ࡱ> LNKAb:bjbj\\1@>h>h@ @ DQQQQQ,,,8::::::$ #f^9,,,,,^QQ,QQ8,8QqyAB$0#^"##8,,,,,,,^^,,,,,,,#,,,,,,,,,@ c : FORMULARZ ZGAOSZENIA NA CZAONKA KOMISJI KONKURSOWEJ MIASTA I GMINY W MAYNARACH Dane dotyczce kandydata na czBonka komisji konkursowej Imi i nazwisko kandydata na czBonka komisji: Telefon kontaktowy: E-mail kontaktowy: Krtki opis do[wiadczenia kandydata w zakresie przygotowania wnioskw o dotacje i realizacji projektw (wymagane zrealizowanie minimum 1 projektu): Nazwa organizacji/podmiotu, ktry rekomenduje kandydata na czBonka komisji konkursowej:  Deklaruj o prawdziwo[ci podanych wy|ej danych i zgodnie z ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), wyra|am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu wyboru czBonkw komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert ogBaszanym przez Burmistrza Miasta i Gminy MBynary. ZapoznaBem si z zasadami udziaBu przedstawicieli organizacji pozarzdowych/podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaBalno[ci po|ytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej Urzd Miasta i Gminy MBynary i wyra|am zgod na umieszczenie mnie na li[cie kandydatw na czBonkw komisji konkursowej. Podpis kandydata na czBonka komisji: Zapoznali[my si z zasadami udziaBu przedstawicieli organizacji pozarzdowych/podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaBalno[ci po|ytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej Urzdu Miasta i Gminy MBynary. ZgBaszamy ww. kandydata do bazy czBonkw komisji konkursowej, jako reprezentacj naszej/naszych organizacji/podmiotu. Podpisy i pieczcie osb upowa|nionych do skBadania o[wiadczeD woli w imieniu organizacji/podmiotu rekomendujcego:  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepBywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) informuj, |e: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy MBynary ul.Dworcowa 29, 14 - 420 MBynary;adres e-mail: sekretariat@mlynary.pl  v x z |    h Z\Ķh`(\6B*CJaJphh36B*CJaJphh~j6B*CJaJphhg76B*CJaJphhg7B*CJaJphhg7h-CJaJhg7CJaJhg75CJaJh35CJaJhg75CJaJ6  v x z $If$G$If $G$Ifgd38kd$$Ifv#8$44 layt3 $$G$Ifa$gd3$a$ z | VKkd$$If0vt#:44 layt3$G$If $G$Ifgd3KkdS$$If0vt#:44 layt3    $If$G$If $G$Ifgd3Kkdi$$If0vt#:44 layt3  GMkd$$Ifu0vt#:44 layt3 $G$If^ $Ifgd3 $G$Ifgd3Kkd$$If0vt#:44 layt3 Z\~lnprKkd$$If0vt#:44 layt3$If$G$If $G$Ifgd3$a$\~jlnpr\^`bdfhjlnprtvx|&,h,,..*/j//0X112T2༼𴴴좓Uh CJaJnHtHh h CJaJnHtH"h h 5CJ\aJnHtHh3CJaJh3CJaJhg76B*CJaJphhg76B*CJaJphhg7B*CJaJphhg7hg7CJaJhg7CJaJ4r\^`bdfhjlnprtvxgdQAKkd$$If0vt#:44 layt3$If$G$If $G$Ifgd3x|./T233&66j799:X:Z:\:^: $Ifgds $G$Ifgds$dd*$[$\$a$gd $ & Fdd*$[$\$a$gd $dd[$\$a$gd $dd[$\$a$gd Administrator wyznaczyB Pana Andrzeja Wi[niewskiego na Inspektora Ochrony Danych, zktrym mo|na si kontaktowa pisemnie - za pomoc poczty tradycyjnej na adres: Urzd Miasta i Gminy MBynary ul. Dworcowa 29, 14-420 MBynary lub e-mail: jendrzej.wisniewski@gmail.com. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadaD ustawowych gminy. Administrator danych osobowych mo|e przekaza dane osobowe upowa|nionym podmiotom na podstawie iw granicach prawa. Pani/Pana dane osobowe bd przechowywane do czasu jaki jest niezbdny do tego, aby osign zaBo|ony cel przetwarzania danych. Dane mog by przetwarzane dBu|ej tj. po osigniciu celu dla ktrego zostaBy zebrane, jednak|e wyBcznie do celw archiwalnych winteresie publicznym, do celw badaD naukowych lub historycznych lub do celw statystycznych. Pani/Pana dane osobowemog by udostpnione tylko instytucjom upowa|nionym zmocy prawa. Pani/Pana dane osobowe s przetwarzane rcznie oraz automatycznie. Posiada Pani/Pan prawo dostpu do tre[ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunicia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnicia zgody w dowolnym momencie bez wpBywu na zgodno[ zprawem przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniciem. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych. Pana/Pani dane osobowe nie podlegaj zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administrator dokBada wszelkich staraD, aby zapewni wszelkie [rodki fizycznej, technicznej iorganizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umy[lnym zniszczeniem, przypadkow utrat, zmian, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostpem, zgodnie ze wszystkimi obowizujcymi przepisami. ZapoznaBem/am si. Podpis kandydata na czBonka komisji: T2334F556&66j778&899::V:X:Z:\:^:`:b:ûh h CJaJh CJaJh h CJaJh h CJaJnHtHh CJaJnHtHh h CJaJnHtH^:`:b:gdQAKkd$$$If0vt#:44 layts/1h;0. A!"#$% Q$$Ifv!vh#v8$:V ,58$/ ayt3$$Ifv!vh#v#v::V ,55:/ / / / ayt3$$Ifv!vh#v#v::V ,55:/ / / / ayt3$$Ifv!vh#v#v::V ,55:/ / / / ayt3$$Ifv!vh#v#v::V ,55:/ / / / ayt3$$Ifv!vh#v#v::V u,55:/ / / / ayt3$$Ifv!vh#v#v::V ,55:/ / / / ayt3$$Ifv!vh#v#v::V ,55:/ / / / ayt3$$Ifv!vh#v#v::V ,55:/ / / / ayts x666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666_HmHnHsHtHH`H Normalny*$CJ_HaJmHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituTi@T 0 Standardowy :V 44 la ,k , 0 Bez listy J/J Absatz-StandardschriftartP/P WW-Absatz-StandardschriftartR/R WW-Absatz-Standardschriftart1T/!T WW-Absatz-Standardschriftart11L/1L Domy[lna czcionka akapitu1B/AB Footnote CharactersH*R2QR Tekst przypisu koDcowego ZnakRrR NagBwek1 x$CJOJPJQJ^JaJDBrD Tekst podstawowy x*/q* Lista^JHH Podpis1 xx $6CJ]^JaJ00 Indeks $^JPP Tekst przypisu dolnegoCJaJPP Akapit z list]^`X+X Tekst przypisu koDcowego*$CJaJ@@ Zawarto[ tabeli $JJ NagBwek tabeli $ $a$5\PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V @l8b묮7J3J:t7͍7o,q)נTi n7^R|y _o֛~ J%|,U-RЅre1m1oKLylȒLXr:b 8Hؓr(s KP, W02= $-O 8IdZ}r鋷/~?}ů3Z%7~ۏ^}^ ÎsW}7gϯw8EA痓腈;q P -Qձ'* xord|"C0hq*[{8pc(& T\REXXz76رX~gxuD.鑾M. .SAΨkM|l#@A{h"QRC5d"ٝk 0e^kppدPfaid#$c=Ęlq#DQvIb )C&]u q@p?Y4p~5x ֔D2XvY%vgv'{St{;Yb<' ]ٹc,g:G]|:Ӆ3Eq*u-hu+`l L/Na$J!|r+~wZ}7;nV䤳.7pSM!&ćrźinf?Ӭo&U$Äq3WgɇkԁGzޣOFҮR'ǚa>ٙ`W 82gK"n8$*JI f%Lّ^vVx::l}3m|PJJ5?k>}P!aIl8HTI wv-,6,n+P-jYTۃ_.C4`^gW9GzSq]=4.in6 =g٩V/B㲱CjS rcqXbmY)hFRf?c%;B=z!k ʒp!HuIAD$%QW@c]C4:O&O2@a7VKipůVlO'+WʁC"B1Иfe|7s(]G4 Ѭ^jOWn?фawBС@3IV6PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!@theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] @\T2b: z rx^:b:8@0( B S ? 4@ > 4@ v؆ ^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.vg7 QA`(\s3-~j @~~~~4 ,UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x ArialG= jMS Mincho-3 fg5. .[`)TahomaC.,.{$ Calibri Light7..{$ CalibriA$BCambria MathBAh:*a4*aJ J !0KQ@P $P-!xxؤ- ZaBcznik 1Joanna Gmina MBynary Oh+'0x ( 4 @ LX`hp Zacznik 1JoannaNormalGmina Mynary6Microsoft Office Word@@'@4@wAJ ՜.+,0 hp|  Zacznik 1 Tytu "#$%&'(*+,-./0123456789:<=>?@ABDEFGHIJMRoot Entry F0KryAOData !1Table)#WordDocument1@SummaryInformation(;DocumentSummaryInformation8CCompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q