Dziś jest: niedziela 19 stycznia 2020 Imieniny: Henryka, Mariusza, Erwina
PLENDE A- A A+

Projekty edukacyjne

Gmina Młynary realizuje projekty edukacyjne w każdej placówce oświatowej.

Rok szkolny 2019/2020 w każdej placówce edukacyjnej w naszej gminie jest kolejnym rokiem realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

W Szkole Podstawowej w Młynarach nauczyciele, uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia w ramach projektu „Szkolna Pracownia Sukcesu II”. Dla uczniów przygotowano zajęcia rozwijające z języka angielskiego, zajęcia rozwijające przyrodnicze, biologiczno-chemiczne, geograficzno-fizyczne, historyczne, dziennikarskie i informatyczne. Nie zabraknie również wsparcia terapeutycznego: uczniowie mogą korzystać z terapii pedagogicznej dysleksji oraz z zajęć socjoterapeutycznych. Uczniowie klas starszych zostaną objęci wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego. Dodatkowo uczestnicy projektu wezmą udział w różnorodnych wyjazdach edukacyjnych. Nauczyciele mogą skorzystać z szerokiej oferty szkoleniowej zaś dla rodziców zaplanowano m.in. konsultacje z zakresu terapii dysleksji oraz spotkania z doradcą zawodowym.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2019-30.06.2021.

Wartość projektu: 700 281,53 zł

Kwota dofinansowania: 643 401,55 zł

Szkoła Podstawowa w Błudowie rozpoczęła realizację projektu „Mała szkoła drogą do sukcesu II” [więcej informacji: 1, 2].  Beneficjentami projektu są uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele.  Uczniowie rozwiną swe kompetencje w zakresie języka angielskiego i matematyki, doskonalić będą umiejętność gry w szachy oraz pracę metodą projektu, w ramach której odbędą się zajęcia fotograficzne, filmowe i dziennikarskie. Zaplanowano także wsparcie terapeutyczne, doradztwo zawodowe oraz wyjazdy edukacyjne. Nauczyciele będą mieli możliwość doskonalenia zawodowego , rodzice uczniów będą mogli skorzystać z konsultacji z doradą zawodowym.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2019-31.07.2021.

Wartość projektu: 503 791,25 zł

Kwota dofinansowania: 474 331,25 zł

Przedszkole w Młynarach jest w trakcie drugiego roku realizacji projektu „Przedszkolaki na start!”. Utworzono dodatkowe miejsca przedszkolne, zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wybudowano plac zabaw. W tym roku szkolnym odbywają się dodatkowe zajęcia logopedyczne, z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz rytmiki. Wsparciem objęci są również nauczyciele, dla których zorganizowano doskonalenie zawodowe.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.09.2018-30.06.2020.

Wartość projektu: 640 477,69 zł

Kwota dofinansowania: 454 827,69 zł

Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

 


Projekt: „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II”

 

  Projekt Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II, który realizuje Szkoła Podstawowa w Błudowie współfinansowany jest z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Działanie w ramach projektu ma na celu:

  1. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
  2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
  3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2019-31.07.2021.

Wartość projektu: 503 791,25 zł

Kwota dofinansowania: 474 331,25 zł

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych, matematycznych – logicznego myślenia oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 66 uczniów Szkoły Podstawowej w Błudowie poprzez realizację zajęć rozwijających, wdrażanie Szkolonego Ośrodka Kariery – poradnictwo edukacyjno-zawodowe, podniesienie kompetencji wśród 10 nauczycieli poprzez doskonalenie kwalifikacji i umiejętności oraz wsparcie 10 rodziców uczestników indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym w okresie 01.08.2019-30.07.2021.

Wsparcie skierowane jest do uczniów, rodziców i nauczycieli:

  1. Dla Uczniów zaplanowano:
  1. zajęcie rozwijające kompetencje językowe z języka angielskiego –  są to zajęcia rozwijające. Realizowane będą przez 4 semestry (IX.2019-VI-2021). Zajęcia odbywać się będą po lekcjach 2 razy w tygodniu po 45 minut. Podział na grupy (I-III, IV-VIII) odpowiadać będzie poziomowi umiejętności i możliwości edukacyjnych uczniów. Czas pracy dostosowany będzie do wieku uczniów. Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji językowych uczniów z zakresu języka angielskiego czyli zdolności zrozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie. Zajęcia obejmą umiejętności językowe w zakresie mówienia, czytania, słuchania, reagowania, posługiwania się językiem w sytuacjach codziennych. Dodatkowo wszyscy uczniowie wezmą udział w wyjazdach edukacyjnych tj. uczniowie klas I-II – 1 dniowe warsztaty terenowe w Jantarze natomiast uczniowie klas IV-VIII wyjadą na 2 dniowy wyjazd edukacyjny do Łodzi. W każdym roku szkolnym zostanie zorganizowany konkurs języka angielskiego dla uczniów projektu „Mistrz języka angielskiego”.
  2. zajęcia matematyczne rozwijające logiczne myślenie z elementami gry w szachy – zajęcia z zakresu zajęć matematycznych. Realizowane będą przez 4 semestry (IX.2019-VI.2021). Odbywać się będą po lekcjach 2 razy w tygodniu po 45 minut. Podział na grupy (I-III, IV-VII). Grupy będą tworzyć uczniowie z danej klasy. Celem zajęć jest podniesienie strategicznego i logicznego myślenia, rozwijanie kreatywności, ćwiczenie koncentracji uwagi, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, umiejętności gry fair play, godzenie się z porażką, kształtowanie umiejętności planowania nad emocjami oraz wytrwałość. Dla uczestników projektu zostanie zorganizowany turniej szachowy „Mistrz szachów” oraz uczestnicz wezmą udział w wyjazdach edukacyjnych. Klasy I-III wyjadą na 2 dniowe warsztaty w gospodarstwie agroturystycznym a klasy IV-VIII wyjadą na 2 dniowy wyjazd edukacyjny do Torunia.
  3. zajęcia rozwijające prowadzone metodą projektów – czas trwania zajęć IX.2019-VI.2021. Zajęcia maja na celu rozwijanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz przygotowanie uczniów do przyszłego funkcjonowania na rynku pracy: współdziałanie w grupie, rozwoju umiejętności przedsiębiorczości i innowacyjności jako zdolność do realizowania własnych pomysłów, obejmujących kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich do osiągnięć zamierzonych celów. Zajęcia będą prowadzone w zróżnicowanej grupie wiekowej (kl. VI-VIII) przypominającej rodzinę wielodzietną gdzie młodsi uczą się od starszych. Zajęcia skierowane są do 8 osobowej grupy, która realizować będą projekt „Wielki świat jest wokół nas”. W projekcie uczniowie wyszukają i opiszą ciekawe projekty przyrodnicze, budowle oraz postacie, które wyróżniają się w lokalnym i szkolnym środowisku. Grupa założy i będzie aktualizować gazetkę „Szkoła Sukcesu” w formie bloga oraz nagra film „Nowinki szkolnej rodzinki”. Uczniowie redagować będą teksty, robić zdjęcia oraz nagrywać filmy. Nauczą się fotografować na warsztatach z fotografii. Będą również uczestniczy na warsztatach z zakresu komputerowej obróbki zdjęć lub filmów. Będą również uczestniczyć w dwóch wyjazdach tj. wyjazd do Młynary – fotografowanie miasta oraz wyjazd do Stegny – fotografowanie morza i Zalewu Wiślanego. Odwiedza również Redakcje Dziennika Elbląskiego. Do realizacji zadania zakupione zostanie kamera, aparat fotograficzny, dyktafon, komputery oraz program do obróbki zdjęć. Uczniom zostanie zapewnione materiały, posiłek, dowóz z zajęć i opiekę w czasie dowozu.
  4. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - czas trwania zajęć IX.2019-VI.2021. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów wykazujących symptomu zaburzeń emocjonalnych i społecznych, opiewających problemy wychowawcze. Uczniowie będą uczyć się rozumieć własne potrzeby, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, aktywizować się, koncentrować, odprężać, wypoczywać, redukować napięcie emocjonalne oraz współpracować. Zajęcia dla uczniów IV-VIII, które będą odbywać się po lekcjach. Prowadzone będą metodami zgodnie z zasadami prowadzenia socjoterapii. W każdym roku realizowane będą 3 dniowe wyjazdowe warsztaty z noclegiem i wyżywieniem. Jako element pracy zostanie wprowadzona metoda arteterapii – uczniowie wraz z prowadzącym przygotują przestawienie profilaktyczne, które przedstawia szkolnej społeczności oraz muzykoterapia i bajkoterapia. W celu prowadzenia zajęć zostanie wybudowane miejsce do zajęć ogrodzie wiata lub altana, która umożliwi prowadzenie zajęć na łonie przyrody. W celu prowadzenia zajęć w szkole zostanie doposażona sala do prowadzenia tego typu zajęć. Zajęcia prowadzone będą w celu uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz umiejętności psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Uczniom zostanie zapewnione materiały, posiłek, dowóz z zajęć i opiekę w czasie dowozu.
  5. Szkolny Ośrodek Kariery – czas trwania zajęć IX.2019-VI.2021. W celu przygotowania uczniów do świadomego wyboru szkoły średniej działać będzie Szkolny Ośrodek Kariery, który zapewni wsparcie wszystkim uczniom klas VII i VIII oraz 10 rodzicom. W ramach  Szkolnego Ośrodka Kariery zostały przewidziane warsztaty grupowe w klasie VIII prowadzone przez doradcę zawodowego. Cel warsztatów będzie: 1. Podniesienie umiejętności kreowania własnej drogi edukacyjno-zawodowej, personalizacja potrzeb i oczekiwań. 2. Podniesienie kompetencji przedsiębiorczości i innowacyjności (własna działalność gospodarcza, perspektywiczne branże, europejski rynek pracy, zawody przyszłości). 3. Podniesie koncepcji społecznej: dorosłość i funkcjonowanie w niej, branie odpowiedzialności za własne decyzje, autoprezentacja. 4. Przełamanie stereotypów związanych z płcią w kontekście rynku pracy, wynagrodzenie w zawodach w doniesieniu do płci, kariera pozioma i pionowa kobiet branże związane płcią. Dla uczniów klas VII-VIII oraz rodziców zostaną przeprowadzone indywidualne spotkania z doradca zawodowym. Podczas spotkania zostaną przeprowadzone indywidualne testy określające możliwości i predyspozycje uczniów, identyfikacja i analiza zainteresowań oraz preferencji zawodowych. Pa analizie doradca zawodowy sporządzi indywidualny profil ucznia, który zostanie omówiony z uczniem. Będą również przeprowadzone konsultacje dla rodziców. Uczniowie klasy VIII wezmą udział w wyjazdach na targi szkół średnich do Elbląga, w celu zapoznania się z ofertą edukacyjną. Pozwoli to poszerzyć horyzonty myślowe i wybory edukacyjne. Uczniowie wezmą udział w wizytach w zakładach pracy. Umożliwi to zapoznanie się z poznaniem danego zawodu, wymaganiami i możliwościami. Uczniowie poznają funkcjonowanie firm oraz zapoznają się z lokalnym rynkiem pracy.
  1. Nauczyciele

Nauczyciele zostaną objęci następującymi formami wsparcia. 1 W celu podniesienia umiejętności w zakresie wspierania uczniów w rozwoju. Nauczyciele będą uczestniczyć w treningu umiejętności wspierania rozwoju z tematyki: 1. Skuteczna komunikacja, 2. Nauczyciel jako Coach - zakresu diagnozowania ucznia, wyznaczenia celów, wsparcie i realizacji, planowanie indywidualnego wspierania, 3. Nauczyciel jako Trener – nauczanie jako trening, pobudzanie kreatywności, metody aktywizujące, innowacyjne metody nauczania, 4. Konflikty i ich rozwiązywanie nauka rozwiązywania konfliktów w skuteczny sposób oraz uczenie współpracy w zespole, 5. Motywowanie – polegające na motywowaniu uczniów do nauki i podejmowania inicjatyw. Łącznie odbędzie się 5 dni szkoleń.

Kalendarz
«
Styczeń 2020
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Newsletter
Aktualności
|
Rada Miejska
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Projekty edukacyjne
|
Charakterystyka Gminy
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
Sołectwa
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Turystyka
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Formularz kontaktowy