Załatwianie spraw w urzędzie

 

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

 

Godziny pracy:

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00
 

www.mlynary.pl

www.bip.mlynary.pl

 

 

Co i jak można załatwić w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach?

 

Co można załatwić w Referacie Gospodarczym?

 

 1. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI
 2. WYDAWANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 3. NADAWANIE NUMERÓW PORZADKOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 4. WYDAWANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
 5. SPISYWANIE OSTATNIEJ WOLISPADKODAWCY PRZED BURMISTRZEM MIASTA I GMINY
 6. WYDAWANIE DECYZJI NA „USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW”
 7. DECYZJA NA WYRAŻENIE ZGODY NA WYKONANIE ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ
 8. ZAŚWIADCZENIE O PRZEWIDYWANYM I NADANYM NUMERZE BUDYNKU MIESZKALNEGO
 9. DZIERŻAWA I SPRZEDAŻ GRUNTÓW KOMUNALNYCH, NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH
 10. WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
 11. UZYSKANIE KONCESJI NA WYWÓZ NIECZYSTOSCI STAŁYCH I PŁYNNYCH
 12. SPORZĄDZENIE UMOWY DZIERŻAWY W ZAMIAN ZA ŚWIADCZENIE RENTOWO - EMERYTALNE

 

Co można załatwić w referacie Finansowym?

 

 1. ULGI PODATKOWE (UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY) W PODATKU ROLNYM, OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNYM, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ORAZ OD POSIADANIA PSÓW
 2. ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO
 3. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O NIEZALEGANIU W PŁACENIU PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI
 4. ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
 5. ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU ODBYWANIA SŁUŻBY WOJSKOWEJ
 6. ZWOLNIENIE I ULGA PODATKOWA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW NA UTWORZENIE LUB POWIĘKSZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO
 7. DECYZJE O ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNICZEJ
 8. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O NIEZALEGANIU W PŁACENIU NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU PODATKU ROLNEGO
 9. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O POWIERZCHNI POSIADANEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO
 10. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O POSIADANIU/ NIEPOSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO
 11. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O NIEZALEGANIU W PŁACENIU NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU PODATKU ROLNEGO
 12. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O POWIERZCHNI POSIADANEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO
 13. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O POSIADANIU/ NIEPOSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO

 

Co załatwimy w ewidencji ludności?

 

 1. Uzyskanie i wymianę dowodu osobistego
 2. Zameldowanie /wymeldowanie/ na pobyt stały i czasowy

 

Co można załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego?

 

 1. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
 2. ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO
 3. UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
 4. USTALENIE I ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO
 5. WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO AKTU SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ
 6. POWRÓT ROZWIEDZIONEGO MAŁŻONKA DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
 7. ZMIANĘ IMION I NAZWISK
 8. NADANIE DZIECKU NAZWISKA MATKI
 9. ORGANIZOWANIE JUBILEUSZOWYCH ROCZNIC POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
 10. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA
 11. MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

 

Co można załatwić w sekretariacie?

 1. Składanie wniosków w sprawach będących w kompetencji urzędu
 2. Obsługa petentów urzędu

 

Co jeszcze można załatwić w Urzędzie?

 

 1. SPRAWY Z ZAKRESU REJESTRACJI OSÓB PODLEGAJĄCYCH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
 2. WNIOSKI O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH DLA ŻOŁNIERZY REZERWY ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE
 3. ZAKŁADANIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ
 4. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 5. STYPENDIA NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW
 6. INNE