Projekt "Przedszkolaki na Start"

Projekt: "Przedszkolaki na start!"

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiegona lata 2014-2020, w ramach Osi 2 Kadry na gospodarki, działanie 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 

Celem projektu "Przedszkolaki na start!" jest zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młynary, poprzez:

  • zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach dla 30 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Młynary,
  • rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,
  • zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych 7 nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz podniesienie wiedzy i umiejętności 10 rodziców w zakresie pracy z dzieckiem w domu odnośnie zmniejszania wad wymowy. 

Projekt realizowany będzie w okresie 01.09.2018-30.06.2020.

W ramach projektu planuje się:
1) Utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym: zakup pomocy dydaktycznych, budowa placu zabaw, sfinansowanie bieżącej działalności przedszkola przez 10 miesięcy;
2) Realizację dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki;
3) Dokształcanie nauczycieli w formie szkoleń i studiów podyplomowych.

Odbiorcami projektu będzie 30 dzieci w wieku 3-5 lat, 7 nauczycieli, 10 rodziców. Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej w gminie Młynary, wpłynie na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci oraz na podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli.

 

Poniżej dostępny jest regulamin projektu, a także formularze zgłoszeniowe udziału w projekcie dziecka, rodzica oraz nauczyciela.

 

Załączone pliki: