wBasno[ lub w drodze u|yczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzajcym rok zBo|enia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprztu komputerowego zakupionego ze [rodkw publicznych lub [rodkw organizacji pozarzdowych lub zwrotu kosztw, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. d) wszelkie informacje podane w niniejszym o[wiadczeniu s prawdziwe. & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & (uczeD skBadajcy wniosek) & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & (data, miejscowo[, podpis) ZaBczniki: 1 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 2. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 3. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020) Ze wzgldu na to, |e to Minister Finansw, Funduszy i Polityki Regionalnej - jako Instytucja Zarzdzajca POPC 2014-2020 - okre[la: jakie dane osobowe, w jaki sposb i w jakim celu bd przetwarzane w zwizku z realizacj Programu, peBni on rol administratora danych osobowych przetwarzanych w zwizku z realizacj POPC 2014-2020 w rozumieniu RODO [Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepBywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie oochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).]. Przy czym jest on administratorem zarwno wobec danych osobowych, ktre samodzielnie pozyskaB, jak i wobec danych osobowych pozyskanych przez inne podmioty zaanga|owane w realizacj Programu (tj. przez innych administratorw, ktrzy w tym przypadku peBni dodatkowo funkcj podmiotw przetwarzajcych dane osobowe [Podmiotami przetwarzajcymi s: Instytucja Po[redniczca POPC 2014-2020, beneficjenci oraz inne podmioty zaanga|owane w realizacj POPC 2014-2020, ktrym Minister (lub inny upowa|niony podmiot) powierzyB przetwarzanie danych osobowych w ramach POPC 2014-2020]). Minister Finansw, Funduszy i Polityki Regionalnej jest tak|e administratorem danych osobowych, ktre przetwarza jako beneficjent projektw wspBfinansowanych ze [rodkw POPC 2014-2020. Minister Finansw, Funduszy i Polityki Regionalnej jest rwnie| administratorem danych zgromadzonych wzarzdzanym przez niego Centralnym Systemie Teleinformatycznym wspierajcym realizacj POPC 2014-2020. I. Cel przetwarzania danych osobowych MinisterFinansw, Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadaD przypisanych Instytucji Zarzdzajcej POPC 2014-2020, w zakresie w jakim jest to niezbdne dla realizacji tego celu. Minister Finansw, Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe wszczeglno[ci w celach: udzielania wsparcia beneficjentom ubiegajcym si o dofinansowanie i realizujcym projekty, potwierdzania kwalifikowalno[ci wydatkw, wnioskowania o pBatno[ci do Komisji Europejskiej, raportowania o nieprawidBowo[ciach, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczo[ci oraz dziaBaD informacyjno-promocyjnych. II. Podstawy prawne przetwarzania Przetwarzanie danych osobowych w zwizku z realizacj POPC 2014-2020 odbywa si zgodnie zRODO. Podstaw prawn przetwarzania danych jest konieczno[ realizacji obowizkw spoczywajcych na MinistrzeFinansw, Funduszy i Polityki Regionalnej - jako na Instytucji Zarzdzajcej - na podstawie przepisw prawa europejskiego i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Obowizki te wynikaj m.in. z przepisw ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programw w zakresie polityki spjno[ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przepisw prawa europejskiego: rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajcego wsplne przepisy dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu SpoBecznego, Funduszu Spjno[ci, Europejskiego Funduszu Rolnego narzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego iRybackiego, oraz ustanawiajcego przepisy oglne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu SpoBecznego, Funduszu Spjno[ci iEuropejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajcego Rozporzdzenie Rady (WE) nr 1083/2006, rozporzdzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrze[nia 2014 r. ustanawiajcego szczegBowe przepisy wykonawcze do rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr1303/2013 w odniesieniu do wzorw sBu|cych doprzekazywania Komisji okre[lonych informacji oraz szczegBowe przepisy dotyczce wymiany informacji midzy beneficjentami a instytucjami zarzdzajcymi, certyfikujcymi, audytowymi ipo[redniczcymi. Podstaw przetwarzania danych osobowych przez Ministra s rwnie|: konieczno[ realizacji umowy, ktrej stron jest osoba, ktrej dane dotycz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do danych osobowych osb prowadzcych