Procedury

1. Procedura montażu dodatkowego wodomierza

Procedura montażu dodatkowego wodomierza - plik do pobrania

 

2. Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

 

ROZWIĄZANIE UMOWY NA DOSTARCZANIE WODY

 I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

W związku z koniecznością rozwiązania umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków należy wypełnić odpowiedni wniosek o rozwiązanie  umowy (w zakładce „ do pobrania”) i przekazać do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach poprzez:

- zgłoszenie się w Biurze Obsługi Klienta ZWiK w Młynarach przy ulicy Warszawskiej 6a.

- przesłanie dokumentów drogą listowną na adres: ZWiK w Młynarach, ul. Warszawska 6a, 14-420 Młynary

- wrzucenie dokumentów do skrzynki na bramie zakładu.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię lub scan:

- protokołu zdawczo-odbiorczego (w zakładce „do pobrania”) ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości

 

3. Reklamacja wskazań wodomierza głównego

 

REKLAMACJA WSKAZAŃ WODOMIERZA

 

W przypadku, gdy Odbiorca usług na wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza głównego przysługuje mu prawo do złożenia pisemnego wniosku – zlecenia dokonania ekspertyzy wodomierza tj. sprawdzenia przez Obwodowy Urząd Miar (druk wniosku o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego w zakładce „do pobrania”).

Wodomierz jest demontowany przez pracowników ZWiK w Młynarach, a następnie przekazywany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy nadzorowanego przez Obwodowy Urząd Miar. Pracownik Urzędu Miar dokonuje sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności cech legalizacyjnych, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych sprawdzany jest rzeczywisty pomiar wodomierza.

Po przeprowadzonym badaniu Urząd Miar wydaje „świadectwo ekspertyzy” , w którym  umieszcza opinię na temat prawidłowości działania wodomierza. Świadectwo z ekspertyzy zostaje przesłane do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Młynarach.

W przypadku, gdy badania metrologiczne:

Potwierdzą rzetelność wskazać wodomierza i ważność cechy legalizacyjnej to koszty związane z jego sprawdzeniem pokrywa Odbiorca usług (wnioskujący), a wniosek reklamacyjny zostaje oddalony;
Potwierdzą nierzetelność wskazań wodomierza to koszty związane z jego sprawdzeniem pokrywa Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach i dokonuje prawidłowego rozliczenia okresu reklamowanego.

 

4. Procedura wstrzymania dostaw wody w związku z zadłużeniem

 

PROCEDURA WSTRZYMANIA DOSTAWY WODY W ZWIĄZKU Z ZADŁUŻENIEM

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. 2006 r., nr 123, poz. 858) Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli Odbiorca usług nie uiścił należności na pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

O zamiarze odcięcia dostawy wody oraz o miejscu i sposobie udostępnienia zastępczych punktów poboru wody Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach jest zobowiązany powiadomić:

 - Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 - Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia wody.

W przypadku odcięcia dostawy wody, w związku z zadłużeniem Zakład Wodociągów i Kanalizacji   w  Młynarach udostępnia zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przy ul. Warszawskiej 6a w Młynarach.

Pobór wody z zastępczego punktu poboru następuje w godzinach: 7.00 – 15.00.  

Przywrócenie dostawy wody następuje po uprzednim uregulowaniu przez Odbiorcę wszystkich zaległości wraz z ustawowymi odsetkami.

 

5. Budowa przyłącza wodociągowego

Budowa przyłącza wodociągowego - plik do pobrania

 

6. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

 

ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

W celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach następujące dokumenty:

Osoba fizyczna:

 • Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (druk w zakładce do pobrania);
 • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości  - pełnomocnictwa dla osób reprezentujących;
 • w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (druk w zakładce do pobrania);
   

Osoba fizyczna prowadząca działalność  gospodarczą (do obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza):

 • wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (druk w zakładce do pobrania)
 • zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 • zaświadczenie o nadaniu nr NIP;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości – pełnomocnictwa dla osób reprezentujących;
   

Wspólnota:

 • wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (druk w zakładce do pobrania)
 • zaświadczenie o nadaniu nr NIP;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty;
 • umowa o administrowanie nieruchomością;
   

inne (instytucje państwowe, stowarzyszenia, spółdzielnie):

 • wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (druk w zakładce do pobrania)
 • zaświadczenie o nadaniu nr NIP;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • jeżeli umowę podpisują osoby niewymienione w rejestrze – aktualne pełnomocnictwo.

 

W przypadku zmiany odbiorcy usług należy dostarczyć protokół zdawczo-odbiorczy (druk w zakładce do pobrania) z numerem i stanem wodomierza na dzień przekazania , podpisany przez stronę zdającą i przejmującą.