Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – Etap I: rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego

       

       Pojekt pn. "Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – Etap I: rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego"  realizowany był w okresie od marca 2017 r. do czerwca 2021 r. Przedmiotem przedsięwzięcia była rozbiórka, a następnie budowa nowego obiektu na działce nr 136/3 przy ul. Słowackiego w Młynarach. Budynek ten przez wiele lat stanowił wyłącznie budynek gospodarczy.

        Interesariuszami projektu są mieszkańcy miasta Młynary zamieszkujący obszar rewitalizacji wytyczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+. Budynek stanowi część starych zabudowań miasta, należących do obszaru układu urbanistycznego wpisanego wraz z zabudową do rejestru zabytków. W wyniku realizacji zadania w budynku powstanie Centrum Integracji Społecznej i Kulturowej. Po realizacji zadania budynek służył będzie spotkaniom i integracji lokalnej społeczności, w tym w szczególności: osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, organizacjom pozarządowym, klubom sportowym, związkom kombatantów, turystom, uczniom szkół.  

         Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszaru zdegradowanego miasta Młynary oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną. 

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Obszary wymagające rewitalizacji, poddziałanie, Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis.

 

 

Zdjęcia (1)