Wodociągi Młynarskie Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Młynarach

Od 01 marca 2018 roku Spółka nie świadczy usług w zakresie:

 - zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Młynar oraz gminy Młynary,

 - zbiorowego odprowadzania ścieków.