Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Młynary

Zadanie polegało na utworzeniu Klubu „Senior+” i wyposażenie utworzonej placówki w jednym z budynków komunalnych. Z oferty Klubu korzystać będzie mogło do 20 osób. Oferta Klubu kierowana jest do osób nieaktywnych zawodowo, w wieku powyżej 60 roku życia, mieszkańców miasta i gminy

Młynary. Klub „Senior+” działa w strukturach jednostki organizacyjnej Gminy Młynary tj. w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach. W ramach projektu przeprowadzono prace budowlane, polegające na dostosowaniu budynku Klubu do standardów określonych w programie Senior +. W ramach prac wykonano pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych, pomieszczenie klubowe i ogólnodostępne wraz z szatnią dla kobiet i mężczyzn, aneks kuchenny, pomieszczenie WC dla kobiet, pomieszczenie WC dla osób niepełnosprawnych i mężczyzn, pomieszczenie natrysku. Przed wejściem do budynku wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zakupiono wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć i korzystania z klubu.

Całkowita wartość robót to 341 623,30 zł w tym 145 475,58 zł środki finansowe pozyskane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

 


Prowadzenie działalności Klubu Senior + 

Zadanie polega na realizacji działań w zakresie bieżącego utrzymania Klubu Senior + w Gminie Młynary, utworzonego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2023. W tym celu finansowane jest wynagrodzenie specjalistów prowadzących zajęcia. Oprócz tego w projekcie realizowane są  zajęcia tematyczne takie jak np. zajęcia manualne, kulinarne, usprawniające. Organizowane są również wspólne wyjazdy. Pozostały czas pracy klubu wypełniany jest przez zajęcia realizowane we współpracy z instytucjami i organizacjami na terenie gminy Młynary np. z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną czy Ośrodkiem Kultury.