Dziś jest: czwartek 29 lipca 2021 Imieniny: Marty, Olafa, Beatrycze
PLENDE A- A A+
Informacja o naborze wniosków o udzielenie pomocy w zakresie środków zabezpieczających przed ASF
Data: 2021-07-27 08:19 | Komentarzy: 0

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, że od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym  utrzymywane są świnie  – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz  produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:
1) faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi  poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,
2) oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,
3) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Informacja ze strony: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wnioski-o-pomoc-na-refundacje-wydatkow-na-bioasekuracje---ogloszenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi?fbclid=IwAR2S9BjWHZiBF6ku0PX_E0C1jHOC1ysPs92KYmiCg4iP0q2y6ojR_c6Kt0o

Ogłoszenie o konkursie NOWEFIO - WARMIA MAZURY LOKALNIE 5.
Data: 2021-07-26 14:01 | Komentarzy: 0

Partnerstwo 7 organizacji w składzie: Lokalna Grupa Działania “Warmiński Zakątek”, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, LGD Południowa Warmia, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Nidzicki Fundusz Lokalny, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych “STOPA” oraz Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ”

ogłasza konkurs NOWEFIO – WARMIA MAZURY LOKALNIE 5
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, Priorytet 1 Małe Inicjatywy.

Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych i młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalnie sektora obywatelskiego w Polsce.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji w wysokości od 2.000,00 zł do 6.000,00 zł na niskobudżetowe projekty realizowane na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, które:

 • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Adresaci konkursu:

 1. Młode organizacje pozarządowe – podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, mają siedzibę na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz ich roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy nie przekracza 30 tys. zł
 2. Grupy nieformalne – min. 3 pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące obszar województwa warmińsko-mazurskiego składające wniosek przy użyczeniu osobowości prawnej Patrona lub samodzielnie. Członkowie grupy nieformalnej z użyczeniem osobowości prawnej, nie mogą pełnić funkcji w organach statutowych Patrona.

Czas realizacji projektów: od dnia złożenia wniosku (na ryzyko Wnioskodawcy) do 15.12.2021 r.

Wnioski o dotację będzie można składać od 15 lipca 2021 do 20 sierpnia 2021 roku wyłącznie poprzez generator dostępny na stronie projektu:  http://www.warmiamazurylokalnie.eu  oraz na stronie Punktu Animacyjno-Doradczego w Elblągu: www.kanal-elblaski-lgd.pl w górnej zakładce GENERATOR FIO.

Dodatkowe informacje na temat konkursu oraz pełną treść regulaminu dostępne będą na http://www.warmiamazurylokalnie.eu oraz w Ośrodkach Animacyjno-Doradczych Warmia Mazury Lokalnie, których adresy są dostępne na ww. stronie internetowej.

Zapraszamy serdecznie do aplikowania o środki.

Obwieszczenie
Data: 2021-07-22 07:43 | Komentarzy: 0

Informacja o awaria sieci wodociągowej i przerwie w dostawie wody
Data: 2021-07-21 09:55 | Komentarzy: 0

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach informuje, że  w dniu 21.07.2021 r. w związku z nagłą awarią sieci wodociągowej w miejscowości Kwietnik (kolonia) nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców zamieszkałych w miejscowościach:

- Kwietnik (kolonia),

- Zastawno,

- Warszewo,

- Sokolnik 1.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

                                                                  Kierownik  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach

                                                                                    /-/ mgr Wioletta Kolator

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Nowe FIO 2021
Data: 2021-07-21 09:17 | Komentarzy: 0

 STOWARZYSZENIE ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA W ELBLĄGU

zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe otwierające działania konkursowe  z zakresu przygotowywania projektów do konkursu mikrodotacji

NOWE FIO 2021 – WARMIA MAZURY LOKALNIE 5


DATA: 22 LIPCA 2021 r.
GODZINA12:00 - 14:30
MIEJSCEStarostwo Powiatowe w Elblągu
sala sesyjna, IV piętro
ul. Saperów 14A, Elbląg

W PROGRAMIE:
 • główne założenia projektu 
 • zakres, adresaci, warunki udziału w projekcie 
 • omówienie formularza wniosku 
 • ocena formalna 
 • ocena merytoryczna 
 • najczęściej popełniane błędy 

 
Informacja o dotacjach do usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Młynary
Data: 2021-07-16 10:16 | Komentarzy: 0
      Burmistrz Miasta i Gminy Młynary informuje, iż Gmina Młynary zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z powyższym, w celu stworzenia inwentaryzacji odpadów do usunięcia, rolnicy z terenu Gminy Młynary zainteresowani odbiorem folii oraz innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (t.j. folie rolnicze, siatki do owijania balotów, sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag) muszą złożyć informację o szacunkowej, przyszłej ilości posiadanych w/w odpadów według stanu na kwiecień 2022 r. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o pomocy do minimis w rolnictwie. 
 
Wzór druku dostępny jest:
- w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach (pokój nr 13 / 12),
- u sołtysów,
- na stronie internetowej bip.mlynary.pl (Zakładka: Gospodarka odpadami).
 
Wypełnione druki należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2021 r. 
 
Jednocześnie informuję się, że organizację przekazania odpadów planuje się w maju 2022 r. Zgodnie z zasadami programu NFOŚiGW nie będzie można finansować odbioru odpadów bezpośrednio od rolnika, a jedynie z jednego punktu wyznaczonego na terenie gminy. Odpady rolnicze będą musiały zostać odpowiednio spakowane poszczególnymi frakcjami i oznaczone (nazwisko oddającego, rodzaj odpadów) oraz dostarczone do punktu zbiórki we wskazanym terminie. Odpady przygotowane do oddania powinny być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione zawartości. 
 
W przypadku nieotrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zadanie nie będzie realizowane.
 
Formularz informacji o ilości odpadów dostępny jest do pobrania po kliknięciupo w LINK
Oświadczenie o pomocy de minimis dostępne jest do pobrania po kliknięciu w LINK 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
/-/ mgr Renata Wioletta Bednarczyk
Informacja o skróconym czasie otwarcia kasy w UMiG
Data: 2021-07-14 14:09 | Komentarzy: 0

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku ze skróceniem godzin pracy Agencji PKO w Młynarach, w dniu 16.07.2021 r. kasa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach będzie czynna w godzinach 8:00-12:00

Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
mgr /-/ Renata Wioletta Bednarczyk

Wakacyjna impreza z animatorem
Data: 2021-07-14 08:47 | Komentarzy: 0

Zakłócenia w dostawie wody
Data: 2021-07-09 13:39 | Komentarzy: 0

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach informuje, że dnia 12.07.2021 r. w związku z wymianą przyłączy wodociągowych przy ul. Słowackiego w Młynarach przewiduje się zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości Młynary przy ulicy:

Słowackiego 

Langiewicza

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody
Data: 2021-07-08 12:46 | Komentarzy: 0

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach informuje, że w dniu 08.07.2021 r. w godzinach od 13.00 do 14.00  nastąpi przerwa przerwa w dostawie wody dla odbiorców zamieszkałych w miejscowościach:

Kurowo Braniewskie

Gardyny

Kraskowo

Mikołajki

Janiki Pasłęckie

Krasinek

Młynarska Wola

Bronikowo

Młynary

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

                                   Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach

                                                            /-/ mgr Wioletta Kolator


 

Kalendarz
«
Lipiec 2021
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Aktualności
|
Rada Miejska
|
KORONAWIRUS
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Nieruchomości komunalne przeznaczone do sprzedaży
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Charakterystyka Gminy
|
Projekty
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Programy krajowe
|
Program Czyste Powietrze
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
"Prosto z Młynar" - Gminny Biuletyn Informacyjny
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Sołectwa
|
Turystyka
|
Dla przedsiębiorców
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Konsulatacje społeczne
|
Formularz kontaktowy