Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary

Pojekt pn. "Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary"  realizowany był w okresie od 17 kwietnia 2019 r. do 31 lipca 2022 r. W ramach projektu zrealizowano następującyee działania:
- Opracowanie studium wykonalności,
- Pełnienie nadzoru przez inżyniera projektu,
- Modernizacja strony www,
- Opracowanie dokumentacji SZBI,
- Wdrożenie systemów teleinformatycznych i uruchomienie e-usług na 3 i 5 poziomie dojrzałości oraz udostępnienie informacji publicznej poprzez zakup usług informatycznych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- Zakup środków trwałych, tj. niezbędnego sprzętu informatycznego i oprogramowania,
- Działania promocyjne.

W wyniku realizacji powyższych etapów zwiększona zostanie zdolność Gminy Młynary do usprawnienia spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych.

Celem ogólnym projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności gminy.

Całkowity koszt projektu: 1 434 025,02 zł
Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 218 921,27 zł.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Cyfrowy region, Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Zdjęcia (1)