Dotacje do usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Młynary

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary informuje, iż Gmina Młynary zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z powyższym, w celu stworzenia inwentaryzacji odpadów do usunięcia, rolnicy z terenu Gminy Młynary zainteresowani odbiorem folii oraz innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (t.j. folie rolnicze, siatki do owijania balotów, sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag) muszą złożyć informację o szacunkowej, przyszłej ilości posiadanych w/w odpadów według stanu na kwiecień 2022 r. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o pomocy do minimis w rolnictwie. 
 
Wzór druku dostępny jest:
- w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach (pokój nr 13 / 12),
- u sołtysów,
- na stronie internetowej bip.mlynary.pl (Zakładka: Gospodarka odpadami).
 
Wypełnione druki należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2021 r. 
 
Jednocześnie informuję się, że organizację przekazania odpadów planuje się w maju 2022 r. Zgodnie z zasadami programu NFOŚiGW nie będzie można finansować odbioru odpadów bezpośrednio od rolnika, a jedynie z jednego punktu wyznaczonego na terenie gminy. Odpady rolnicze będą musiały zostać odpowiednio spakowane poszczególnymi frakcjami i oznaczone (nazwisko oddającego, rodzaj odpadów) oraz dostarczone do punktu zbiórki we wskazanym terminie. Odpady przygotowane do oddania powinny być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione zawartości. 
 
W przypadku nieotrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zadanie nie będzie realizowane.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
/-/ mgr Renata Wioletta Bednarczyk

 

Załączone pliki: