Ścieki

 


 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW  „OBRA”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w Młynarach w ramach prowadzonej gospodarki ściekowej zarządza wybudowaną w 1993 roku mechaniczno-biologiczną  oczyszczalnią ścieków typu SBR ze wspomaganiem chemicznym. Funkcjonująca do dnia dzisiejszego oczyszczalnia początkowo powstała na potrzeby lokalnej społeczności. Wyposażenie jej stanowiły 3 bioreaktory SBR i 10 segmentów poletek osadowych. Od 1995 r. sukcesywnie rozbudowywano kolektor główny, przyłączając kolejnych odbiorców oraz instytucje           z terenu miasta Młynary. Obecnie do oczyszczalni ścieków w Młynarach podłączona jest sieć kanalizacyjna o łącznej długości 9,1 km, która odbiera ścieki od 1621 mieszkańców miasta a także ścieki dowożone z nieskanalizowanej części gminy. Ponadto przez wiele lat oczyszczalnia przyjmowała  ścieki przemysłowe ze Spółdzielczej Mleczarni SPOMLEK. Należy podkreślić, że dopływ ścieków mleczarskich w stosunku do ścieków bytowych stanowi około 80%. Nadmiar surowych ścieków przemysłowych oraz brak modernizacji, która pozwoliłaby po podczyszczeniu przyjmować różnego rodzaju ścieki powodował latami znaczne wyeksploatowanie miejskiej oczyszczalni. Ponadto stosowana w oczyszczalni technologia jest przestarzała i wymaga pilnej modernizacji zapewniającej dostosowanie poziomu oczyszczania ścieków do wymagań określonych przepisami prawa.

Długotrwałe starania o pozyskanie środków na uzdrowienie gospodarki ściekowej na terenie Miasta  i Gminy Młynary zaowocowały podpisaniem 31 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary umowy                 o dofinasowanie do przebudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Młynarach. Dofinansowanie otrzymano ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, działanie 5.2 Gospodarka wodno- ściekowa w kwocie 5 867 839,55 zł. oraz dodatkowo pozyskano wparcie finansowe w kwocie 2 673 269,45 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 Całkowity koszt modernizacji oczyszczalni ścieków wyniesie 8 541 109, 00 zł. W ramach realizacji inwestycji planuje się budowę zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej.

Zmodernizowana  oczyszczalnia ścieków będzie pracowała w oparciu o najnowsze technologie. Dzięki tej inwestycji zwiększy się maksymalna przepustowość oczyszczalni, co umożliwi w przyszłości rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej i przyłączanie do niej kolejnych miejscowości gminy Młynary.

Należy podkreślić, że działania zmierzające do uregulowania gospodarki wodno-ściekowej prowadzone były dwutorowo. Oprócz starań o modernizację istniejącej oczyszczalni prowadzono rozmowy z Zarządem Spółdzielczej Mleczarni SPOMLEK o rozpoczęcie budowy podoczyszczalni ścieków. Rozmowy zakończyły się sukcesem. Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK jest w trakcie realizacji budowy urządzeń podczyszczających (zbiornika uśredniającego i flotatora). Zastosowanie systemu podczyszczania ścieków spowoduje, że nowo wybudowana oczyszczalnia gminna będzie mogła bez obaw przyjąć i oczyścić mleczarskie ścieki przemysłowe.  

Na uwagę zasługuje fakt, że dzięki regularnej kontroli i bieżącym naprawom w oczyszczalni ścieków Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w Młynarach zapewnia mieszkańcom ciągłość odbioru i oczyszczenia ścieków. Kierownictwo zakładu i pracownicy dokładają wszelkich starań, aby nie doszło do jakichkolwiek przestojów  w pracy oczyszczalni ścieków.

W ostatnim czasie dokonano następujących napraw:

- remont systemu napowietrzania w  trzech zbiornikach SBR w oczyszczalni ścieków,

- regenerację dmuchaw służących do mechanicznego napowietrzania ścieków,

- przeprowadzono modernizację przepompowni ścieków przy ul. 1-go Maja za   OSP  Młynary,

- wykonano remont poletek osadowych, które od maja do września są niezastąpione    w odwadnianiu osadu.

Ponadto ważnym elementem pracy w oczyszczalni powiązanym z uzyskaniem odpowiedniego osadu jest regularna kontrola metodą mikroskopową żywotności bakterii w zbiornikach SBR. Z uwagi na fakt, że proces oczyszczania w naszej oczyszczalni oprócz działań mechanicznych opiera się na biologii musimy z wielką dbałością obchodzić się z drobnoustrojami, które efektywnie przerabiają             i oczyszczają nasze ścieki.  W przypadku zniszczenia biologii ściekami o nieprawidłowych parametrach musimy w trybie pilnym zaszczepiać zbiorniki osadem o dużej zawartości pozytywnej biologii oraz kilkukrotnie zwiększyć napowietrzanie. Na potwierdzenie efektywności oczyszczania ścieków prowadzone są regularne, zgodnie  z pozwoleniem wodno-prawnym, badania przez akredytowane laboratorium (w zakładce "jakość ścieków").

Jednak proces oczyszczania ścieków wymaga wiele pracy i dbałości, nie tylko w obiektach samej oczyszczalni, ale także w terenie. Dzięki prowadzonej regularnej kontroli drożności kolektora głównego, polegającej na czyszczeniu urządzeniem wysokociśnieniowym punktów, które wskazują na brak drożności oraz kontroli pracy przepompowni ścieków nie odczuwa się na terenie miasta Młynary nieprzyjemnych zapachów.  Regularnie prowadzone prace naprawcze, przeglądy urządzeń oraz ścisłe monitorowanie prawidłowości przebiegu procesu oczyszczania ścieków umożliwiają uniknąć większej awarii w przyszłości.

Jednakże modernizacja istniejącej oczyszczalni  ścieków to krok milowy dla naszej gminy  w nowoczesną i bezpieczną dla środowiska gospodarkę ściekową. Stanowić będzie jedną z największych inwestycji realizowanych, jak do tej pory, na terenie naszej gminy.