Pomoc społeczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej opublikowanym w dniu 13 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1358.
Rozporządzenie wprowadza nowe (porównanie w tabeli poniżej) zweryfikowane kwoty kryteriów dochodowych oraz świadczeń pienieżnych w pomocy spolecznej.

 
Rodzaj
Kwoty od
1.X.2012r.
Kwoty od
1.X.2015r.  (obowiązujące do 30.IX.2018r.)
Kwoty od 1.X.2018r.
kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej
542 zł
634 zł
701 zł
kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie
456 zł / os.
514 zł / os.
528 zł / os.
maksymalna kwota zasiłku stałego
529 zł
604 zł
645 zł
kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego
250 zł
288 zł
308 zł
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.
 
Wzrosną też jednocześnie kwoty uprawniające do przyznania  pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętym wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020,  do 1.051,50 zł dla osoby samotnej oraz 792 zł dla osoby w rodzinie.
 
 
Treść w/w rozporządzenia w załączniku poniżej.

Pomoc społeczna - Komu przysługuje pomoc
Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 514 zł (art. 8 ustawy). Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy spoecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).


Pomoc społeczna - Formy pomocy
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:


1. PIENIĘŻNYCH:

  zasiłek stały,
  zasiłek okresowy,
  zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
  zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

2. NIEPIENIĘŻNYCH:

  praca socjalna,
  bilet kredytowany,
  składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  składki na ubezpieczenia społeczne,
  pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
  sprawienie pogrzebu,
  schronienie,
  posiłek,

niezbędne ubranie,

specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 

 

Załączone pliki: