Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

Komu przysługuje świadczenie?

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

W celu otrzymania dodatku energetycznego osoba obiegająca się musi spełnić równocześnie trzy warunki:

 1. na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;

 2. złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną kserokopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
  (umowa z przedsiębiorstwem energetycznym musi być zawarta z osobą, na którą przyznany jest dodatek mieszkaniowy);

 3. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł/miesiąc;

 • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł/miesiąc;

 • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł/miesiąc;

Gdzie można złożyć wniosek?

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach ul. Dworcowa 25 14-420 Młynary

w godzinach 7.30-15.30

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

 • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Prosimy pamiętać, że:

 • podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;

 • pracownik MOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Dodatkowe informacje:

Przyznanie i wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

WNIOSEK DE.pdf

 

 

 

 

Załączone pliki: