Dziś jest: środa 19 lutego 2020 Imieniny: Arnolda, Konrada, Mansweta
PLENDE A- A A+
Zawiadomienie o Komisji BRGOiK
Data: 2020-02-19 16:30 | Komentarzy: 0
ZAWIADOMIENIE
 
Informuję, że przedsesyjne XII posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury odbędzie się 26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 15.00 w Ośrodku Kultury w Młynarach.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI posiedzenia Komisji, które odbyło się 22 stycznia 2020 r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035,
  b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok,
  c) uchwalenia ,,Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach na lata 2020-2025’’,
  d) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Młynary,
  e) zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej,
  f) wyrażenia opinii uznania niektórych lasów jako lasy ochronne,
  g) wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Młynary na 2020 rok,
  h) zmieniająca uchwałę Nr XVI/97/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Młynary obowiązującego od dnia 1 września 2019,
  i) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,
  j) zmiany uchwały nr VII/36/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27marca 2019 r., w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  k) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.
 
                                               Przewodnicząca Komisji BRGOiK
                                            /-/ inż. Regina Chabros-Dusza

 

Walne zebranie sprawozdawcze OSP
Data: 2020-02-19 13:31 | Komentarzy: 0

   W sobotę w Młynarskim Ośrodku Kultury odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Młynary. Zebranie otworzył prezes OSP – Mieczysław Grynhagel, który na wstępie przywitał zaproszonych gości oraz druhny i druhów. Na początku spotkania minutą ciszy uczczono pamięć Edmunda Grynhagla – honorowego członka OSP Młynary. Podczas zebrania podsumowano miniony rok oraz przedstawiono plan na rok obecny. W zebraniu uczestniczyli m.in.: Ryszard Janusz – Wiceprezes Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie, Anna Nowocień – Dyrektor Powiatowego Biura ZOSP RP, Ryszard Zając – Wicestarosta Elbląski, Tomasz Marcinkowski – były dowódca JRG 3 w Pasłęku, Przemysław Siagło – dowódca JRG 3 w Pasłęku, Paweł Raczewski – zastępca dowódcy JRG 3 w Pasłęku. Miłym akcentem zebrania były podziękowania składane przez Panią Burmistrz, Prezesa OSP Młynary oraz Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP RP dla odchodzącego na emeryturę Tomasza Marcinkowskiego za długoletnią służbę w PSP oraz opiekę nad jednostką OSP Młynar. Najaktywniejsi druhowie naszej jednostki także otrzymali słowa uznania oraz podziękowania za poświęcenie i zaangażowanie w działania ratowniczo-gaśnicze, niejednokrotnie ratujące życie i zdrowie ludzi. Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, walne zebranie udzieliło Zarządowi OSP Młynary absolutorium za rok sprawozdawczy 2019.

 

Konkurs "Pamiątka regionu Warmii i Mazur"
Data: 2020-02-14 08:14 | Komentarzy: 0

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie "Pamiątka regionu Warmii i Mazur".
Celem konkursu jest pozyskanie pamiatki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu a także jego dziedzictwa kulturowego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:
I  Nagroda - 5.000 zł
II  Nagroda - 3.000 zł
III Nagroda - 2.000 zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czwerwca 2020 r.
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajduje się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja.

Wydawanie żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
Data: 2020-02-13 11:02 | Komentarzy: 0

O G Ł O S Z E N I E

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach i Bank Żywności w Elblągu informują, że w dniu:

17 lutego 2020r. w godz.: 900 – 1500  (lub do wyczerpania zapasów)

W holu kina Ośrodka Kultury w Młynarach będzie wydawana żywność dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Dochód uprawniający do skorzystania z w/w pomocy wynosi:

 •       na osobę samotną do kwoty:       - 1.402,00 zł
 •       na osobę w rodzinie do kwoty:     - 1.056,00 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać w M-GOPS Młynary tel.: ( 55 ) 248 63 74, ( 55 ) 248 67 20

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego i aktualnych dokumentów potwierdzających dochody netto za poprzedni miesiąc.