samodzieln dziaBalno[ gospodarcz, z ktrymi Minister zawarB umowy w celu realizacji POPC 2014-2020, wykonywanie zadaD realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wBadzy publicznej powierzonej Ministrowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do organizowanych przez Ministra konkursw i akcji promocyjnych dotyczcych Programu, uzasadniony interes prawny MinistraFunduszy i Polityki Regionalnej (art. 6 ust. 1 lit f RODO) podstawa ta ma zastosowanie m.in. do danych osobowych przetwarzanych w zwizku z realizacj umw w ramach Funduszy Europejskich. W ramach POPC 2014-2020 w dziaBaniu 3.1~ 8 L t v Ƶuu\C33hf;ZB*PJ^JnHphtH0h 6hf;Z5B*CJPJ^JaJnHphtH0h 6hf;Z6B*CJPJ^JaJnHphtH*hf;Z6B*CJPJ^JaJnHphtH*hf;Z5B*CJPJ^JaJnHphtH'h>/hIH5CJPJ^JaJnHtH!hf;Z5CJPJ^JaJnHtH!h>/5CJPJ^JaJnHtH'h>/h CK5CJPJ^JaJnHtH'h>/hf;Z5CJPJ^JaJnHtH 8 t v Z$ddd-DM [$\$a$gdf;Z$a$gdf;Z $da$gdf;Z $da$gdf;Z dgdf;Z$ da$gdf;Z$ ]da$gdf;Z$ ]da$gdf;Z  * T  \ p 껫xhUEE2%hehf;ZB*PJ^JnHphtHh CKB*PJ^JnHphtH%hI 3hf;ZB*PJ^JnHphtHhcB*PJ^JnHphtHhA/B*PJ^JnHphtHhtn@B*PJ^JnHphtH%hfjhf;ZB*PJ^JnHphtHhf;ZB*PJ^JnHphtH0hbhf;Z6B*CJPJ^JaJnHphtH*h CK6B*CJPJ^JaJnHphtH*hf;Z6B*CJPJ^JaJnHphtHp t l<T~0ưƐp`MM=htn@B*PJ^JnHphtH%hI 3hf;ZB*PJ^JnHphtHhcB*PJ^JnHphtHhA/B*PJ^JnHphtHh7LB*PJ^JnHphtHhWB*PJ^JnHphtHh CKB*PJ^JnHphtH*hW6B*CJPJ^JaJnHphtH*hf;Z6B*CJPJ^JaJnHphtH%hehf;ZB*PJ^JnHphtHhf;ZB*PJ^JnHphtH H@Ͽs]]]]sM7*hf;Z6B*CJPJ^JaJnHphtHh= B*PJ^JnHphtH*h CK6B*CJPJ^JaJnHphtH0hm&hf;Z6B*CJPJ^JaJnHphtH%hrhf;ZB*PJ^JnHphtHhf;ZB*PJ^JnHphtHhcB*PJ^JnHphtHhtn@B*PJ^JnHphtHhWB*PJ^JnHphtHhA/B*PJ^JnHphtHh~]B*PJ^JnHphtH2HXZhl8<HJZ$HJ̼̩̙ssZssZZsZ0h>.hf;Z6B*CJPJ^JaJnHphtH*hf;Z6B*CJPJ^JaJnHphtHhVaB*PJ^JnHphtHh~]B*PJ^JnHphtH%h>.hf;ZB*PJ^JnHphtHh CKB*PJ^JnHphtHhf;ZB*PJ^JnHphtH%hm&hf;ZB*PJ^JnHphtHhWB*PJ^JnHphtH HnpϿϯppQAA1h CKB*PJ^JnHphtHhf;ZB*PJ^JnHphtH=jhWhf;Z0J6B*CJPJU^JaJnHphtH0h>.hW6B*CJPJ^JaJnHphtH*hW6B*CJPJ^JaJnHphtHhWB*PJ^JnHphtHhB*PJ^JnHphtHhTFEB*PJ^JnHphtHhB*PJ^JnHphtHh~]B*PJ^JnHphtHh= B*PJ^JnHphtHZ,0$$s$&P#$/Ifa$gd$$s$&P#$/Ifa$gdq[d$s$&P#$/If^gdq[ dgdf;Z $da$gdf;Z$ddd-DM [$\$a$gdf;Z ("Hnp*,.02468ܵ勒|ff|MF||| h hf;Z0hehf;Z6B*CJPJ^JaJnHphtH*h6B*CJPJ^JaJnHphtH*hf;Z6B*CJPJ^JaJnHphtH%hS42h*B*PJ^JnHphtHhIHB*PJ^JnHphtH-hrhf;ZB*CJPJ^JaJnHphtHhcB*PJ^JnHphtH%hrhf;ZB*PJ^JnHphtHhf;ZB*PJ^JnHphtH02468nnnnnnn$ d$s$&P#$/Ifa$gdq[skd$$IfFU 6Ps$0644 Faytq[8Hnp>@B.02468:<>@BDFHJLNPRTؿ}nnhKhto!PJ^JnHtHhto!PJ^JnHtHhKhLPJ^JnHtHhJB*PJ^JnHphtHhf;ZB*PJ^JnHphtH h hf;Z0hehf;Z6B*CJPJ^JaJnHphtH*hf;Z6B*CJPJ^JaJnHphtH"hf;Z6B*PJ^JnHphtH+@B02~~~~qqqqqqq~ $da$gdL dgdIHskd$$IfFU 6Ps$0644 Faytq[ 2468:<>@BDFHJLNPRTVXZ\^`bdfhj dgdIHTVXZ\^`bdfhjlnprtvxz|~68:<f , d !!!"Z"d"":##$Z$d$$$%&Z&d&&:''(Z(d((:))**d***++¬¬¬+hJhJ5B*PJ\^JnHphtH%hJhJB*PJ^JnHphtH3hTz@hTz@5B*CJPJ\^JaJnHphtHhJB*PJ^JnHphtHDjlnprtvxz|~8:<$:)*J,,//00$ & F da$gdL$ da$gdL dgdIH++,@,J,d,,,,---.Z.d... ////0d000000 11H11112Z2d2222234Z4d4l444566^6d66678Z8d88:99:Z:d::;;<Z<d<<:==>Z>d>t>>>>2??@@d@%hJhJB*PJ^JnHphtH+hJhJ5B*PJ\^JnHphtHT0000 11H11124^6;t>>0ANCEk.lm$ & F da$gdL$ & F da$gdL$ da$gdL$ & F da$gdLd@@0AHAAABBdBBNCCDDdDDDDEDEFEHEbEjjjj0kTkkkkkl.lllmnfnnnoooppp8qrrr stttPu\uuuvvv\wx xxxxzzzz|||||UhLB*PJ^JnHphtH+hJhJ5B*PJ\^JnHphtH%hJhJB*PJ^JnHphtHM - DziaBania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przetwarzane s dane szczeglnej kategorii (dane o niepeBnosprawno[ci). Podstaw prawn ich przetwarzania jest wyrazna zgoda osoby, ktrej dane dotycz (art. 9 ust. 2 lit a RODO). III. Rodzaje przetwarzanych danych MinisterFinansw, Funduszy i Polityki Regionalnej w celu realizacji POPC 2014-2020 przetwarza dane osobowe m. in.: pracownikw, wolontariuszy, praktykantw i sta|ystw reprezentujcych lub wykonujcych zadania na rzecz podmiotw zaanga|owanych w obsBug i realizacj POPC 2014-2020, osb wskazanych do kontaktu, osb upowa|nionych do podejmowania wi|cych decyzji oraz innych osb wykonujcych zadania na rzecz wnioskodawcw, beneficjentw i partnerw, uczestnikw szkoleD, konkursw, konferencji, komitetw monitorujcych, grup roboczych, grup sterujcych oraz spotkaD informacyjnych lub promocyjnych organizowanych w ramach POPC 2014-2020, kandydatw na ekspertw oraz ekspertw zaanga|owanych w proces wyboru projektw do dofinansowania lub wykonujcych zadania zwizane z realizacj praw iobowizkw wBa[ciwych instytucji, wynikajcych z zawartych umw o dofinansowanie projektw, osb, ktrych dane bd przetwarzane w zwizku z badaniem kwalifikowalno[ci [rodkw wprojekcie, w tym w szczeglno[ci: personelu projektu, uczestnikw komisji przetargowych, oferentw i wykonawcw zamwieD publicznych, osb [wiadczcych usBugi na podstawie umw cywilnoprawnych. W[rd rodzajw danych osobowych