ࡱ> W`bjbjDD4&e&e&++999999998*:4^:9H;;;;;<<<GGGGGGGJMPGE9<<<<<G99;;(GH>H>H><9;9;GH><GH>H>_FQG;Pj=FNqGG0H=GN=N(QGN9QG H><<<GG2><<<H<<<<N<<<<<<<<<+ 8:ZaBcznik nr 2a do Regulaminu projektu DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie w projekcie Przedszkolaki na start! Ja ni|ej podpisany& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & ..& ...................................... (imi i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) deklaruj udziaB & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & (imi i nazwisko dziecka) w projekcie Przedszkolaki na start! (dalej Projekt), ktrego realizatorem jest Gmina MBynary i Przedszkole w MBynarach. O[wiadczam, |e zapoznaBem si z Regulaminem Projektu i akceptuj jego postanowienia. O[wiadczam, i| jestem rodzicem/opiekunem prawnym mojego dziecka. ZostaBem poinformowany, |e Projekt jest wspBfinansowany ze [rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpoBecznego, a jego realizacja odbywa si w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa WarmiDsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zobowizuj si do wypeBnienia formularza dotyczcego danych osobowych, ankiet, testw oraz podpisywania list obecno[ci, kart doradczych i umw dostarczanych przez realizatora w trakcie Projektu. Mam [wiadomo[, i| dokumenty te posBu| realizatorowi w procesie monitorowania, kontroli oraz ewaluacji realizowanego Projektu. O[wiadczam, |e dziecko speBnia kryteria uprawniajce do udziaBu w Projekcie. z rozdziaBem IV. Regulaminu Pro Uprzedzony o odpowiedzialno[ci karnej za skBadanie nieprawdziwych o[wiadczeD lub zatajenie prawdy, niniejszym o[wiadczam, |e wszystkie przedstawione przeze mnie dane s zgodne z prawd. Wyra|am zgod na przekazywanie mi informacji zwizanych z realizacj Projektu drog telefoniczn i/lub elektroniczn. Wyra|am zgod na wykorzystanie wizerunku dziecka do celw projektowych, w szczeglno[ci do promowania i upowszechniania Projektu na stronach internetowych, materiaBach filmowych, publikacjach. Postanowienia koDcowe: zasady uczestnictwa w projekcie okre[la Regulamin Projektu. Realizatorzy projektu zastrzegaj sobie prawo zmiany zasad uczestnictwa w projekcie w sytuacji zmiany wytycznych i dokumentw programowych oraz warunkw realizacji projektu. W sprawach nieuregulowanych niniejsz deklaracj decyzje podejmuje koordynator projektu. deklaracja obowizuje w caBym okresie realizacji Projektu. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... Miejscowo[ i data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego " OZWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU DANE OSOBOWE W zwizku z przystpieniem mojego dziecka do projektu pn. Przedszkolaki na start! (dalej Projekt) o[wiadczam, |e przyjmuj do wiadomo[ci, i|: Administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka w odniesieniu do zbioru pn. Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa WarmiDsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 jest Wojewdztwo WarmiDsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarzd Wojewdztwa WarmiDsko-Mazurskiego z siedzib w Urzdzie MarszaBkowskim Wojewdztwa WarmiDsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, bdcy Instytucj Zarzdzajc Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewdztwa WarmiDsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarzdzajca). Administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka w odniesieniu do zbioru pn. Centralny system teleinformatyczny wspierajcy realizacj programw operacyjnych jest Minister wBa[ciwy do spraw rozwoju regionalnego. Instytucja Zarzdzajca powoBaBa Inspektora Ochrony Danych, z ktrym kontakt jest mo|liwy pod adresem email: HYPERLINK "mailto:iod@warmia.mazury.pl"iod@warmia.mazury.pl. Dane osobowe moje i mojego dziecka przetwarzane s na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepBywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych). Oznacza to, |e dane osobowe mojego dziecka s niezbdne do wypeBnienia przez Instytucj Zarzdzajc obowizkw prawnych ci|cych na niej w zwizku z realizacj Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa WarmiDsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020). Wspomniane obowizki prawne ci|ce na Instytucji Zarzdzajcej w zwizku z realizacj RPO WiM 2014-2020 okre[lone zostaBy przepisami m.in. ni|ej wymienionych aktach prawnych: Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajcego wsplne przepisy dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu SpoBecznego, Funduszu Spjno[ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajcego przepisy oglne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu SpoBecznego, Funduszu Spjno[ci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajcego rozporzdzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu SpoBecznego i uchylajcego rozporzdzenie Rady (WE) L X VӿrdZPCPhCxhCxOJQJ^JhCxOJQJ^JhjOJQJ^JhjB*OJQJ^Jphhj6OJQJ\]^Jhj56OJQJ\]^Jhj6OJQJ^JhjOJQJ^JhjCJOJQJ^JaJhjCJOJQJ^J&hj56CJOJPJQJ\]^J"hj56CJOJQJ\]^Jhj5CJOJQJ^Jhj6CJOJQJ^JNPR ~ , :t&$ & Fd8^`a$ $d8a$$ qd8a$ $d8a$d8&"$&Z\ ~ & F d8^`gdCx d8gdCx$ d8a$gdCx $d8a$gdCx d8gdCx $d8a$gdCx$d8^a$gdCx$ & Fd8a$gdCxVX*b8 ""###0#2#4#0:?@4@B:CDFDUU|UUUUUUUUϼϞērdrdrhCxB*OJQJ^JphhCx5B*OJQJ^Jph!hCx5B*OJQJ\^JphhCx5OJQJ^JUhCx0J5OJQJ^JjhCxUhCxjhCxUhCx5OJQJ^JhCxOJQJ^JhCxOJQJ^JhCx5CJOJQJ^JhCx6CJ$OJQJ^JaJ$$ !6#).:<;>AHDEGI`LNnPSS d8gdCx & Fd8^`gdCx & Fd8^`gdCx & F d8^gdCx & F d8^`gdCxnr 1081/2006, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programw w zakresie polityki spjno[ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020; Rozporzdzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrze[nia 2014 r. ustanawiajcego szczegBowe przepisy wykonawcze do rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorw sBu|cych do przekazywania Komisji okre[lonych informacji oraz szczegBowe przepisy dotyczce wymiany informacji midzy beneficjentami a instytucjami zarzdzajcymi, certyfikujcymi, audytowymi i po[redniczcymi. Dane osobowe moje i mojego dziecka bd przetwarzane wyBcznie w celu wykonania przez Instytucj Zarzdzajc okre[lonych prawem obowizkw w zwizku z realizacj Projektu pn. Przedszkolaki na start! , w szczeglno[ci w celu potwierdzenia kwalifikowalno[ci wydatkw, udzielenia wsparcia, zarzdzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczo[ci oraz dziaBaD informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020. Dane osobowe moje i mojego dziecka zostaBy powierzone do przetwarzania, Beneficjentowi realizujcemu Projekt Gminie MBynary, ul. Dworcowa 29, 14-420 MBynary oraz podmiotom (o ile dotyczy), ktre na zlecenie Beneficjenta uczestnicz w realizacji projektu Partnerowi Przedszkole w MBynarach. Dane osobowe moje i mojego dziecka, zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa, s udostpniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi wBa[ciwemu do spraw rozwoju regionalnego. Dane osobowe moje i mojego dziecka mog zosta powierzone lub udostpnione tak|e specjalistycznym podmiotom realizujcym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020, w szczeglno[ci na zlecenie Instytucji Zarzdzajcej RPO WiM lub Beneficjenta. Dane osobowe moje i mojego dziecka bd przechowywane do czasu akceptacji sprawozdania koDcowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa WarmiDsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Komisj Europejsk. W ka|dym czasie przysBuguje mi prawo dostpu do danych osobowych moich i mojego dziecka, jak rwnie| prawo |dania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunicia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysBuguje mi w przypadkach i na zasadach okre[lonych odpowiednio w art. 17-22 RODO. Je|eli uznam, |e przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mam prawo wnie[ skarg do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przeze mnie danych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania bdzie rwnoznaczna z brakiem mo|liwo[ci udziaBu w realizacji Projektu / Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest rwnoznaczna z brakiem mo|liwo[ci udzielenia wsparcia w ramach Projektu. Po zakoDczeniu udziaBu w projekcie przeka| Beneficjentowi dane mojego dziecka dotyczce informacji na temat udziaBu w ksztaBceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, zgodnie z zakresem danych okre[lonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postpu rzeczowego realizacji programw operacyjnych na lata 2014-2020 (tzw. Wsplne wskazniki rezultatu bezpo[redniego). & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & ............. Miejscowo[ i data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego" DANE UCZESTNIKW PROJEKTU OTRZYMUJCYCH WSPARCIE Imi/imiona dziecka: Nazwisko dziecka: PESEL dziecka: Dane kontaktowe:Wojewdztwo:Powiat:Gmina:Miejscowo[: Ulica:Nr budynku:Nr lokalu: (nie dotyczy FORMCHECKBOX )Kod pocztowy:Dane rodzica/opiekuna prawnegoImi i nazwisko:Telefon:Adres e-mail:Status uczestnika projektu (dziecka) w chwili przystpienia do projektu:Osoba nale|ca do mniejszo[ci narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia FORMCHECKBOX Tak FORMCHECKBOX Nie FORMCHECKBOX Odmawiam podania informacjiOsoba bezdomna lub dotknita wykluczeniem z dostpu do mieszkaD FORMCHECKBOX Tak FORMCHECKBOX NieOsoba z niepeBnosprawno[ciami FORMCHECKBOX Tak FORMCHECKBOX Nie FORMCHECKBOX Odmawiam podania informacjiOsoba w innej niekorzystnej sytuacji spoBecznej  FORMCHECKBOX Tak FORMCHECKBOX Nie FORMCHECKBOX Odmawiam podania informacji & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Miejscowo[ i data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego" Miejscowo[ i data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego"   Projekt Przedszkolaki na start! jest wspBfinansowany ze [rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpoBecznego SSSTU U UUUUUUUUU~UUUUd8$G$Ifgdjd8$Ifgdj$d8^`a$gdCxd8^`gdCx d8gdCx d8gdCxUUUUUd8$G$Ifgdjd8$Ifgdjakd$$If0m %/ e 44 lapytjUUUUUUUVVVVV V VV~~~~~~~~~~~yFf9d8$G$IfgdjK$d8$Ifgdjakda$$If0m %/ e 44 lapytjU VV2V6VNVRVTVbVfVhVtVxVzVVVVVVVVVWWWWW W>W@W|WWWWWWWWWWWlXpX Y"Y$Y@YBY|"jhCxB*U^JphjhCxB*U^Jph'jhCx5B*OJQJU^Jph%jh hCx5B*U^JphjhCx5B*U^JphhCxB*OJQJ^JphhCx5B*OJQJ^JphhCxhCxOJQJ^J/VVV4V6V9IkdZ$$Ifm%% 44 lap ytj$d8$Ifa$gdjakd$$IfZ0m %/ e 44 lapytj $Ifgdj6VPVRVTVdVfVakd$$If0m %f. 44 lapytjd8$G$Ifgdjd8$IfgdjfVhVvVxVd8$G$Ifgdjd8$Ifgdjakd$$If0m %f. 44 lapytjxVzVVVd8$G$Ifgdjd8$Ifgdjakd@$$If0m %f. 44 lapytjVVVVd8$G$Ifgdjd8$Ifgdjakd$$If0m %f. 44 lapytjVVVVVWWd8$G$Ifgdjd8$Ifgdjakd $$If0m %f. 44 lapytjW WWaSCd8$G$Ifgdjd8$Ifgdjkd $$If\m= %3 44 lap(ytj>W@W~WWWB4d8$IfgdjIkd $$Ifm%% 44 lap ytj$d8$Ifa$gdjakd $$If0m=% 44 lapytjWWWWWd8$Ifgdjakd $$If0m %f. 44 lapytjd8$G$IfgdjWWWWd8$G$Ifgdjd8$Ifgdjakd $$If0m %f. 44 lapytjWWnXpX"YNYB44d$IfgdjIkd6$$Ifm%% 44 lap ytj$d8$Ifa$gdjakd~$$If0m %f. 44 lapytjBYDYLYNYPYlYnYpYxYzY|YYYYYYlZnZpZZZZZZZZZZZZ[[["[$[&[.