Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach

Pojekt pn. "Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach"  realizowany był w okresie od 27 stycznia 2020 r. do 17 grudnia 2021 r. W ramach projektu wykonano i udostępniono elektroniczne biuro obsługi (dostępne również przez urządzenia mobilne) wraz z  z 6 szt. e-usługami związanymi z obsługą i rozliczaniem mediów (dostawa wody, odprowadzenie ścieków) przez Gminę Młynary, w tym usługi:
1. Usługa dostępu do faktur elektronicznych z możliwością płatności on-line, dostępu do aktualnego wskazania licznika oraz historii stanów rozliczeń,
2. Usługa dostępu do elektronicznego systemu powiadamiania i nadzoru,
3. Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej, 
4. Wniosek o zawarcie umowy o dostawę mediów, 
5. Usługa zgłoszenia przez interesariusza zaistniałego zdarzenia np. awarii,
6. Usługa kalendarza. 

Cele Projektu:

1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach od roku 2022 poprzez wprowadzenie 6 szt. publicznych e-usług o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja.

2. Uruchomienie elektronicznego biura obsługi klientów wykorzystującego API na potrzeby gospodarki wodno-kanalizacyjnej Gminy Młynary, z którego od roku 2022 skorzysta przynajmniej 200 użytkowników rocznie.

3. Udostępnienie 1 szt. bazy danych z wykorzystaniem platformy telemetrycznej utworzonej dzięki zastosowaniu zdalnego odczytu mediów u przynajmniej 932 nowych interesariuszy Projektu z wykorzystaniem minimum 932 szt. nowych urządzeń pomiaru wody z radiowym systemem zdalnego odczytu wskazań.

Wartość całkowita Projektu : 669 124,85

Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 454 869,00

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Cyfrowy region, Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.