przetwarzanych przez Ministra mo|na wymieni: dane identyfikacyjne, w szczeglno[ci: imi, nazwisko, miejsce zatrudnienia/form prowadzenia dziaBalno[ci gospodarczej, stanowisko; w niektrych przypadkach tak|e nr PESEL/NIP/REGON, dane dotyczce stosunku pracy, w szczeglno[ci otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy, dane kontaktowe, ktre obejmuj w szczeglno[ci adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji, dane o charakterze finansowym, w szczeglno[ci nr rachunku bankowego, kwot przyznanych [rodkw, informacje dotyczce nieruchomo[ci (nr dziaBki, nr ksigi wieczystej, nr przyBcza gazowego), kwot wynagrodzenia, dane zbierane w celu realizacji obowizkw sprawozdawczych do ktrych realizacji zobowizane s paDstwa czBonkowskie, obejmujce w szczeglno[ci: pBe, wiek w chwili przystpienia do projektu, wyksztaBcenie, wykonywany zawd, narodowo[, informacje o niepeBnosprawno[ci. Dane pozyskiwane s bezpo[rednio od osb, ktrych dane dotycz, albo od instytucji ipodmiotw zaanga|owanych w realizacj programw operacyjnych, w szczeglno[ci wnioskodawcw, beneficjentw i partnerw. W przypadku, gdy dane pozyskiwanie s bezpo[rednio od osb, ktrych dane dotycz, podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest jednak rwnoznaczna zbrakiem mo|liwo[ci podjcia stosownych dziaBaD, np. ubiegania si o [rodki w ramach POPC 2014-2020. IV. Okres przechowywania danych Dane osobowe bd przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. oraz jednocze[nie przez czas nie krtszy ni| 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POPC 2014-2020 - zrwnoczesnym uwzgldnieniem przepisw ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W niektrych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten mo|e zosta wydBu|ony. V. Odbiorcy danych Odbiorcami danych osobowych mog by: podmioty, ktrym Instytucja Zarzdzajca POPC 2014-2020 powierzyBa wykonywanie zadaD zwizanych z realizacj Programu, w tym w szczeglno[ci Instytucja Po[redniczca POPC, a tak|e eksperci, podmioty prowadzce audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje, instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), atak|e inne podmioty, ktrym UE powierzyBa wykonywanie zadaD zwizanych z wdra|aniem POPC 2014-2020, podmioty [wiadczce na rzecz Ministra usBugi zwizane z obsBug i rozwojem systemw teleinformatycznych oraz zapewnieniem Bczno[ci, w szczeglno[ci dostawcy rozwizaD IT i operatorzy telekomunikacyjni. VI. Prawa osoby, ktrej dane dotycz Osobom, ktrych dane przetwarzane s w zwizku z realizacj POPC 2014-2020 przysBuguj nastpujce prawa: prawo dostpu do danych osobowych i ich sprostowania. Realizujc te prawo, osoba ktrej dane dotycz mo|e zwrci si do Ministra z pytanie m.in. o to czy Minister przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skd je pozyskaB, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna oraz jak dBugo dane te bd przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane oka| si nieaktualne, osoba, ktrej dane dotycz mo|e zwrci si do Ministra z wnioskiem o ich aktualizacj; prawo usunicia lub ograniczenia ich przetwarzania je|eli speBnione s przesBanki okre[lone w art. 17 i 18 RODO. {danie usunicia danych osobowych realizowane jest w szczeglno[ci gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest ju| niezbdne do realizacji celu Ministra lub dane osobowe byBy przetwarzane niezgodnie z prawem. SzczegBowe warunki korzystania z tego prawa okre[la art. 17 RODO. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, |e Minister mo|e jedynie przechowywa dane osobowe. Minister nie mo|e przekazywa tych danych innym podmiotom, modyfikowa ich ani usuwa. Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra oceny, czy dane osobowe s prawidBowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbdne do realizacji celu przetwarzania. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych nastpuje tak|e w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do czasu rozpatrzenia przez Ministra tego sprzeciwu; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych; prawo do cofnicia zgody, w ka|dym momencie - w przypadku, gdy podstaw przetwarzania danych jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit a RODO). Cofnicie zgody nie spowoduje, |e dotychczasowe przetwarzanie danych zostanie uznane za niezgodne z prawem; prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie u|ywanym formacie, przenoszenia tych danych do innych administratorw lub |dania, o ile jest to technicznie mo|liwe, przesBania ich przez administratora innemu administratorowi - w przypadku, gdy podstaw przetwarzania danych jest zgoda lub realizacja umowy z osob, ktrej dane dotycz (art. 6 ust. 1 lit b RODO); prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy podstaw przetwarzania danych jest realizacja zadaD publicznych administratora lub jego prawnie uzasadnionych interesw (art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO). Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Ministra, chyba |e wyka|e on, istnienie wa|nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzdnych wobec interesw, praw iwolno[ci osoby, ktrej dane dotycz, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeD. VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Dane nie podlegaj procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. VIII. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ma swoj siedzib pod adresem: ul.Wsplna 2/4, 00-926 Warszawa. W przypadku pytaD, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych MFiPR jest mo|liwy: pod adresem: ul. Wsplna 2/4, 00-926 Warszawa, pod adresem poczty elektronicznej: HYPERLINK "mailto:IOD@miir.gov.pl" \o "IOD@miir.gov.pl" \t "" IOD@mfipr.gov.pl W razie posiadania dokumentw potwierdzajcych dany fakt zatrudnienia w danych ppgr, wskazane jest doBczy go do niniejszego o[wiadczenia, (wymg nieobligatoryjny)    mfno8q sPuu\w xxz|Z~h܄( V$ & F da$gdL$ & F da$gdL$ da$gdL$ & F da$gdL||~Z~~~hԀʂԂԄ܄(B|Ԇ VԈ:ԊzԌԎ֎:ԐޑԒ`bֳ%hL5B*PJ\^JnHphtHhLB*PJ^JnHphtH+hJhJ5B*PJ\^JnHphtH%hJhJB*PJ^JnHphtHFV:֎b(0dBڢ$ d^a$gdL$ & F da$gdL$ da$gdL$ & F da$gdLbԔ&( Ԗ > Ԙ Ԛښܚ jԜ Ԟ 0Ԡ d BԢڢ8~ "$쮝 hJhJ0JPJ^JnHtH.jhJhJB*PJU^JnHphtH+hJhJ5B*PJ\^JnHphtHhLB*PJ^JnHphtH%hJhJB*PJ^JnHphtH<ڢ8$&vx|~$a$gd>/ dgdf;Zgdf;Z dgdIH$ & F da$gdL$&(*Ԥ@tvxz|~ºººº²jtPh>/Uh7!h>/j(h>/UjhboUhboh 0Dhf;ZmHsHh CKmHsHhf;ZmHsHhf;Zjhf;Z0JUhJB*PJ^JnHphtH21h:p>/. A!"#$% $$If!vh#v:V F 6Ps$0654 Fytq[$$If!vh#v:V F 6Ps$0654 Fytq[LODd]*h C DA,ukBad znakw bez cppcRNO|U.FlNl7FdNO|U.FJFIF``ZExifMM*JQQQC   C h" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?+((iQE`QEQEQE\@)xӐLOaQEQU (((((((((((((((((((((((((((((((((` )KQMF9rSwO9X(rkoOԚnjO i1ZV9 4>Ú3ƿ|[O j/ÍGկ4C2C;gU\5Lf?#|M'ɭx:5ygկ܌}NK6cWZ4}%|=&ᇃ]_w/3ŧ$=Z.hOs>Gi __y~.LZ<!R=koO6֏x_ٶ|T(sm|/o_w)bLm/Ns;&0M 5.v&+ߒ/UʭO>04~Z֥/k\j7.TszA_KWɿCD?sUQ3lT"I.?WˤM?cZ_msQ[YԖ%be9G^X<'d~!mR:Ζjl}0fU~x#pEygaTQ1@W?bω> okΙ Vv-, ynp2koմ{K47Q0Jq5QjQ$(3 ( QEPQ@Q@ѻ=+><[_YGƗ,J1*0XfPpAh\Зo mQ'$%_v;j+? ~6('/ڊrOB_ /;G.IKEh| eսbַ/i=B91@$t C[QEQEQEQEQEQEQEQEQEQER9Y͂qqcƟ׼o:+\f/쭌HBc=(4@ɪGhgʶ},pp*nqq;Y|9/>4/|-5=@ǙEޡ軍*j<[xwֹ. omi$B*+<'s|t] kYԦv+HIK;A&NRB((ßG~9 3Ě]a[Zߤ_)`оQ+܎3 z%i>ֱvاs}r29 $ 95v+XHdG$ldR2#"$(o__?x;E%'&F[hm3m+Š?*k>3xJy}>eV7a0M,LoH. hAD/GªOE{!υ<+. hAD/GªOE!υ+. hAD/GªOEpl/?n6 6 GAD/GªOE" ?B#u+)|埰!7}%xeƓ?_O-faHUKtWk1yЭ*U^iٟCFTW_1TtP:$w4?KNC':M]07t?\? Fw36q#m[te"8ZS?i/94Y5vWǦX״IAq%߅ A b3$YqraGFֻK5udcTT{Zm7?{O dG̗n.@[̠(P +~^,>=cwG[/ xn-Pa|i$YUT^JujK}/SO\G( 邤,rO'r#ԄzN $SH<`q_ep|BFvdr7RKi}W8OrxN^5(䝋A͗ڀd+|g@?ࠟ>!xNxO|JvCų@td M2T> wveKF)#5f~\|{~#x7 i4xK! xZ߳ƙYI3?mfܩpfn7~!/|5T?xN;iV,6F@_w7 xox>z^rH9&٦x@`H.#se ?/7l"'5?xVw_x]'Zf́/݋&G ޛci^,׭<]T|# VxxЄ^X݊yq[v V@>o!ٓ? X x_~u:E+y^d#keFNɯ ?O>|+KxOAĤDӵFRּS}ŻA#"D|Zߎ>?F}3QGOW?i/6]x[K:5H}V9gbLq?J#g _>!i>ݗͯ0h;$͋* $ _<\+o>sy?ukxYZ٤h^}*>`6m7A/h:e:.59g; kgpV,9W?m j5ɭ~"|L3HqZI)iLq!g(QTEPEPw?$W?)]5t*~-Jꨢ(((wW_ UWsbbҀisҿ>+w$K~ Ϣ׍+yv)]HC(eq}_Ms_ y/?<s~kwj]\B[PYY@?C(_Z-#|~G4]xHTi0Fd+*N(w(xl~M|CV,$j -"Wi' j+OKߋ_<ٳ▯o'VI`[eHLY6l^~џTό.}saO_Z =Sual:SKX-v@>-P^]ipj3j(\pqnʳ;7b@~Q~?TS'3x&-,N+\ECad7ſ O 6Ÿ+^Pͦ1ԿOs%h[W9g1~)Ȣ>_?)?'ux? ?k&<[|"FC̴Df_2btnW_^:߀46 {[[uⳭiىOXK^RYWUQ@Q@6Ju6JΠN`.`fwJ±+w<]tnPك y xwrfEXȊ Z|no⯍oz?cOFrǵJۗT6yOƿSl_ ͺN5߂-5oHZK7m 22Dza~^d?+,?>9C}ƽwR >o#K0i-7Ȓ8R͎~uֳ{W~WSniNT]YXIf$ x~ OZOD7_d?)꺎m3h!gb_!(X@5_OES~:}~ZLQ]鶞Z>U2\\/ǟ7N%O/k)S7ſ JC}n7;Z]FZ8 4}9%rQ%M-`Ygm^hrʒ.`XP[c7O|ZǏZ/ςRGCЈ!mmجJ3Ȥmc,gmS_j?Az~Ek͎`_9-;4$0,8]|Oo|q>OB8rCK\^s 3 =jς lku=R\GNvqA򢍠 yW]CY0|j7|'}zӑW*)b 8%H,_Zӷ_ƌ&_ j{mU|*θ[f ;z OC|Mx7gSk{PSq߻}`.,8PT 8hܤ@YޛwqUj;'~'xb~ȍz$֪ |5 _Ԛ!7>l/ i1dNVK*L)Q#n I_ C ousž.[>Ğׄty-df2%B+t?ſ!_>-ؗ Ǵ_~ ɟ)z2J(R=r<ik.p$svFȣ9u eo|}P03Lg(SWj%Rn+FNRw{$|NPH7쯫7#!c,Ja|Lp~6T<}~;9lm`)T*X7̀*G5Fg%Ƹ]T1Tj9s)4v-~ײ2{6; $O߮|RE_ iBKuydݟ,[d#j^ /oLYD*NS89(W~П>x#> O!W%̒-,X ʽ~l`WٳTMWzo%Y6mku͕<?gp_lo/kv~\Ե,t=.nf}ąݏ`O~LY|[ υt1jZ;;}WD_>j4)s*wrsQ#)zq<+dS*ZIZӜ-ޫ[jH7oG5wZ-Dle#@?"UU]$_vOzω= o5+Dq$zs<ΰQX8UrƊKm'vI+&; f ӫB)sI0^Te%̣JNIS?0&’0͛s/sҕoQ3O\~UK7 |kS8y2j*/;rkWOۧP?ie/B|!uxWӢѓpbh)Bp95W/_|3| 'j&ƾw^mc(bTl;7F-!H1km|s'+<}im$Hm H]҂Nvn,{UE;~㏏ M/%%MK"FnSx N>`|>~ Z^i4.A\Z[{dƍ8xʎ:/7C[xo4;ߴUׄ\x~#y.B!H6"ZB]'ÿh xG5x->RHxbsM1# 9OM.=MSNi6ڕk[Mcio{V9 Щ)IA_?liU|k Ė0EwTm U*S,y* [aN~ٖƱ'1<-Tӭ/D,nQ\7ˀ!t>;|D<9x&O>DP )eyXXKo/<+{o? uw§͉(2FU&l_U?~џމ~.ޟJԟ $E챹@H;SQ Odռl|JބMkDjJH%H t;&ߗnOo_٢>+\|1|H/B40s46ͱb Xbx9Կ~XrafG;o |D(Դ{ [#*P| .kM~ߴWß|zOhIq 8>ͩ m&Gg1 XmI?Z~*_gO$xyk8OC{ @]2DPoSsgVyw~&֤h7vϦCu#X٭F8ܞ .