Kierownik M-GOPS Młynary
/-/ mgr Jadwiga Piekarska 

Spotkanie z Przemysławem Borkowskim
Data: 2020-02-12 07:33 | Komentarzy: 0

Program PEFRON „Aktywny samorząd”
Data: 2020-02-10 07:47 | Komentarzy: 0

PROGRAM PFRON - AKTYWNY SAMORZĄD W 2020 ROKU

Powiat Elbląski w 2020 roku kontynuuje realizację programu „Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i dostępie w edukacji.

W 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 • Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 i Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy ;

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:

 • Zadanie 1,3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu
opieką)

 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Terminy przyjmowania wniosków:

Moduł I – od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
Moduł II – od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020,

– do 10 października 2020 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021

Wszystkie wnioski będzie można składać w formie elektronicznej w darmowym Systemie Obsługi Wsparcia SOW (www.sow.pfron.org.pl). Osoby zainteresowane złożeniem wniosku przez Internet muszą posiadać Profil Zaufany. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany znajduje się na portalu SOW.

Wszystkie informacje oraz dokumenty dotyczące realizacji programu w roku bieżącym znajdują się na stronie www.pfron.org.pl

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Data: 2020-02-07 09:07 | Komentarzy: 0

Młynary, dnia 07 lutego 2020 r. 

RG.6720.1.2020


 O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany Studium.
 

   Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) oraz na podstawie art.39 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2170) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Młynarach uchwały Nr XVII/103/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium oraz prognozy w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@mlynary.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Młynary. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
/-/ Renata Wioletta Bednarczyk  

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na :

 • Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Młynary
 • BIP Urzędu Miasta i Gminy Młynary bip.mlynary.pl oraz www.mlynary.pl
 • Tablice ogłoszeń sołectw

 

Nabór na stanowisko - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Data: 2020-02-05 08:27 | Komentarzy: 0

Ogłoszenie

   Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach, informuje, iż od stycznia 2020 r. przystępuje do realizacji  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W związku z tym zatrudni osobę na stanowisko Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Warunki zatrudnienia – umowa zlecenie
Koszt jednej godziny świadczenia usług - 30 zł

1.Usługi asystenta może świadczyć:

 • a/ osoba posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
 • b/ osoba z wykształceniem przynajmniej średnim posiadająca, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

2.Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w ;

 • a/ wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, urzędy, instytucje użyteczności publicznej),
 • b/ wyjściu, powrocie oraz lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
 • c/ zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • d/ załatwianiu spraw urzędowych,
 • e/ nawiązaniu kontaktu/ współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • f/ korzystaniu z dóbr kultury

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku oraz zasady realizacji zadania określa Program Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

4.Wymagane dokumenty :

 • a/ CV i list motywacyjny,
 • c/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte umiejętności,

Wszelkich informacji o zatrudnieniu można uzyskać telefonicznie 55 248 63 74 lub osobiście w godzinach pracy u Kierownika  Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Młynarach

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Młynarach   
/-/ Jadwiga Piekarska 
       

 

Nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020
Data: 2020-02-05 08:21 | Komentarzy: 0

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2019-2020

   Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach informuje o naborze osób chętnych do wzięcia udziału w programie „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2019-2020”.

Do programu zgłosić się mogą pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Kluczowym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych przy:

 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczaniu skutków niepełnosprawności,
 • stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • dotarciu na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach zaprasza osoby, wymagające wsparcia w w/w zakresie,  zainteresowane aby skorzystać z usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej do wypełnienia karty zgłoszenia i przekazania jej do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach, ul. Dworcowa 25.

Załącznik - karta zgłoszenia

                                                                                     

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Młynarach   
/-/ Jadwiga Piekarska 
         

Kalendarz
«
Luty 2020
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Aktualności
|
Rada Miejska
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Charakterystyka Gminy
|
Projekty
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
Sołectwa
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Turystyka
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Konsulatacje społeczne
|
Formularz kontaktowy