Dziś jest: piątek 7 maja 2021 Imieniny: Gustawy, Ludmiły, Sawy
PLENDE A- A A+
Zebranie z mieszkańcami Zaścianek
Data: 2021-05-06 12:55 | Komentarzy: 0

OGŁOSZENIE

W dniu 12 maja 2021 roku (środa) o godz. 1600 w Zaściankach odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Zaścianki. Miejsce spotkania – wiata w Zaściankach.

Tematy zebrania:

  • Fundusz Sołecki na 2021 r.
  • sprawy bieżące.

W przypadku obecności mniej niż 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu, po upływie 30 minut od terminu zwołania pierwszego zebrania, odbędzie się zebranie w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

                                                                      Renata Wioletta Bednarczyk

Zebranie z mieszkańcami miejscowości Płonne
Data: 2021-05-06 12:49 | Komentarzy: 0

OGŁOSZENIE

W dniu 12 maja 2021 roku (środa) o godz. 1900 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Płonne odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Płonne.

Tematy zebrania:

  • Fundusz Sołecki na 2021 rok,
  • sprawy bieżące.

W przypadku obecności mniej niż 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu, po upływie 30 minut od terminu zwołania pierwszego zebrania, odbędzie się zebranie w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

                                                                                        Sołtys Sołectwa Płonne

                                                                                              Katarzyna Mała

MGOPS: Wydawanie żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
Data: 2021-05-06 09:18 | Komentarzy: 0

O G Ł O S Z E N I E

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach i Bank Żywności w Elblągu informują, że w dniach: 20 maja 2021 r. w godz.: 9:00 – 15:00 (lub do wyczerpania zapasów), w holu kina Ośrodka Kultury w Młynarach będzie wydawana żywność dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Dochód uprawniający do skorzystania z w/w pomocy wynosi:

  • na osobę samotną do kwoty: 1 542,20 zł
  • na osobę w rodzinie do kwoty: 1 161,60 zł

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego i aktualnych dokumentów potwierdzających dochody netto za poprzedni miesiąc.

Przy odbiorze żywności prosimy o zachowanie środków ostrożności i zachowanie bezpiecznej odległości 2m, dezynfekcja rąk przy wejściu, posiadanie maseczki ochronnej.

Kierownik M-GOPS Młynary
/-/ mgr Jadwiga Piekarska  

Dzień Strażaka
Data: 2021-05-04 07:32 | Komentarzy: 0

W dniu Świętego Floriana - Patrona Strażaków,

składam wszystkim Druhom i Druhnom Gminy Młynary

najserdeczniejsze życzenia, podziękowania

oraz wyrazy uznania za pełnioną służbę, trud i ofiarność.

Dziękuję za Wasze poświęcenie, zaangażowanie,

gotowość o każdej porze dnia i nocy.

Życzę wielu lat zdrowia,

sukcesów w życiu zawodowym i osobistym,

aby Wasza służba dawała poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom,

a Wam satysfakcję z niesienia pomocy.

                                 

                                                            Burmistrz Miasta i Gminy w Młynarach

                                                                    /-/ Renata Wioletta Bednarczyk

Kolejne inwestycje w Gminie Młynary ze wsparciem środków UE
Data: 2021-04-30 13:59 | Komentarzy: 0

   Gmina Młynary otrzyma kolejne wsparcia pochodzące ze środków europejskich, tym razem na inwestycje skupiające się wokół gospodarki wodno-ściekowej i informatyzację usług z tym związanych.Jeden z projektów polegał będzie na budowie nowych sieci wodociągowych, drugi natomiast będzie miał na celu wdrożenie e-usług w systemie rozliczania dostaw wody i odprowadzania ścieków.

     Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach będzie realizatorem projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt polega na informatyzacji procesów związanych z rozliczaniem mediów oraz wdrożeniu nowych e-usług w tym między innymi:
- wdrożenie elektronicznego biura obsługi,
- usługa dotycząca elektronicznego wystawiania faktur z możliwością płatności online i sprawdzeniem aktualnego stanu licznika,
- wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączy,
- wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków,
- zgłaszanie awarii.
Oprócz tego, projekt zakłada zakup i montaż 932 sztuk nowych nakładek radiowych/GSM na liczniki wody do zdalnego odczytu. Całkowity koszt projektu przekraczał będzie 600 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie ponad 450 tys. zł.

     W ramach kolejnego projektu wybudowane zostaną nowe sieci wodociągowe, prowadzące do niezwodociągowanych do tej pory obszarów terenu Gminy Młynary. Na ten projekt Gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja polegała będzie na budowie 5 nowych nici sieci wodociągowych, przebiegających przez miejscowości: Błudowo, Broniszewo, Młynarska Wola, Nowe Monasterzysko, Nowe Sadłuki, Stare Monasterzysko oraz Warszewo o łącznej długości ponad 6 km. Szacuje się, że koszt inwestycji może wynieść około 1 mln 900 tys. zł, a kwota dofinansowania przekroczy 1 mln złotych. Inwestycja ma się zakończyć do końca 2022 roku.

     Kolejną inwestycją w tym obszarze, która będzie zrealizowana jeszcze w 2021 r. jest budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej a także kanalizacji deszczowej do zabudowywanych nieruchomości przy ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach. Aktualnie prowadzone jest postępowanie przetargowego, którego przedmiotem jest wykonanie 237 mb sieci wodociągowej, 196 mb sieci kanalizacyjnej oraz 216 mb sieci deszczowej. Zakończenie robót planuje się w III kwartale tego roku.

 

Kolejne inwestycje w infrastrukturę drogową na terenie Gminy Młynary z dofinansowaniem
Data: 2021-04-29 13:33 | Komentarzy: 0

      W Gminie Młynary zmodernizowane zostaną kolejne odcinki dróg gminnych, tym razem w Sąpach oraz w Kraskowie. Na realizację inwestycji Gmina Młynary pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg w zakresie drogi w Sąpach oraz w ramach środków z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w zakresie drogi w Kraskowie.

W ramach pozyskanego dofinansowania w wysokości 1 171 448,15 zł na odcinku gruntowej drogi gminnej nr 107010N, prowadzącej z miejscowości Sąpy do miejscowości Warszewo począwszy od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 505, wykonana zostanie nakładka asfaltowa o łącznej długości 980 mb. Nowa nakładka wykonana zostanie również na wszystkich zjazdach zlokalizowanych w ciągu zmodernizowanego odcinka drogi. Zakończenie realizacji inwestycji planuje się do końca 2021 roku. Pozyskane dofinansowanie stanowić będzie 60 % kosztów inwestycji.

Natomiast w Kraskowie kontynuowane będzie wykonanie utwardzenia drogi gminnej nr 107022N, poprzez ułożenie dwuśladu z płyt żelbetowych. w latach 2018-2020 na wcześniejszych odcinkach tej samej drogi wykonano łącznie 1,045 km utwardzenia. Na tegoroczną inwestycje, w ramach której planuje się utwardzenie kolejnych 250 mb drogi, pozyskano 50 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Młynary są bardzo duże, dlatego corocznie podejmowane są nowe przedsięwzięcia zmierzające do modernizacji kolejnych odcinków dróg. Tym bardziej cieszy pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych na ten cel.

 

Sołectwa Karszewo oraz Młynarska Wola otrzymają wsparcie finansowe na realizacje projektów!
Data: 2021-04-29 13:20 | Komentarzy: 0

     28 Kwietnia poinformowano o rozstrzygnięciu 2 konkursów dotacyjnych, organizowanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wśród przedsięwzięć, które otrzymają dotacje znalazły się 2 wnioski Gminy Młynary, obejmujące realizacje projektów w Karszewie oraz w Młynarskiej Woli.

Gmina Młynary w porozumieniu z sołectwami aplikowała w dwóch konkursach jednocześnie, w tym:

  • o dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł na projekt realizowany w Karszewie w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”,
    oraz
  • o dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł na projekt realizowany w Młynarskiej Woli w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Warto zwrócić uwagę, że w tegorocznych edycjach obydwu konkursów wpłynęło łącznie 109 wniosków dla sołectw z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego, z czego 41 ostatecznie otrzyma dofinansowanie. 

W ramach projektu pn. „Różana Wyspa”, w Karszewie zagospodarowana zostanie wyspa położona na zbiorniku wodnym zlokalizowanym w centrum miejscowości. Na wyspie powstanie między innymi drewniana altana ogrodowa wyposażona w stoły i ławy oraz murowany grill kamienny. Osoby korzystające z wyspy odpoczywać będą mogły na hamakach rozwieszonych przy altanie. Utwardzone zostanie również dojście do wyspy prowadzące przez wał ziemny, a całości dopełni obsadzenie terenu różami. Całkowity koszt realizacji planuje się w kwocie 25 000,00 zł, w tym pozyskane dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł.

W Młynarskiej Woli projekt polegał będzie na wybudowaniu drewnianej altany ze strefą relaksu oraz przystankiem rowerowym. Altana zostanie wyposażona w drewniane stoły i ławy oraz strefę relaksu, w której rozwieszone zostaną hamaki i podwieszane fotele.  w miejsce realizacji umieszczone zostanie oznakowanie, informujące o przystanku rowerowym. Całkowity koszt realizacji planuje się w kwocie 40 000,00 zł, w tym 15 000,00 zł pozyskanej dotacji. Wkład własny w wysokości 20 000,00 zł sfinansowany zostanie z funduszu sołeckiego sołectwa Młynarska Wola.

Obydwa projekty zdecydowanie wpłyną pozytywnie na estetykę przestrzeni publicznej dzięki utworzeniu nowych miejsc odpoczynku i rekreacji mieszkańców, w szczególności w sołectwie Młynarska Wola, w którym mieszkańcy od dłuższego czasu czekają na miejsce do wspólnego spędzania czasu.  

Tegoroczne projekty są już dwunastym i trzynastym projektem sołectw z terenu Gminy Młynary, dofinansowanym w ramach konkursów Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ostatnich latach. Jesteśmy przekonani również, że to nieostatnie takie inicjatywy realizowane w naszej Gminie. 

Transmisja XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach
Data: 2021-04-28 13:57 | Komentarzy: 0

Zapraszamy na transmisję z XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach, która rozpocznie się w dniu 28 kwietnia 2021 r. o godzinie 15:00.

https://www.youtube.com/watch?v=jsI5efLN39M

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego obrady odbędą się bez obecności publiczności. Wstęp na sesję mają wyłącznie Radni Rady Miejskiej w Młynarach oraz pracownicy Urzędu.

 


Archiwum nagrań:

https://www.youtube.com/channel/UChGNLATPEC2fNQ4F5u28MaA/videos

M-GOPS: Wypoczynek Letni 2021
Data: 2021-04-28 09:38 | Komentarzy: 0

M-GOPS w Młynarach prowadzi zapisy na kolonie letnie
dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Rodziców chętnych dzieci prosimy o kontakt
pod nr tel. (55) 248-67-20

WAŻNE! Obowiązuje kryterium dochodowe określone w art.5 ust 1 lub 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Kierownik M-GOPS Młynary
/-/ mgr Jadwiga Piekarska

Dowóz uczniów do szkół
Data: 2021-04-23 13:11 | Komentarzy: 0
Kalendarz
«
Maj 2021
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Aktualności
|
Rada Miejska
|
KORONAWIRUS
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Nieruchomości komunalne przeznaczone do sprzedaży
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Charakterystyka Gminy
|
Projekty
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Programy krajowe
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
"Prosto z Młynar" - Gminny Biuletyn Informacyjny
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Sołectwa
|
Turystyka
|
Dla przedsiębiorców
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Konsulatacje społeczne
|
Formularz kontaktowy