[0[2[N[ۺۨۖۄr"jhCxB*U^Jph"jthCxB*U^Jph"jhCxB*U^Jph"jhCxB*U^Jph"j$hCxB*U^JphjhCxB*U^JphhCxhCxB*OJQJ^Jph$jhCxB*OJQJU^Jph'NYzYYYYnZZZ_kd$$If\m v%f  44 lap(ytjd$IfgdjZZ[0[\[[[wwwwwd$Ifgdjykd$$IfFm v%f   44 lapytjN[P[R[Z[\[^[z[|[~[[[<\>\Z\\\^\j\l\\\\\\\\\]]]^ɺɨͺɖͺɄͺrbXhCxOJQJ^JhCx5B*OJQJ^Jph"jhCxB*U^Jph"jhCxB*U^Jph"j hCxB*U^Jph"jhCxB*U^JphjhCxB*U^JphhCxhCxB*OJQJ^Jph$jhCxB*OJQJU^Jph"j4hCxB*U^Jph[[8\:\<\h\j\\\\m__O_O_O_d$G$Ifgdjd$Ifgdjkd$$$If,\m v%f  44 lap(ytj \]]]]]_UUC<d8^`admin6969 2018:01:05 13:46:522018:01:05 13:46:52admin http://ns.adobe.com/xap/1.0/ 2018-01-05T13:46:52.688admin C  '!%"."%()+,+ /3/*2'*+*C ***************************************************P" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?F(E()2(h]W&[A+0Q?mURbM=QE ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ZJZ((((4Ph(=(4:$:2Wͼϵ?3LnڝV?fZ>^H=IV? z[$~|78% Hlҡ7]m~|F\De;/=<1m\Aw_kguψO+M^yvW5sz x{U:nd0R9 TX2dWMW{ JH˴S$i{eU\@>x@:bt;/n`TO:0XH%\I ( ( l#PI:I?ʀ5OƏ5Oƥ"_}h_}jZ(/5OƏ5OƥS NdxOCҹ Qp8?֥ޮglRwIsq5YZkKv8;gg㏃;]]3WE|A5_742g[|׽K݃N77K KIK_0wQ@Q@Q@ %!ih=(m+ֱj7:ť\y $AW,OY7``ھύcv D'mcoa|}R_jSflZMFq"أ,-fT_g>󸌳*Wܿ{if\|Fѧk\/\މmmVƚf{\بu8]đg[Mi[yO/wywۭhjO>o]ź[ +Kυz=jy0][\Oݒ:(r H|Q3֮dU6cwp?u?yzݽ4nn?8h Fo : hPF2D7#6G;?>Fy5ť{src6LLK-j Et,/R8RCόl3g8ZKZW,6sFvTsϥn #6XS{ٯڡN``B+n0OV_j>+kM-//{< @ P9Mv;,E<ft XczVǎXj^u8/;=B[yCh&r7䞃B/z"Iws}<]JI E`b'֧i}5kl;kY q\/q1 SZZm{+(P<;yy > ~VnV16>lp <$tTQET$VJ"ffcjz/yMM\"'~IƏN'C.|yQWv>W?܏: OG4u?t kK'^IƏN'C.|yQGץ?z?[L,;Su]Cunv S?3j69Y|Xeg*A 5GIevFwVujM8SO-V6F7Za.hW$9J&QK^75)g ޏd~Sͤz V02iR6z*𩐝d6q֗M_Zcxr:zusֱR4}2*nW<7k\#i=b˵b'@#'N*sWI޳wk6KY)>q_/S+_R7aR7GUnceTI=I*֧^\&guJd6bݣF@|*>6m7C67:Ω{0N ƬZ:as9xĚE5ޝqJt-\h.3E5ۻ=KS} KmBW[;];POdGa;`5׮I5. B-yl@֦,^B*~f?!ez>P\x3 \ևŶw>x"T ]tƅk _hz>ROWQoeP|Z(_OúuOwK2J.72|q]PEPsoϖoBq\Gm!@츌N0G#һҹB6G,|Irۇ+IS4NlMk ׂek_<,7 c+;#_oGm?Cn5,K{wꜚ[g/_ k(,;9qpj9t(hoػUd*sMKG}XS1W}?Gf2.Kg3ܞҨA:ĺ]"('`qWӧqУ !QI3Vl-Q@Q(EPE (QIZ((fN;(эؐ4RI!N b7kŚ+ھ n0R@'&E0XO,&I0S1ߊ xFd衳AG߇FN/okzqbh%ՌB;Ř,jڸL5}VZt)sci7eEs"[]R@7=sH#:핒Zu5&8Ȼ61o-G:"m:Uh!Xa5_02 $qZ?𞣫xL兾-EFYE`wnRF5sc=QM(,Ѐ{U|kN.bԱ&n yy>*aҼ>/i02I~br 9js7[d DXTFR= 6YntK4eQuQAllI#FxYsilō`Ӡ(-Ugp d1֍C-ODҭ"aIwWymf=GVLV:DWQ65n ]dՆe`,^vmv6 GZ{xJxŤh1eBv_?EO4]fQMNMYBo,Ѫ+Rzu Ascae&$K+tȐm.帮'AqL+qƢA6nĶ<܌k8tt{HeXč4ڨ;\ <h<-ipimikksesmAX́vqdyzgl.4h}&j~A<{g-}>In2~[0p$ڼE.^Ə\DH0? ?뼿yy^ _#31#Zai,u}Y|F=dĊieeUfU1=*0*XpApj1sO~g}mɵk_B[K,ao ]s=EZ֭mI C.m!qJ|ˏ{m=kݶ2ϙt dbϺtWQͧkQ8YY3d`k, 9acBtyWC/GO{;hedI5>[d)zm/%%?6,2 d2H@\$=|CqfWplȑ[Œ6ZI@ts[-cƗ!n!frpwƇ)3gj$c8 * 0?%6,YȿSpffqU`v0RBFp) V[0fC@ B1蘦i,e$Eta2 yqf-[L ͽFP!HyDɬx+{e<TͿ*={idbw9%=px}I@;H`yteif}1[F\6H0I9/u G܄1Amj\R`S 5ʦO˙NɃ!y+<0 -!7aXk-|?oF)aq+9->U7Gֵ6u {ʔI es^ˁFZs7/uw$-#0f烻#-^[rcS8<h>-主F ]Ѥ[Xs2c{T5]YH#Y(&Yk#*)w~`9@+h MkY}sG5Ṷ)Gn=F cJo_Vkk@JL4׌ۂ3^zR4jU#Q̻#r&S'tODX_]rݟȄв1fk3xm7SzY̵_F9f0[Akm) 1(HB(E qm$%TlU{9ޒit}O)'\Ӯ!Q>EHOe֛} %dk9VɄa~8ף:McR1,K3y$I'֍WKX岻iehهq 5\O${>VvڍO$"F>R 욊OV%ӴTji%@Gz40Goo0qDP8PM[IuصiDs mAbW83JKe{P[Y?v1QyO&* V ^]]s@$u?NҖA..QRhGQѬ5Vĭ|TqAp?*Ef&'O5/%?=߂4K.ݙ9cOs(zM&8 h6.!`pFwva.YI9F=1kQ@!Fe mxPX“'??ZTP2G.hmPfͤw^{ t?$40m`HN& ټ=XEeqh[DIHbÞz*4X5nw0?F15Ed?t9T"".۴.LoM>o'y20@Q:KEx %Ex7_liot9E>We|DUAӽ<'Zϋc*H wѹԮ[X纍@F7zttߕ O7ºq> mkYGk~8 Gi~S:BOUo;qҪN@_GN@_ZS4Bwz}vˤ]}9QU?4ߕ Ҽ<8Y9yoὅ–| ( ( ( PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%PQKE%-PEPEP٭DyK yK <w666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@6666_HmHnHsHtH^`^ Normalnyd*$$CJOJPJQJ_HaJmHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituTi@T 0 Standardowy :V 44 la ,k , 0 Bez listy 0/0 WW8Num1z05o(*/* WW8Num1z1*/* WW8Num1z2*/!* WW8Num1z3*/1* WW8Num1z4*/A* WW8Num1z5*/Q* WW8Num1z6*/a* WW8Num1z7*/q* WW8Num1z86/6 WW8Num2z0 OJQJ^J./. WW8Num2z1^J8/8 WW8Num3z05CJaJo(*/* WW8Num3z1*/* WW8Num3z2*/* WW8Num3z3*/* WW8Num3z4*/* WW8Num3z5*/* WW8Num3z6*/* WW8Num3z7*/!* WW8Num3z8*/1* WW8Num4z0*/A* WW8Num4z1*/Q* WW8Num4z2*/a* WW8Num4z3*/q* WW8Num4z4*/* WW8Num4z5*/* WW8Num4z6*/* WW8Num4z7*/* WW8Num4z80/0 WW8Num5z05o(*/* WW8Num5z1*/* WW8Num5z2*/* WW8Num5z3*/* WW8Num5z4*/* WW8Num5z5*/!* WW8Num5z6*/1* WW8Num5z7*/A* WW8Num5z8F/QF WW8Num6z05B*OJQJ^Jo(ph./a. WW8Num6z1o(*/q* WW8Num6z2*/* WW8Num6z3*/* WW8Num6z4*/* WW8Num6z5*/* WW8Num6z6*/* WW8Num6z7*/* WW8Num6z8:/: WW8Num7z0OJQJ^Jo(:/: WW8Num7z1OJQJ^Jo(:/: WW8Num7z2OJQJ^Jo(</< WW8Num8z05OJQJ^Jo(*/!* WW8Num8z1*/1* WW8Num8z2*/A* WW8Num8z3*/Q* WW8Num8z4*/a* WW8Num8z5*/q* WW8Num8z6*/* WW8Num8z7*/* WW8Num8z80/0 WW8Num9z05o(*/* WW8Num9z1*/* WW8Num9z2*/* WW8Num9z3*/* WW8Num9z4*/* WW8Num9z5*/* WW8Num9z6*/* WW8Num9z7*/!* WW8Num9z82/12 WW8Num10z05o(,/A, WW8Num10z1,/Q, WW8Num10z2,/a, WW8Num10z3,/q, WW8Num10z4,/, WW8Num10z5,/, WW8Num10z6,/, WW8Num10z7,/, WW8Num10z82/2 WW8Num11z05o(,/, WW8Num11z1,/, WW8Num11z2,/, WW8Num11z3,/, WW8Num11z4,/, WW8Num11z5,/!, WW8Num11z6,/1, WW8Num11z7,/A, WW8Num11z80/Q0 WW8Num12z0o(,/a, WW8Num12z1,/q, WW8Num12z2,/, WW8Num12z3,/, WW8Num12z4,/, WW8Num12z5,/, WW8Num12z6,/, WW8Num12z7,/, WW8Num12z8,/, WW8Num13z0,/, WW8Num13z1,/, WW8Num13z2,/, WW8Num13z3,/!, WW8Num13z4,/1, WW8Num13z5,/A, WW8Num13z6,/Q, WW8Num13z7,/a, WW8Num13z82/q2 WW8Num14z05o(,/, WW8Num14z1,/, WW8Num14z2,/, WW8Num14z3,/, WW8Num14z4,/, WW8Num14z5,/, WW8Num14z6,/, WW8Num14z7,/, WW8Num14z8>/> WW8Num15z05OJQJ^Jo(,/, WW8Num15z1,/!, WW8Num15z2,/1, WW8Num15z3,/A, WW8Num15z4,/Q, WW8Num15z5,/a, WW8Num15z6,/q, WW8Num15z7,/, WW8Num15z8,/, WW8Num16z0,/, WW8Num16z1,/, WW8Num16z2,/, WW8Num16z3,/, WW8Num16z4,/, WW8Num16z5,/, WW8Num16z6,/ , WW8Num16z7,/ , WW8Num16z88/! 8 WW8Num17z0 CJaJo(,/1 , WW8Num17z1,/A , WW8Num17z2,/Q , WW8Num17z3,/a , WW8Num17z4,/q , WW8Num17z5,/ , WW8Num17z6,/ , WW8Num17z7,/ , WW8Num17z80/ 0 WW8Num18z0o(,/ , WW8Num18z1,/ , WW8Num18z2,/ , WW8Num18z3,/ , WW8Num18z4,/ , WW8Num18z5,/ , WW8Num18z6,/! , WW8Num18z7,/1 , WW8Num18z88/A 8 WW8Num19z0 OJQJ^J,/Q , WW8Num19z1,/a , WW8Num19z2,/q , WW8Num19z3,/ , WW8Num19z4,/ , WW8Num19z5,/ , WW8Num19z6,/ , WW8Num19z7,/ , WW8Num19z80/ 0 WW8Num20z0o(,/ , WW8Num20z1,/ , WW8Num20z2,/ , WW8Num20z3,/ , WW8Num20z4,/! , WW8Num20z5,/1 , WW8Num20z6,/A , WW8Num20z7,/Q , WW8Num20z8L/a L Domy[lna czcionka akapitu12b q 2 NagBwek Znak.b . Stopka ZnakL/ L Tekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJN/ N Tekst przypisu dolnego ZnakJ/ J Znaki przypisw dolnychH*8U` 8 HiperBcze >*B* phcR R NagBwek1 x$OJQJCJPJ ^JaJDB D Tekst podstawowy x*/ * Lista^JH H Podpis1 xx $CJ6^JaJ]0 0 Indeks $^JF" F NagBwekd p#B @2 B Stopkad p#TB T Tekst dymkadOJQJCJ^JaJ^R ^ Tekst przypisu dolnegodCJaJR@b R Akapit z listd^]`b/r b Default*$7$1B*CJOJPJQJ^J_HaJmHphsHtH@ @ Zawarto[ tabeli $J J NagBwek tabeli $a$ $5\: : Zawarto[ ramkiPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VyqhKl*4(J q#cK-îd28D&s#Jc_66o6/U񅉄SÌZئrbFrIg:nx:Ĕ99&4jN iSMd*Ҧ1#lD(^ٰD:sE6)3w|?䠻_@/Opu6xV(D~N-| ] lK546Rl?%C#O01vna0`+%Gdcl GȌU`sI<(= x]J]l tԁOt/VoRݓh~u A4pBg֜+Y;)OݔlU' RyAG65A5<V7QMq8XuӒfY3"=3l-oW5V[CN+|wSnwvJ Y5 F̠&aQvlx -뷶jwVt0xrQ Cm{,nv5\.S D$Yڀ-J[uJz5 ?:5Z7#^(u1&W{ތU꫊د7*ߙ{!tl5fwЪtq:nT=v k:V=*^&whv36V`^PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!A theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ]' VUBYN[^`4@CF& SUUV6VfVxVVVW>WWWWNYZ[\]``12356789:;<=>?ABDEGHY {""######7$G$M$]$$$$$$$%.%5%E%L%\%]'XGGGGGGGGGGGG@ @H 0( 0( 6 3 14&&&&&&&&&['^'M&^' !!"##7$$%%%%&&&&&&&&&['^'M&^' 8^8`OJQJ^J)^`B*phOJQJ5^Jo(.^`OJQJ5^Jo(. ^`OJQJ^J)P^`P@@^@`0^`0``^``^`^`^``^``00^0`^`B*phOJQJ5^Jo(.^`o()pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. ^`OJQJ^J)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.WW8Num2WW8Num6WW8Num8WW8Num19jCx&&@@ ]'hh hhh:Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialA. Arial Narrow5. .[`)Tahoma7.@Calibri?= *Cx Courier New;Wingdings9. ")Segoe UIG. R<(Microsoft YaHeiC.,{ @Calibri LightA$BCambria Math"Ahފi'il:Ig6!F6!F!0&&KQPCx! xxPy Maciek Gmina MBynary(    Oh+'0p  , 8 DPX`hMaciekNormalGmina Mynary3Microsoft Office Word@G@@>iN@|P6!՜.+,D՜.+,, hp| F& Tytu 8@ _PID_HLINKSApC0mailto:iod@warmia.mazury.pl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvxyz{|}~Root Entry F`PData JAY1Tablew*NWordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q