Fundusz Sołecki

FUNDUSZ SOŁECKI

 

      Zasady tworzenia funduszu sołeckiego reguluje ustawa z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301).

W dniu 31 marca 2015 roku Rada Miejska w Młynarach podjęła Uchwałę Nr V/29/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Młynary środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała ta ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta.

Kwota środków funduszu przypadających na dane sołectwo jest uzależniona od liczby mieszkańców w sołectwie i kwoty bazowej.

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo obliczana jest według wzoru określonego w ustawie o funduszu sołeckim. Informacje o wysokości funduszu sołeckiego przypadającemu danemu sołectwu, przekazywane są Sołtysom w terminie do dnia 31 lipca danego roku.

Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.

 

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zgłoszone we wniosku i są:

- zadaniami własnymi gminy – zadaniami wymienionymi w katalogu zadań własnych Gminy w ustawie o samorządzie gminnym,

- służą poprawie warunków życia mieszkańców (należy we wniosku uzasadnić, że dane zadanie poprawi warunki życia mieszkańców danego sołectwa),

- zgodne ze strategią rozwoju gminy lub planem odnowi wsi (zadanie musi mieścić się w zapisach planistycznych).

 

Środki funduszu mogą być przeznaczone m.in. na poniższe zadania własne tj.:

1) nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie (np. zlecenie usługi lub zakup paliwa do kosiarki – dopuszczalny limit do 30 l paliwa, zakup nasadzeń)

2) zakładanie trawników, oczek wodnych, skalników;

3) ustawianie tablic informacyjnych, promocyjnych, specjalnych drogowskazów i innych elementów małej architektury;

4) montaż ławek, urządzanie placów spotkań, gier i zabaw, zakup namiotów i krzeseł, urządzanie miejsc do ognisk i grillowania;

5) zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową;

6) zakup wyposażenia i urządzania placów zabaw dla dzieci;

7) zakup wyposażenia świetlic wiejskich, klubów i sołeckich obiektów sportowych;

8) bieżące utrzymanie dróg i chodników np. realizacja brakujących lub małych odcinków chodników, remonty dróg;

9) zakup sprzętu komputerowego i audio-video ( dla świetlicy wiejskiej) w której prowadzone są, np.  zajęcia z dziećmi, szkolenie rolników itp.;

10) budowa małych przyświetlicowych boisk;

11) oświetlenie placu zabaw, altan czy spacernika;

12) renowacja obiektów o charakterze zabytkowym;

13) promowanie gminy i sołectwa poprzez wykorzystanie niepowtarzalnych zasobów sołectwa (opracowanie folderów, broszur informujących o zabytkach, produktach lokalnych, ciekawych miejscach, szlakach);

14) finansowanie edukacji ( np. kursy, szkolenia – nie dotyczy prowadzenia szkół);

15) budowa wodociągów i kanalizacji (tu, podobnie jak przy budowie i remoncie dróg, chodzi o małe, krótkie ale niezbędne z punktu widzenia sołectwa odcinki lub inwestycje np. podłączenie świetlicy wiejskiej do przydomowej oczyszczalni ścieków, co przyczyni się nie tylko do zmniejszenia kosztów związanych z nieczystościami płynnymi, ale również przyniesie efekt ekologiczny);

16) inne cele mieszczące się w kompetencjach gminy i jednostek pomocniczych określone w ustawie o samorządzie gminnym (np. realizacja zadań zmierzających do zmniejszenie patologii społecznych takich jak alkoholizm).

17) dofinansowanie do projektów realizowanych przez organizacje wiejskie i działające na rzecz środowiska wiejskiego, a finansowane ze źródeł zewnętrznych np. unijnych;

18) Organizacja imprez kulturalno-sportowych oraz integracyjnych, uroczystości (np. dożynki, majówki,  różnego rodzaju święta dla mieszkańców sołectwa) – kwota przeznaczona na ten cel w ramach funduszu sołeckiego nie może przekroczyć 10 %.

  

 Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Gmina nie może realizować poniższych zadań, które również nie mogą być finansowane środkami funduszu sołeckiego, są to m.in. zadania związane  z:

1) działalnością kościołów wyznaniowych;

2) działalnością  gospodarczą prowadzoną przez osoby fizyczne lub osoby prawne,

3) zakupem alkoholu, papierosów i innych używek.

