Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Warszawska 6A, 14-420 Młynary reprezentowany przez Kierownika.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Andrzej Wiśniewskiego z którym można się skontaktować za pomocą poczty e-mail: [email protected];
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • realizacja obowiązków ZWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.),
 • realizacji usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w dostarczanie wody oraz odprowadzania ścieków
 • realizacji usług platform informatycznych
 • realizacji działań związanych z gospodarką nieruchomościami należących do Gminy Młynary
 • zawarcia i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • realizacji pozostałych zadań wynikających z funkcjonowania Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 1. Każdemu odbiorcy przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celu przekazywania rachunków drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na realizację usług zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków.
 2. Dane osobowe odbiorców usług nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem organów administracji upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy na świadczone usługi oraz okres wynikający z obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa.
 4. Osoba składająca wniosek ma prawo dostępu do swoich danych, ma prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia jednak zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków lub realizacji zlecenia.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji sprawy, a także po jej zakończeniu w celu windykacji i archiwizacji, w czasie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.
 8. Osoba składająca wniosek ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego — Urzędu Ochrony Danych Osobowych.