^MeqͪYCw%V[V5s "(Q@Q@05_ n]>⟀.mf R%WFR "_?ŋhŏ~?5{?ˊĺ)4?V?+U5N1j;ݵ?=G<o<g,?QXȮ7-ywOL~[{*x/+yoWXȣ8GPk˿2 Oc 7[T~[{*<Eey|?K^]AbS_V 7[U?(,?Q?Z |mFuv:֏olYPIG^R2;^_ up횏寵+֧.hw?s̾8 ƾɫ|[qϺPCZG|EW[tLRKIGc(H [8u&<8)~ --‚' TXm3~Z_ 7NO<J:&,- 1V1 5r7U߈?W3yۛ"?tygFS:Lߏ2~$xkφx:-/ZB58.`[$WI$f\;60[# V=K~>b fcּq9#ׯ%[҄I3 [ୱ~ӟ? |yۺ^uYFRI&72p~j?$n⧏Ps_2(7QJjߴ{ǖ qj^ wy#O$ۯ)O6}B͂k8-~%|>)|o|}ÝOHOjRE+t DQ:e\Q^CYoqw$V*A\?3?ॿFΪ '7j kݖw7*Qu6P'k"`Wǟ! ߿.~v? |M{m$մ귚tmDE7gidS@P^CލxDӔGiijF(,IMk/[x_N_[W5Fy [FBPrp 4|kc񖵩hzOhowf{>tӤY!dEڭ!+;5@@zg_WlGD'hx xeh Yh\?~DgZ{TuNY.|I5ΜȆ"$ Y]»zQ(()ҝHv((įZ?sI]?G/-cfAƖ53 |,uV~OXkbEƣ-a[R!l>7<n|]߅g +Bg$RƉ?/>i>,{x촏kUYd[-6,<1!Xo*?~$E%V#KkhmK;a?? | :f;MȼAkr.k=Ĩ42,l!܆Dln g\x^^ kxQڵޯM{%!H$IU%yݸГ~ ޡMݮ奅ԶViZMxh.'L4P* d*zCx#js/4/Yۮ>)hg2\,QRU 2r*Gm˛mAC]VK;9Mi ,f'o|Y[h β$inK1>:I3Gfk'3:uOfGO^HU.d[OID`?ncI,OKWt Yꚼy*5J8*0dy*<4b^3Wk?^߶ſ!__\W3~<%/FI^i~>0_k=6sgfSǕW~/Z埉ocx.[I 6Eb22|Yw`fqe2B ¤?i);:N ,I%$M+rznw8SM.irt]) \H3I̛<8''y/G`T_?UxxM-?ÿfFĎ\,@*# ׫~П+>Լ??_xOFgD?/v?$Casp>C1 -& N?:N8N+ɸɧ ][E:؇N3#4g/u4nW]4QE}yhƪ~س_/YCzu> 'OJg_O+DQEygA KoC06~#O k[`Y݀@ GO8_5߶Sgx4="ĺ5vr$.ToC C@2++_ԞxkpVO[[ׯWu]SQ7~=76F6#~R\IxTZ\*:+W֨xԚnukWQ1O\|0L|,W=}e_|I#|W|:_䏍i/*7?gf|5ineWEqqxtW}"=.ShPnd9ZEf7 ?L5Z=O&> \Lrf/6|m|@/nĭ.e$ײj)q?JČgt;5; 9pc~j|H:j~5(3,Na Q}seǍoI. vP >[xg'dR%7?Zɿ>4jΡaṯMt)wno~L\W/_ /jZ?CQ{4N$5UBi.~R'_:qu-g\մյ[>Od,S&bT>[ =O)gXz柣k+Ē:M<N& mm W~/jw-WI_hzg_C <:vx@H*]3 /~ qF?gƺ5Ƭ$\Jj'rK R OR?िEK]6i/[m?N{[ך)"WK{)`e# ˝~?9{w>^AIi'i VHڡKmޛb?z4 \4Үk:ƻ2}5Kj6w-LjwfdfoReǞ zM/Z>1S}(-+NH-a`=n̍0,>M_ÿ>~1mxgĶqm|$`O @ k?`oٮ=<RԬc' ϴo,Ŏ2NMz(((5W ^CO__efFY $߽y[OOmjti$nE;/i<rV[}{?#!(y|_-眿װ?E;/hy|9X}{)[9GO (?~j?W-}_O@AKԯ8#'cZ7 + #~H1 S**ek1SG.]'vHMyVEY1#䝁r2WZkxkwT _^ 𾙤k:wږwv VCX.2s?gW?%&/_kZGċ!?5?W/>(סռQx~;7"v 7eA$g?#1">xsǍonZa++PE~ǿˏGH5/_- 3QؘlrCrwW )h((((((h+:G^y][Ծ~%5_S kֵwZ %6#Zn5'k|KtQDpK o~~,x#M_oĚ|0kpK5FX]*[_kdKτ^dt]JNCÚy͍u7 tq/:bu_xXℚֹaKZyg8`@f؁0? ஭Kxſ0x7:Vsm/6cVo-Q5칂@iUH0@v]6h>w<}xQ;G/ ݭ7.-n-3}ngHsIkuJ}SNmFGqq:-b$+GhШep?N9|BF \^"m}m3D \Azc*7A1+(ëuYWWVr}.i!o#7S$L_7nMPCĿpj_> GyGJO4m 8n𭆬q,$^Y7 G;G?Ÿu^$]ͦi:1%,,cl _ FO&χ1A|Uⅎ:?KqniCBMZ c-. |D;?|3C^k^ ֯n|=usi:{E'7q@t ) 20%7 .5|E{j𿏼i8 Ʊ=&4 wMQqZqF=h쩬|B])i^&e|+ȣ< \<Èk_#: tH~֙)cw$W}%/ٺiU[Nj0U:rI$%ێ笩ooQ"\u'ʗ4 x}쳮ڗ/>&]_v-a>]b%QQ bֿFuG83N2fI"e?y_򊿁,}@:ׁ-x77]ˢ v$m(f%K#2"FMg#<8;9֩g?r MK~U!QEytQEr Tz߰q _=։nn? BV|Ej76gR&4>?I43B&<ſ4ݖI6|C,3@bA*Mzғx;ėz:"%lE֡np%$hsv(sIB guOkU䱗vE-# .aph^붚cŪ~PiZu'^rEO^eX,^g/um&JAiKj· ;dA1U)*G> Z(AIy>?7Gw7~ l{bC}BD.Kn>?x !}+o^k(f>)wdǩ/9)?4ݞ'_Y_j|Gyok:M5[*und^ >VkT׭F'cԥ/4NzتT9#hOJIZW|3ļ޵> ԩޘ ?੿mۣ^Ŀ~Ӵ[ lZB"ipC>#L>xDTc}]9aP8;~QMFܴS ( ( ( (NZ\q_߶ďK1ߌ>w4OlWҲl7A3 G S?GuO(_|8~o"oۻ6:0mJZK͜UХ?foh}+టQx2ޟ*⯅ٺ\w$ma*}oo|H,׼KiZ柨:SvF@+y\#IwN⧘R]V?V3M|S?l:n/ďR]SEP΃ExH{͑]"Dcs1Tά)XS4އ$sG5x(?j1 mmB-?xQ5q!\Es#I5S_V)k|FdmkU2=|g/je7Kx{hH"J 3M>V"p&#zO?/Y׭RO-$ .2 F+AڪCN۹izs CHFk|GU4O ׵a[;y3bS`Goghx?|i?.WMt+cQ x:_xTB'?eNSk|Ƃ0k?,'WL^ ;oψśd!`o5i$ D UFhcc 5 u}S\c/uqWp͒׌$wPkUGg lu*rտ$Fvv|~Ŕ~4hdE%WޥZ6u$RvsM_L)xuKAcwtqJci`U nVMdI4/gϠ1A+O }?b_|?XѴK o2x]F?j'GOxRMc^!m2_\DˉU @8S*:wG҃@_] ڦ_[iZ6i-Ԃ;{KxQU _㯋cu|I5w}yLpBV%H. "VۯBQW7|?g~ֹib4F ӵ- a!Q[(^w.? ࿿wj fU.].{Fn ameIa(*Q^ζ6e+GM>Zҝ\'`QEQEQEQEQE3Fh3@ gy@Qោ7WސC _dq?忈=?,[5$d̕TNEsqTq8`Rmzѽ\-jtV"qjٴߓ0(00 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( +3/ou+e[N#RʹS¿MYVO!k3 ̑iAQK<{R.3}ֱpm,"uf Av؎8Rj֣=]<14) b y?_BkdkgڋS|[rtV<2~iw&?W5z%橪^Zn]Jk $*$ #m6 _?Wm [*?0 ?r~>1_5i/ōP3U':[=SgbuSD|qj w!FuTT+Hjӵ5k{Yeh-|0>ZÚτ|GsçV^gދKcm❣,kwRM}iO:ěEmZ֊Ѷmi#Gp,Lf*? |W>5<~ <ѵ*Ojvz֞85đԋ IHf>PF :+?5ύ/tV𾵮x]1Em+tЯ+2P"Pd,>ܢI8|o'N/?z1^i%oh[{d >{%/WbMQEhkz!t[T{$ef45Y<{oOH𯄬_ƱZ] wcRO-*CqȌG&࢖_xm |@6=YMd۷tZ}-"M}=Ex<L1~> m>~*$eNuu5ǷEŁ5lSckCoX:tL?l-H쥵kG,e.ɒ+doA?g F7zs%~]ޙs ͤ26 H J((((((((((((3Ey'^}G咡Ե6}+BKutp[;-cmkE>'7oƺA_Şmr t=B&q^ywoM$P)fvms_#Z%Kծ<}Bvn!nfXzB;:^ÊB[_w_.sҤp?Y^Ph+>7íំt^X{; T言* &xG/<cb?i:v:ޣsk6-$a(\a .gzG žO+{_k6" ]NcJ#qS^ *t]jPfT]fq=Fɚ%%<>,lSjG\)q}s#.K6^KϮd$׋[m+eDlڢ u:oMvgne^N[FVff$̚mWF**9}B7x_ %/\Gsq[ 8 $k ?f u5Cx2妯El?rf8hb0(M{O %R;I u+lr0V6 N2|'L~~xQƚtRLk8~Ȋ:w<;-O-9/ $o~Đ~"cO1+Udc}on_ZWEmx_W+ oGyTc }y_~U>#_ns?cϵ/Jg?gn/rdQt೾.)࿷Vp\YʗWQ2xיWsO>K{f ?wM'Kdzalj5^ г2qΕIRiӚT ((?~cR' \1_;Dƹ|eM|]~ bKƚwlj3?>u?;4lmq3{a)eQMx妇 WsjLl?f?)OhL,[CaZpD"B5.+_?&8?אDdMt{ɮFBDQ݇6Ii<=ou'~/xI,bcYmt\l2DpUdjҔQZ6֧R1 9|,迴&v U;|u}JPoD1ys:[)k:˭OO*|k"7Y%H_#2>wK~v[]D%`LvUռQ7?+ݑC< -n]Aj[ז6^9SySIU`b)['\L(dO\{"8 >m@Ťdpm&K42J5c)vtWJMیRVGok~ t+? 1E=IX㿂9R?ċ&)+O Ku?xx5Ώwk7<$3n[ ^8_ ത73v;4Q47bĪ Bҿ"O~3K=;eng7#^¾ 'TS^]bbb8i >'4K#^4q}=.P?ß#o>/Hߍ?KȾ}w?k7֝Ex'&Zk9t:gBڤv`qsԒOGÞ}?o[|=AA=@V@31ً|_=Mi>*5+HaO-5) wvlq)5dY7O{ =B91+xkV[8%ަEkK+ t !n澙7 ҒN=<-yos?ci>.Con⸳c/osYs:\$]¾4_~;>vk (UQߠI9$IoثSY~XY-HK33?:Wq!͜L7FvGQ)؊g Z,>8hbeGH=.|?أ D^=w4Sş @VM]%Jg, sE֗* <c#!p_qv~HEǴQEQEQEQE5ќ~5V?^K#". -1߉~ |C+M>(-sPO0"3C2$lw+wjϩy/We};__r%xG\Lkh#R#x_յ 'B0 [$"l?jO^-"Un 2gk}(gTkҧiKtOnWYGߙJ_wz'<7h1H~:|`I ql$ 6+p2!˖R]_fֶ֟?md?/Í7t5k_ \]x$\uYCk5xgS:\31K}%;h~϶ZZε ilB[FQw.'é DcxO|Eum&Y -3>*uO"/j~*Omh']HpO"=Š{ռ \|}h$53*+*Gsx_gψIivZu q;$, Az-|1{7-㺒5;{Y,Q yH ޹_~5]&RIU}*R,dL 3 T\OX4K;l|/wwu}UŇC@9TP:Q@Q@Q@Q@Q@AwuM"GJ]UO`=jz4? 3կ&-,3]08c!~W'ae@\٠j/>"úփgMjäi2V<ιyw! Xy_u .x&ed6iCEql׺D17ڭwDy}j$~;_ WP]'ƞ4DZj^O2IfIAxuQ71noo7tl6Vki6ڱ⸳4K.=? ͟¾09<5ծVx\S[Tuhm⵿'?gi,Ծ'n5-.H:ﮮ5<Hׁ־6^OO5_zԓ[]A谊xXu)v o-m_T̳w/*䛍GNIU7t"2V5DUUQ0|i;'aVߒqǁn_5/ǒF7`x_1B*F( h[4>\~K mH=xhE73=+g B_ǿ(5 [x6dFh[r2PCGКY`g6܄8##X?ൿo/׆\f#_['nWF||N1Ao!>zg=Gó2fC#t[MWF$6V<4WyKc?VBS;;XgP,J%F08ڀ>3>1x[[|#o>ľv:b_MڽĄG:+.Hy;3^>77<3aMZ隔ZOյ7ksQ-[c ռ70*RGN$ѲV =@kA[O_Ak~.[^ˬf9.<9I?2M&8#{Umc(cXDEڨ: # e8HUvU@LPCv2ed׿kf=΅uu"iRYIh[l>5E| i7I6~~KJ[ht"(yɷ@8VUUFP0Z] }R+,dJGp)5=@ld`h$Ÿ.l~{{"|k6vCU.o"C4{Sb(((((:ƻg^Zً<3$kǀگ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@ ׁMʁuPM)o>"<#ĚkZ֟\\X[o'XV`<9I6kBR4յik? oK%ZNJn{ei0?aX!2Gf*|,ǹcUNOo g-/^$_ VRP=|ۖ me ~~ϟNO#W:\zRMbΙU z~m㪺ؙrWyvmX/0r^PI?f I6m[ݸW}O-V־xMլet=cO+ wG"d28<29~.KxG>+3sc%}/CWo%4owڬ:z:Ҹ$y(#.= |EKyE_~S_KqnJ&_g mU-A} ]j*o5r?;u~}a^.oqJ5+tх#&'o~ׅuKL5^}E"G8tuэQ 38zd&~KD8QEQ@Q@Q@Q@Q@Q@p+7|h񇶹{_pm/D??ǭ6|5=*YgfB#gr;`9CK o?B[-re~z BNjB*,uSD4r+G"e# M!|%|"]A~kqч"/~Լ }@v|SQ cֻi֌FhXū[i1F4ngF*j'OkQl۪W_ws+pO.#R񱌕Տe?ҏpڲ^>w39!t V~z,94~h jY׫jݱکy R8Eb8R^5\ezӓh(G;^|nekZ|~m=v$qn[]NHT[9m'+ \4?g>2Y`mciy-EYbɒ8Pro;>|{mOC֬-Z*'SVRTb୿I+7ǯh |.^EJ8xd\y7Q0]eQ"aH2ʔіoSS: hS_s ntbb)NHy%┹T#9QSd&+6g)o2{hed:nMAI˨o7sHnt~&Ԥv{t C`:G.8~?ǟ,/zA1{/ [@oiqoɏ'nvg'dJ^AJ0/l$~%#RGxP! q'`YlYWTOFQX+'ϧdpż^!M/v&WZ3l?]sƟNo_'t-7Fto&?kԼSibA[K70*?0/)aw/QC Kos' ӏZ:~@^? χ~GծtB 5+vC{~y211\Ҏ$5cυ<Oq`RO'ɟl$)=zoOk85}[BU>m >xවFbhE #u E/OѵmijO%Ż?0„ ާɿ_"?'¿ Lay"?ށ^k5&F_5QE%f2! N~L3ƿM-։F3ɜGwK5%Fk$W+?_;Yr_ 7s:S˫۩+*yXTDR3X';j߰'>([Ʒ}r۫i41Gb1GNBf\3z8`T1DžQ-ʏt:g]* m>Ao>'LorEBB.7**t3F\Q g9Q(;0<]E%u*f__AۿG4B}C&#?) $R.q# $LrD{T_mZ[4?hlW,+ |rF%d >$|/x%+Gբ=·zDwgU :3)# ~; ?oVXٴxk8m#ŚTs}2pa\1eU.lNdvS?gO?~ӌu>5|;[ӄv#t RByɵS *D(O'?Wwcciockj _a?^~%k4[Z(DPG.IlGv~# C5"mLƪn q2+??gc?Y>"m9'mq]0kO_k\/ZYo;M{z?f|/esfK:kx/_2Y"Kn3ǵ=%k{.;ۻM#]#n#nIj9񟰏gwǪ6 ?iD}fw KQ`3ӵ{)t ۖVQUm9R{SIuvvV}5ǁo8h/E Zo[=Ĥ #@IP98o/>Ү-g?Z[=-u/gVJLgXy/);Om*;0_]j6}O%oܱrI(A$`zU {nNq}SR`c[ ]_FQ꽫H֏ut^c}"撦ynW٭ݵl~ =|Bi =An}WSAb#hQw)x7/GJsy*:iM%d!D*v|}w!xįk^ |&%@Pſ[+ų2e- !xgw?o|w_~GtmB[; M%İ(T\; =mQcw^ Cקg#x5-I1!N\:lިQs,8KeKYsjF={wD>0o_x]~1Ŀd&_5WĿEGᯊšx^:mm3[ Ho |3_)r}j^oKtuӿ.+^Y:k6xז~ο=Z p:W͟ui5K;wzNuoJts0\:'9 cԨ?I|\UŤk3dP)`+7ϭ`xGqw9HEjJ,zl\-fU+9_8^ѿo|Mվ~ OX[!(dRa?1'Oez}A-dVkI6@2DB߼ r( +ӵٰM`aWǰa'v(mx k:GpIs$eCB\9\=Z#_xp=փ{_|KcPxn '~+xKɦ K Փٷݜcך鿷S^Jǚ7$$`N"=#ր5?c'=e;ЭH?WdWY5:zXbUTXU :p;q\߃~%oP뭣̞Td1ʭ#g>>dGeoWDxW^nj} cl6G#H.xޟ0ݞq6zO?> c;S/|Ȭ;rDʿ@ou -o/ m{'<#-IYglF&2^*e^6G^9|g~ơ52xvKiެ&&w0@ 3R|^ k:&Qm4 / S85fzg}7÷Vm G-[_ʧˏ=W1 Օt%){KNAb("~ξ=&5kNou;pq %0`Y 2ê?CݣVU΍kooa,Tw=Rr{^}MZ}ރw|U یpsӞ'QOa鈌7ڵ!US1n:[W67%6bJEԠ0C#vxȣ_?_h:>[{}. 3ʧ :HQ\>&>fZVT-;5хCI A%9NZZ( ( ( ~2]Y|0ֆ4sou [Ȥ+AHG˪V8SV <׺ɰ]闯gwlWD90**̤kW~ЯWNp\hYu %Ws~$𞳢^i6a]E&G?m|ώ̒$e$EgDV*3)W4a|Ş7Mj=Yy-ts5׎Fkf{7,$X̸P~+i]CG:zΰm&+[ȃGDWuI4sqXbqu,|q/eC7SFkM#K_CyiFGȺ7fF 0ؼJs_Ѿ#.կ^xþ'c,mˡ-pWSĞjak;5K^*u;ZlwCq$E2EڥۙЂ}|?gxK}-W(j nue6[I%GpPCH[.4EA@NGFNsxH@/4R+Ya)HZR>^ΝEsxMR\5m(K[HbDH`=y;nP i?x_iVBB>ooQq8`#}(·>#V/#q$LiNRFhͭ6sM]7ƥjz^h绻[xa\v ($??giğ/x7Ik$eTfD,\|Ά] F߷wïž|uj74H[[/KClkQkZ%CG(3|aៈ iX˪hWҤ EDY╢ޅ&E`PH_.߰ƹt ,U͆6|~sKTr %-j~ƺ& FBPv=V&i#9fx\ >-S+⏆ֺ/|DŴSxkԵF-Q 44JįE >1ZmKh>H f1[[Lr/ |6[6ٚYj.y?؊^gnN3ַh?_?lO_ ½#H5C׮o5Aq$EujGlV8Ef QRu|Yf6-U %$QpHhe,'?mO?ojS/m͌bI4qDѮFrAWM/?OxAKM^Դ4i~Z}Kl"dyK9U/@)_Mjhptc3ǫAx"i? |EծiEΡy]koIn+[ f<'#FX`ᔂ;WWcccqӵ˗-h7=C/ۯw_@5WEOC\_GP I2XKfۖ,O|׆ ?iox jIk4zNyX?yG #$z|@տb3=è~p|Xi) j<[=zK?dhj+ ?:8=ZǤH$<<5cGƥO㵹5qH핡fF7dê`j |'wğ ELR{Oqk+︷HCRkg wè7htot@VKk-0k`WB@Wߌ` |5/iir-;Kai_ev='G̎պm+_ ɯ/>.iwگDnP"ՈN%B˃dxBwW|@׼37?9<)+#+ ?-|W~Lς֏xPuMI eR&T(f:eF 8yWxҵZ 3I |LN8hΡ]q:@1ѾG z*xDeig%Z²KY$bV F| ßZ<(_-xCfw ͨ#mB,Ȍȡu&͟-9įKhG 7>J-zE# #$&a,eq31Vc=I}o9kveA,/|JZ#1vP1$6C|pz?῎[ĩn-<'y5);{W0<ۣ=m oE-?Wf؈98E7?g}<_*XwiƙBNٞ}#@r|78OXxKH绿r܀Q$؜,q;s7(Ÿڿ4o P /eLJVdBR"IdXURm*O~l?ŸiO00|Qk"-7Uk HI-n?i>㧉֢Iï-m基Uxh0οM _]6im-wb;Gx$dd Uaڽ>*gy+-g^IQ2`O)(D!yjW dҼuaN4[+VK _?Uܒ#)Y Ei]W62ǁ7$-}Cހ>((((((R^O'Ɨ_/&#k+W]D!Ut܌7`G;Q|3< 㛍#{?ZOd s-lg.f̯cWk9ͥ &%:r] g<͞l{ogP_]A\׵YV -6:upI1wbxA&ӛ\;wd%3K/~+8u is fLmwPϴp _~?_~Ҝ❽SўB3^iG\]/xR`H|IeN@'dR3p9]|a>𶡮kڦMj[ZB,B(b&h$ѩ@'ڼE{e> aGtm/ ?90ؤYVVVVRAR(IT%$%&y?n <_}|dW{Kqъ $RJ VVҌ%'h)%1H˺O<2kwkp_:̀ 2PJ#p &+p(((((U||]lɉ+8濝I@&XB46>+-i.U/%PN_xs;bj>,=YEUu}"\-dxS1ժ)5QN.5F/,h4#=b<ϯ}mc9OC\ h4iksky2\AsuI88EuSii/mfO6iO"WQW&ag}\?R{?p(x/kRkhf i7km7#xW,.ˉ209s9>-~~|'sxNĚ 쯾p1upYWr1_q翅4?orz\^$1Zqw]l-犾xST&E]\KS̑Ff€,IWZ3RV9xAu>UuKy,lY JI*J ZO?ƷN=+*խ]Z6LaY]VL!^h*r5nȩR08 >:j^/>]\JfOV!'uħؑcpOf(îZNf- (\WAÞ_[຿;~ko xLĺ^Ga+I ;X$X@z0MϟE54e̖a]{1c$dž;'o k hzD$(,~K Y#$nY%ZDewaχ~ ii71۫uy NwZ \ٯhZWޓVbu#[@ s:ds*Q 5}Sn?WqJ)u_??ui?cO? |E ixR;>x$Y2{TMk*^O+A kRWamxr^;O׳ڦH56ld)P>c^ UP|:niH׶~&"0nL#<oqUTԤiz9Ve_/SR^M]5#:~"xFcsziv~J(- !F[vP؀_!x~xOǎ]<ڍmk!tcnorISŏ)wM?s>`MXռ0ۖ8D(F[=yG_5_H|x࿈.o5JHH`P2G6n?"KdY] )Mv(zyW3TbWiYyYzuڧ_kާ&').54xla[ - YxL8۰vE#9)?Zi?k U ]^SRO'G$9Xapv^+G¿"|Z״Z^JfjwxjI0 B WfNл\8 /(E%y9E?uy/-\-9WӓD{\O"X^iݷs,$b<'Z-TW?L>كÿ4i~2qGl.`h$^5VT%de\9_Y»٧{NOuSMn_JG_7!U<-y_#ůW(:W_ޯh?/#I\Ԡu3\\`H*yQҹ's/ڕjYVgE@ʁb<x(xEҼ"fB-oYLB玸g׌>xS㔚gmC9ԬVh,JI!rF+oV:x|U>E3㺚n%ʶFo-???oOx:SH\msqM'y }rpAqp&|j_Xkr$Fqgm>@خO>n?o7ʸؼ^CƉs–.5+}>ĺu #&˕l<{p*߀x{ᇀχtx&nwq,Iff$ĒOz Uz KyiUۓc=Sm{Wo"yؿLϙ8ux-# }8G,mo9 9=>&Gxƞk$Zv%LL8|g&ҖQk }žό$2ovc ǮMۑ7^HW;?z?&x|K[[?X@>\< }bK<7ūi4~Uy)'@/awq&q\s|u0xE]FL*AȄ>H} 5n^Roqmq)*xǭy>SjvsyoYX^W7VNrH?{!; 󏋼cg)[wɷ;W/o?m㯊>~#'?3^p؄v=\}yg xfCFFEs ~xoa׆"]bś,ēqP>1?j[E<'Zhns]\"\=QPr2#5| +῀G𾜺f=ԗovtXu((((XxUׅouy$k^"Ga1i"(yZi5G4让 ZG|Mޥo|Zԭ-P\ݵp_^z}/"oo啩dnUԱ^x[[3{k$5oM)Cy |Mm&xN[xcYl/4ZV8䐹nI[7<_L|8~k~⫫?ڶ 麜1oD,io Kζخ.~ YkkI:0Z~ |9f>1͸wg#d&!~|:_OI:sMXd^XH5c#.# Nb; [:<ljm4Q=]:kn,n`IYZ0z.^Cy~]Žgz6 VK1}?Q0,}>s|[s5Ρ?{v5~ȽΒi?)uGHG)w x7žK x.MSUdž=G9~¿ e^!Ěi:֭kZFܶu{4GneT$]OEx'n}[LQݘ_K_ڇwz-ZU[Z{fʬI&7kg=͎I&>w x wш3Ѕra#Oj*z}&qs{^KGy$PFN V>%~տ ~ xCE>%xz_JXL"+0= CP{;⷏9|i{={\emxfieFҮP4Q6.ѱTo?|%N#<xOQ,$B .6WFWE`PA&~|׵M/<MKE MJ{g_xYn<3Oc[kWQ<ϲȨaU1Pq?? xoAK?cY@11qDEU¼ğI?(74H^U_j>2I=V3\D'vrkK~.ROGmn|Kgɏ.1l K~Uۖ y_ŏ*^>:gQԵkR񝕟#q ?cA=<}Q0?+ \υ?c~ ஗K;oiw3^tFC2Y̥b۳t7 MǍ<'ociseĚũiēMy ĐGҩ(" k@>x=/xVi܏t$, |3=+|& K 2w[hPp79.ǩ,Y$I5~i Vx,Vif[uyFfsv?3[#/=xw["w ppjƯgscO^ƨ7Y/ZiovLbyF@ fo" t/ 8nuHndYq9s";)*9\mM_2~iw6}nVd#m-../-> Fc?Ś׀<x?o| ]&pYsN[3H],q:bXmjֳk]h0Cşǁ浉JtQE'$N4y9e h;?BSh7ΛiW3%ݬO dfV20#v'?%k%}&R}s,PѬ%Bff L\wgw^Ey1'xB4V\X>[K$%9&}|]+^>麥XJ~(uHtrWW2 `} |(|/-t] ;UYwu-ny (VqGË/z,:<7z6-Գ\\Kyr<0@q€0mE|/gFTg>,xT-$-ơpQ|Uo6ox:/,Ot/^;"{ ʨ$(~HW@X>#v 9m e<[v%zm-< zŵe[uo9)A y@4A7 \GnZ7|y^x (lo$2D^q#e6d27#,Y;|x3&<|LJeZZRndi|,X,v}.t_OoKoumkvJ.5RRF|ɥUgEWmq2qc W/m")+⛥[msK_ ;8:A>ue3\1Fԣ.v+[0~][ë> ծi4m6Li &) Gw??o(ּU^AcR5<{87v g޿R?k/|۵sƥ/qq5c_5'OT|B K jc;b̍~uR-l'>0khfu7ojluzW?7w ^F`3*hxOK-.8%t7KVW,Vǿ~&? dgu v3?30s:<s_hvHr˻Բ^I,O7Z?:LP'amk()J,r{u`O ۛmڱa׍xtv4ƷL(h@zQ2k#kshs6x+WrYH ŀi<7gmȩf+2ChփPIGXdCG"+~ x'G״ nc e5t<XO~Ξ3y?h|;GrW8Wum_ gTI;_ hͽ8^ݏN4TPkʉp^LZ ى?u?~ghu+o,oE¾2E? KV.w^Fgt77gjA_wѕ<29hλqN߱?Ɵ_ x/X|UsEukMg<4[+nRE,T$}85C7#wP(sl =nHuW{-J.iw\G-X̳htjʡY_RX.X:qG◡-_z/g^<á;J/[L1F۵TM(~*ƞ .5j:Ρ* D{ZY6Up2?=gU+8Tɰ/u[;mnFζ#I#v)XspZD^KnxOh&O<;oi`PJ&I+__o'Oa/C^׭tߴ|GxvU}5n7Gݾh$I0KM5K+yllexgT)$*z2AYԥ Sj~ڋuO]|;ƺ%T+2dLZ7è¿&ӯڿ/7|6F#ƋGr\C~ݯQtkJϬU))Fqq]G#V[~ce}`ٳg~4!?to__gxM럆_iV<#fۺ>_N3(U⿶o}Lj>IcZ,IwŅd&'lnÒݭh^6F(˵z_;i?]᷷Zx[xFՊy.- Mi$yLǎ9ZU_̲R}9F/j_FMԠYYRMy0s?2(S re1x+~ j य़uM᭯'֑I o{tw U}A# E;Tm.ts ( ( ( ( ( ( ( (>wm,OcUEIo5SFDv:]b),=wFu㿈?i&oKZw׼7-'Ҵ7ϖ,w^[9k']2U Z$Os,H'WU2nS !̚ϱ1)UWk]wokwIgĿuco`B*`|ʠdv\4?jhAhRM97]f0NmΟNҟ+:[Oma;4;} R|> s0on6%)ڡXr\Y\=ak7*;>[wgFU9iB"\wiiމ4C.bqmnoxjP&%Mg"F0sßHfxc-4X$YIs fG~/?d/|6i½rSILmo&w~Jx]٣㶣u7&g'Ԡ(hyIcVYx+ T%(=[Z5|?brt1k9CK5> Z :غ{$ek5(C$nmH95 cQWо;^Os%_${$2 \c}_9ȩdYE4IޗטfusL7wmCWΟ=XνS9JG_7!3+O(xi~,|37ڑURPă8$pG_xŗ^c\巟It;g`NvP>.o<3xޚ.?<=\WSá'8@x H#Q H~cڥ^i;1bgjdI9ŸZoDgdwDWzvÓ7x-DcsŸٷ|Ym}\k$ē\k̶+娎%cEW'9uO>K[WQ$I m%J8ݺL 6}QoZ/7꺖eoicO(j< c#.O'y9n-ٯ^5 <#gIc]Q]8]ө|cҾxVş?5X#.kgJe,[MmaXahѽ3_dU\m[D>}ikyCsIJ.q~8څ奿ִԚɍ I97!4_kxfzeCA4$LY']!EMi5ޣh-$3kqhGqkyn7Wo՗-YӿPP6,KhLn \ ϬIpƧmbM^7a$o U.P/v˳3z j>5|#TcOMuk}&RErwc6sxDx,Wvt?ͫ|Dg|uxV_ wī|Zxb,V!㷅ݤG&|zuh6:y~j_+ `],#.gS/(Bߧ" }FGII7-if0\}M16>2k]bV{&c P봝ʿg1;2STe7Ƕα ׎5J@MF9X8'lcc? h[->Q㷷\qvUP8' E_ا>$>!Z6\oEx!R"d*M_7C5j]#݇ _g;scSFMj Gi'9[&Fy s_|?dxK@|;MQͧYGjyk#y;SUB#5rgkE^uiM4!dY^ w$E6ᓘ5ieh?/ ?"U(n;+3xP/<xWm+d漿-e[QQs 2!\F<ؘzWտൟ BVW.D1?$]KCUw #^&eDžHxǟf~@mnRDad12 O~տ~⯂~"x75 .TL-ol/qmqm0h$FWRb(+ ?!xGL:u9loŭ,OeYR'0$ r?l*%sI>J l.`6Vө{yd4hWk- =T:>x"J1E 4K8p`+ѿ<[>$>,x7wW:V8Wr) {4͒kѾ'~+35JINqujx gw7 CB7>=? 3Gl|frEstpc;F,.5;ӱJ x)lտ##J?kZZXx#T$d(d*LeY.o"+)ܬ2+3MMY8ÝmCmZcbX2][a~yJ^~5~ ,~u+|3GsQx Xm:W䱺+vLmHTeU@,ʝmҞҏ[K^R?c=?>6h.mGagOO/V<[:~-~ -Eg9N vp1PĖ?MώZn!pcT"ar͗lJw^39}Eoi;[[}q0ڟ? g> m0%DQAk'#'G_֡y\Gy%M4ki-2BE7' rrwz-kz=)Xw_5$%)Wu #;Wq/n?@?hOk6yr6nk{M?ojФzUTG4 2VEue,5ji;yT0'wό?Tȿ߳7/-Wׁ v#۟-J4\I`$EL`w+ ]?gxƞzNy[MHFhC˒V ԉGW+7`0$(4"K:m܀K_Y/>?G~:^:: $ix|Da %| ;}W{?hk>>Y[Yԟ"Y4g{xztqKkQ^|)k9Mþ]m}8s u7M[u'~hV^VxR?,љ[ފG|7__ɽuJ]~ȃl~߯2o3S&{}Ič Jn>|! ¾QxSw^^+[=J$1BɵijqM+߿ M9,=߯GD%u8'~+Gwo/yuo֗1'syž&!*z|m&OR ETQEQEQEQE5? a-GY^VNUr+) 2+ۖ=hRin)E5f~6R𮴽c7mmCXf[(Y[)D \z&c_So!/i]SƟ bi5^ WASf 9D3tǶ]#~~]7~(S[Iwev:z2# FRIR sҿTR M=S>NQ_, ~iK-/02[ }׿54FI. \8'ؠS[A^W21W7; kY4,: VSZWVQs]ꧡS ^/>x'UmL[_6roOz״g>R-;KFQF~zgτzO/cS fZ9R ؁\ M~|?ol~] @Ifbz3fbK31bI$߳+xSUּ\o%ri*!8M}L9g_\*4^o^CO\nGZCުdD~)j*bq ϵ~IgTWn3"+*e9o!S:#c_? ~Uþ*]ԍgM՝ %q26['9{"/_趾 ;%g /6#@X78g\R]|;ItkMXArgVieRnd$!y8 Ԩ^g(;BvgofRuim"c%ftu9l`#@{tU?