Zakup wyposażenia komputerowego Klubu Senior + w Młynarach

Projekt pn.: Zakup wyposażenia komputerowego Klubu Senior + w Młynarach został zrealizowany ze środków dotacji Ministra Cyfryzacji zgodnie z art. 12 f ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.). 

Projekt ma na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Osiągnięte rezultaty służyły będą także rozwojowi osobistemu seniorów. 

W ramach projektu zakupiono 6 szt. laptopów przenośnych, które zostły przekazane Klubowi Senior + w Młynarach i w siedzibie Klubu służył będzie na cele prowadzenia zajęć dla interesariuszy.

Całkowity kost:19500,00 zł
Dofinansowanie: 19500,00 zł 

Projekt finansowany ze środków Ministra Cyfryzacji

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Cyfryzacji