ࡱ> JLIb:bjbj1>}} D~vFFFFF!!!    f -!!!!! FF8qqq!"FF q! qqFCN0~ C. 4!!q!!!!! q!!!~!!!! !!!!!!!!! : FORMULARZ ZGAOSZENIA NA CZAONKA KOMISJI KONKURSOWEJ MIASTA I GMINY W MAYNARACH Dane dotyczce kandydata na czBonka komisji konkursowej Imi i nazwisko kandydata na czBonka komisji: Telefon kontaktowy: E-mail kontaktowy: Krtki opis do[wiadczenia kandydata w zakresie przygotowania wnioskw o dotacje i realizacji projektw (wymagane zrealizowanie minimum 1 projektu): Nazwa organizacji/podmiotu, ktry rekomenduje kandydata na czBonka komisji konkursowej:  Deklaruj o prawdziwo[ci podanych wy|ej danych i zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), wyra|am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu wyboru czBonkw komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert ogBaszanym przez Burmistrza Miasta i Gminy MBynary. ZapoznaBem si z zasadami udziaBu przedstawicieli organizacji pozarzdowych/podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaBalno[ci po|ytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej Urzd Miasta i Gminy MBynary i wyra|am zgod na umieszczenie mnie na li[cie kandydatw na czBonkw komisji konkursowej. Podpis kandydata na czBonka komisji: Zapoznali[my si z zasadami udziaBu przedstawicieli organizacji pozarzdowych/podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaBalno[ci po|ytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej Urzdu Miasta i Gminy MBynary. ZgBaszamy ww. kandydata do bazy czBonkw komisji konkursowej, jako reprezentacj naszej/naszych organizacji/podmiotu. Podpisy i pieczcie osb upowa|nionych do skBadania o[wiadczeD woli w imieniu organizacji/podmiotu rekomendujcego:  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepBywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) informuj, |e: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy MBynary ul.Dworcowa 29, 14 - 420 MBynary;adres e-mail: sekretariat@mlynary.pl  VXfhjn\dptĶĒĶ|tbSh h CJaJnHtH"h h 5CJ\aJnHtHh3CJaJh3CJaJhg76B*CJaJphhg7CJaJh`(\6B*CJaJphh36B*CJaJphhg76B*CJaJphhg7B*CJaJphhg7h-CJaJhg7CJaJhg75CJaJh35CJaJhg75CJaJ  v x z $If$G$If $G$Ifgd38kd$$Ifv#8$44 layt3 $$G$Ifa$gd3$a$ z | VKkd$$If0vt#:44 layt3$G$If $G$Ifgd3Kkd[$$If0vt#:44 layt3    $If$G$If $G$Ifgd3Kkd$$If0vt#:44 layt3  GMkd$$Ifu0vt#:44 layt3 $G$If^ $Ifgd3 $G$Ifgd3Kkd,$$If0vt#:44 layt3 VXzhjlnKkdf$$If0vt#:44 layt3$If$G$If $G$Ifgd3$a$nXZ\^`bdfhjlnprtgdQAKkd$$If0vt#:44 layt3$If$G$If $G$Ifgd3tx./T233&66j799:X:Z:\:^: $Ifgds $G$Ifgds$dd*$[$\$a$gd $ & Fdd*$[$\$a$gd $dd[$\$a$gd $dd[$\$a$gd ",h,,*/j/X11F557&899V:X:`:b:h h CJaJh CJaJh h CJaJh h CJaJnHtHUh h CJaJnHtHh CJaJnHtHAdministrator wyznaczyB Pana Andrzeja Wi[niewskiego na Inspektora Ochrony Danych, zktrym mo|na si kontaktowa pisemnie - za pomoc poczty tradycyjnej na adres: Urzd Miasta i Gminy MBynary ul. Dworcowa 29, 14-420 MBynary lub e-mail: jendrzej.wisniewski@gmail.com. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadaD ustawowych gminy. Administrator danych osobowych mo|e przekaza dane osobowe upowa|nionym podmiotom na podstawie iw granicach prawa. Pani/Pana dane osobowe bd przechowywane do czasu jaki jest niezbdny do tego, aby osign zaBo|ony cel przetwarzania danych. Dane mog by przetwarzane dBu|ej tj. po osigniciu celu dla ktrego zostaBy zebrane, jednak|e wyBcznie do celw archiwalnych winteresie publicznym, do celw badaD naukowych lub historycznych lub do celw statystycznych. Pani/Pana dane osobowemog by udostpnione tylko instytucjom upowa|nionym zmocy prawa. Pani/Pana dane osobowe s przetwarzane rcznie oraz automatycznie. Posiada Pani/Pan prawo dostpu do tre[ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunicia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnicia zgody w dowolnym momencie bez wpBywu na zgodno[ zprawem przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniciem. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych. Pana/Pani dane osobowe nie podlegaj zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administrator dokBada wszelkich staraD, aby zapewni wszelkie [rodki fizycznej, technicznej iorganizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umy[lnym zniszczeniem, przypadkow utrat, zmian, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostpem, zgodnie ze wszystkimi obowizujcymi przepisami. ZapoznaBem/am si. Podpis kandydata na czBonka komisji: ^:`:b:gdQAKkd$$If0vt#:44 layts/1h;0. A!"#$% Y$$Ifv!vh58$#v8$:V ,58$/ ayt3$$Ifv!vh55:#v#v::V ,55:/ / / / ayt3$$Ifv!vh55:#v#v::V ,55:/ / / / ayt3$$Ifv!vh55:#v#v::V ,55:/ / / / ayt3$$Ifv!vh55:#v#v::V ,55:/ / / / ayt3$$Ifv!vh55:#v#v::V u,55:/ / / / ayt3$$Ifv!vh55:#v#v::V ,55:/ / / / ayt3$$Ifv!vh55:#v#v::V ,55:/ / / / ayt3$$Ifv!vh55:#v#v::V ,55:/ / / / ayts^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHH`H Normalny*$CJ_HaJmHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituTi@T 0 Standardowy :V 44 la ,k , 0 Bez listy J/J Absatz-StandardschriftartP/P WW-Absatz-StandardschriftartR/R WW-Absatz-Standardschriftart1T/!T WW-Absatz-Standardschriftart11L/1L Domy[lna czcionka akapitu1B/AB Footnote CharactersH*R2QR Tekst przypisu koDcowego ZnakRrR NagBwek1 x$CJOJPJQJ^JaJDBrD Tekst podstawowy x*/q* Lista^JHH Podpis1 xx $6CJ]^JaJ00 Indeks $^JPP Tekst przypisu dolnegoCJaJPP Akapit z list]^`X+X Tekst przypisu koDcowego*$CJaJ@@ Zawarto[ tabeli $JJ NagBwek tabeli $ $a$5\PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] >b: z nt^:b:8@0( B S ?w|w<v؆ ^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.vg7 QA`(\s3-@(XX X,UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialG5 jMS Mincho-3 fg5. .[`)TahomaA$BCambria MathBAh:*a4*aJ J !0KQHP $P-!xx ZaBcznik 1Joanna Kamila Skubij Oh+'0x ( 4 @ LX`hp Zacznik 1JoannaNormalKamila Skubij5Microsoft Office Word@^в@'@4@* J ՜.+,0 hp|  Zacznik 1 Tytu !"#$%&')*+,-./012345678:;<=>?@BCDEFGHKRoot Entry FMData 1Table( !WordDocument1>SummaryInformation(9DocumentSummaryInformation8ACompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q