&gyj] CK"3s\}u##OZ'o)ǩx:>usܼZ$Q3~9xTFHL0^ju3TlO,U}c+~<]Y3I[߸1}wVM k ƗRD-Fh1]K3~8?Gg y?lg gz?-_âr]DΖ Yc Ic `1W4O8r{Y%;ơ|F?nt±J HzW_1Xޭ{}3~?N./P6h|?$̸k3<OK\7֟?ih#ƾ5KX5f{mE$`P p'þ|[?H[Vn#k`j I# 1˲nGwxJZN~Tl1]5uؼUy"࿏S\xkR繁~+A+D]|*Hp9k?nُW}oAxOOzsdSmR;K G5uᶫukQwQ;#*é >e=:f=~x' 2gn.ei vֿCg_X+ڟ-_-2RVmefWg3hu ?:~0ۛᯌ/~Vugr-LчY2.G͎G_:#o'ƵԾojb9aԳ(8`\gףƙa &{x(BU?du<׹VQ]gf5cj/ _tV7ݮV OlI?^>64SpF|»w>c΃ב~^>׾6|rUEkxgnnc%8BƈrB8U^OS~9~~5?mKh$r d 0g?2c&||>#kX2|2kM*,c2-rp#ܟ+Bp4!K)I-WO V&Px&;u^G~?4xEdW76jŔ2)+_VkNBLM'Hy8VH:һ-+?w=?O>_[[ټ2E,T*zuߵw_6‘k{8afyF nAfv]b)qxT6]ux v/Jt0g;M,[]gVԮ&ԵH{˙[sM,$ǻ%5󗍴ov'ǩ~0xG▰<՟G CnA/ S3(;uxݜ ԟsj /+%0@e<0Tk_MG|J<]o)*ou[k (/F_&2TXE"߃6?|@t]B?Ko$qh. M{W|<].DZl(tΓ}ޥվk$kR0냐C`Ӡu!fdQՏG/5Oq#hɚ8[N+vuq BG8Es~,~A՞F-"Ks$6300s _|mfW66_'kXmw1`T8 O|įNE}:-ً,SĻ 1f_$׍|[b/e`XlP?}pH ]xS 'F8uvvv1)4Z^DUxRH+jc;ɸq{cR迲',mnh٭3,NK w!쇯_~h^-@aLG.m8<@K_;v_i@׍ۃfQ3l( vzŝc/uMœC7|MkF4щpl9C`>/5 7zvt;2nu e\ntT`'1#rڂ txFVv֓22R'd_e|Y`.ѯ|U'.r> ~~=Kjx>,1DTgB1;VFH'qzjxU5)&O*)IJadV+"e#۷>g/|+ ò?(;jƷͼ onʸUў}=iR<2o^,-ÚI[fMFb䀰Vx!aKҮ5ZktH͵QG;{Wr;v,Zۅ 99'x_[Fru?/?7: _N;^uMs~Լ#Gf%̶yK۩M:㟰|h~9_u@|i6G+˪.\'-0g;gQ'~g_k??J_IxlK`?;1uɏw5?~9_uI }O6_]TbjÒr*o$u;$e nd*"Ww* uھ9_u@iF+˪ƶ3UZRѧ"{ --`3|cj|ywyF}iFAY lW\lޮ3((((((((((i\dM T}?)S |7u㋍J ":{_\?.f"0AlJڏooƅOxWվ CVF%u 'kΕbPmlW>⏇YB↹TL6׭qo#,q)*Eٷ"CmqOG5QR#&NZͨp: M8kkul|9৆|)8񽆖(gŃUcupJP2;kUiOӖ__xOoiXw?g 9J0$c ߓ^ ?_OmQş}STH7WqI%ceڒ+y $V|z }>ygrNJϛfyyUInw>CW4oFVүR[IwD !5G~*9'F#x3ᾭbHwLx\ȤQ1@s诇֏a߆>>o?Is5um{rM+Eyr7) X|gtڳSW{k}w r|qԢO^G[CuzYZO$1PNrq|׻RҜ y.W ONNQבmOswpzR׬yEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPnڼwW"{fYem J 0 WM!j֜~NJd$'?"G?*iIibiحə0?Q!7sM_ Lk-um!.*,#_k6ii|;5r-EA|>.5I=xs-ҿfuhxuAVNt4pf|moowхVCQ\GHQE W1KZZz[wMt9J{;+#W~H( =0|~"E:Udy ? ?\,}?QX+ArG ?GO?E O ~}/G|>#Eؘ ?!po?\?|HGbȣArD.? '?|H> UGbȣArD.? '?OUsvOUs{r?QX(T! ?GO?|?@|u&y|!,Ar"Zؔ7Ȟ'6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666 OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N f;ZNormalny dCJ_HaJmHsHtH JA J Domy[lna czcionka akapituPi@P 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy f@f f;Z0Tekst przypisu dolnego dCJaJmHsHtHr/r f;Z0Tekst przypisu dolnego Znak$CJOJPJQJ^JaJmHsHtHP&`P f;Z0OdwoBanie przypisu dolnegoH*P"P f<0 Tekst dymka dCJOJQJ^JaJP/1P f<0Tekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJtH 8@B8 >/0NagBwek p#>/Q> >/0 NagBwek Znak CJaJtH 4 @b4 >/0Stopka p#:/q: >/0 Stopka Znak CJaJtH N' N 40OdwoBanie do komentarzaCJaJDD 40Tekst komentarzaCJaJF/F 40Tekst komentarza ZnaktH BjB 40Temat komentarza5\L/L 40Temat komentarza Znak 5\tH 8U`8 J0 HiperBcze >*B*phcPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V @l8b묮7J3J:t7͍7o,q)נTi n7^R|y _o֛~ J%|,U-RЅre1m1oKLylȒLXr:b 8Hؓr(s KP, W02= $-O 8IdZ}r鋷/~?}ů3Z%7~ۏ^}^ ÎsW}7gϯw8EA痓腈;q P -Qձ'* xord|"C0hq*[{8pc(& T\REXXz76رX~gxuD.鑾M. .SAΨkM|l#@A{h"QRC5d"ٝk 0e^kppدPfaid#$c=Ęlq#DQvIb )C&]u q@p?Y4p~5x ֔D2XvY%vgv'{St{;Yb<' ]ٹc,g:G]|:Ӆ3Eq*u-hu+`l L/Na$J!|r+~wZ}7;nV䤳.7pSM!&ćrźinf?Ӭo&U$Äq3WgɇkԁGzޣOFҮR'ǚa>ٙ`W 82gK"n8$*JI f%Lّ^vVx::l}3m|PJJ5?k>}P!aIl8HTI wv-,6,n+P-jYTۃ_.C4`^gW9GzSq]=4.in6 =g٩V/B㲱CjS rcqXbmY)hFRf?c%;B=z!k ʒp!HuIAD$%QW@c]C4:O&O2@a7VKipůVlO'+WʁC"B1Иfe|7s(]G4 Ѭ^jOWn?фawBС@3IV6PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!@theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ]<<u p 8T+d@|b$#%&'()+-024TVXZ02j0mVڢ$*,./13SUWp;;;<X@ @ 0( B S ?H0(  _Hlk85439358 < < ;;;<<m<o<p<r<s<u<v<x<y<<<g ;< f g @;;m<o<p<r<s<u<v<x<y<<< cozY @ ;< 2OQ:D?$J@"ANrINLgQm`iqJR e<th 2J|nfX^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`. JR e$J@J|ANrIQ:L 2Qm`<t B!$r';k65XIH= Wto!>/A/*?tn@Tz@TFEJ CK7L7Nf;Zq[~]Vacfbor"rZ9r7!hD1G y'&-q$Eci5 Ym&^Y"QL6=f<*4;;@  <PP P PPPPPP*P6P@PBPDPjUnknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ Calibri9. . Segoe UIC.,.{$ Calibri Light?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"q1'1';3m3n!0;N<Kq@P $Pf;Z2!xx @ Godlewska PaulinaSlawomir Zubiak0     Oh+'0  @ L X dpxGodlewska PaulinaNormalSlawomir Zubiak2Microsoft Office Word@@îC@:@:;3 ՜.+,D՜.+,0 hp MSWiAm; Tytu 8@ _PID_HLINKSAhhmailto:IOD@miir.gov.pl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   1!"#$%&'()*+,-./02Root Entry F\@Data Z1Table:WordDocument 4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStorep/\\QDUBXP31IQA==2 p/\\Item PropertiesOUZXE32KMJQ==2 p/\\Item R!Properties @CompObj{ DocumentLibraryFormDocumentLibraryFormDocumentLibraryForm This value indicates the number of saves or revisions. The application is responsible for updating this value after each revision. metaAttributes"/> F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q