Programy krajowe

CELE PROGRAMU

Zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

REALIZOWANE ZADANIE

Organizacja i realizacja wsparcia polegającago na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym środki spożywcze, środki higieny osobistej dla osób w wnieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domu.

GRUPA DOCELOWA PROGRAMU

Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem  zakażeniem Covid-19, jak również w szczególnie uzasadnionych przypadkach może objąć osoby poniżej 70 roku życia.

EFEKTY KOŃCOWE

Zabezpieczenie artykułów pierwszej potrzeby dla Seniorów pozostających w domu w czasie stanu epidemii.

 


CELE PROGRAMU

  1. Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wymienionych.
  2. Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
  3. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.
  4. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.

REALIZOWANE ZADANIE

Zadanie w zakresie zapewnienia usług asystenta pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

GRUPA DOCELOWA PROGRAMU

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wymienionych.

EFEKTY KOŃCOWE

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Poprawa jakości życia społecznego, zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne.

Program do realizacji w roku 2020