  Przykładowe zadania, które nie powinny być finansowane z funduszu sołeckiego:

- remont domu osoby prywatnej, jego posesji i otoczenia;

- przeznaczenie środków finansowych na zakup produktów konsumpcyjnych na imprezy,

- czyszczenie koryta rzek,

- zakup koszy na śmieci dla mieszkańców sołectwa, a także finansowanie ich wywozu,

- zakup wyposażenia do szkoły niepublicznej.

 

Realizacja zadań przez sołectwo nie może naruszać przepisów prawa.

Zadanie nie może być realizowane „na majątku” , który nie stanowi własności Gminy.

Zadania „twarde” takie jak nowa inwestycja czy remont, muszą być realizowane „na majątku” Gminy, natomiast zadania „miękkie” nie muszą spełniać tego wymogu.

 

Zagrożenia realizacji niektórych zadań z funduszu sołeckiego:

1) stosowanie procedur przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wyłonienia wykonawcy zadania lub dostawcy usług,

2) konieczność posiadania odpowiedniego kosztorysu zadania i sprawdzenie jego celowości z gminnymi dokumentami planistycznymi,

3) konieczność posiadania odpowiednich zezwoleń przewidzianych prawem.

 

Fundusz sołecki stanowi część budżetu Gminy, wobec czego rada zachowuje kontrolę nad przeznaczeniem środków przez sołectwa. Środki przekazane sołectwom są częścią finansów publicznych i podlegają wszystkim rygorom prawa.

Odpowiedzialność za wydatkowanie środków zawsze spoczywać będzie, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, na Burmistrzu, który odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy i w tym zakresie dokonuje wydatków budżetowych.

 

 

PROCEDURA PRAC NAD WNIOSKIEM :

 

1) Burmistrz w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informację o wysokości środków przypadających na każde sołectwo, wyliczonych zgodnie z ustawą,

 

2) W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, sołtys przekazuje Burmistrzowi wniosek na realizację przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

 

3) Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

 

4) Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

 

5) Burmistrz w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek w przypadku:

-  niespełnienia  wymogów ustawowych uchwalenia wniosku;

- braku wymogów formalnych wniosku tj. przekroczenia kwoty środków funduszu na przedsięwzięcia oraz braku oszacowania ich kosztów i uzasadnienia;

- nie zachowania terminu przekazania wniosku, tj. do 30 września.

6) Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Burmistrza o odrzuceniu wniosku, podtrzymać wniosek niespełniający powyższych warunków, kierując go do Rady Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza – Rada Miejska rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

7) W przypadku, gdy wniosek został odrzucony przez Burmistrza z powodu niespełnienia warunków w ust. 2 lub 3 (nieprawidłowa procedura uchwalenia wniosku, wykazanie przedsięwzięć bez oszacowania kosztów i bez uzasadnienia), Zebranie wiejskie może ponownie uchwalić wniosek.

8) Sołtys, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Burmistrza o odrzuceniu wniosku, przekazuje Radzie Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza wniosek ponownie uchwalony przez Zebranie Wiejskie.

9) Rada Miejska odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2-4 lub podtrzymany przez Sołtysa  po terminie 7 dni od otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku przez Burmistrza. Burmistrz związany jest rozstrzygnięciem  Rady Miejskiej.

10) W przypadku ponownie uchwalonego wniosku, Rada Miejska rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rada Miejska odrzuca wniosek niespełniający warunków w ust.2 lub 3 lub przekazany po terminie, tj. po upływie 7 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku.

11) Uchwalając budżet, Rada Miejska odrzuca wniosek Sołectwa, w przypadku gdy zamierzone przedsięwzięcia nie spełniają wymogów określonych w ustawie (art. 2 ust. 6 lub 7).

12) Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. W tym celu każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek z zachowaniem procedury ustawy (art. 5), z tym że wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa lub innego sołectwa w danej gminie.

13) W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, Sołectwo może złożyć do Burmistrza wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. Wniosek złożony po terminie podlega odrzuceniu.  Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 2,3 i 5-11.( procedura obowiązuje taka jak przy złożeniu I wniosku).

Zmiany przedsięwzięć ujętych jako zadanie inwestycyjne wymagają uprzedniej konsultacji z Burmistrzem.

 

Załączone pliki: