Opłaty

 

Aktualnie obowiązujące wysokości opłat cmentarnych
(zgodne z Zarządzeniem Nr 119/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 30 grudnia 2019 roku)

1. Opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Młynarach w następującej wysokości brutto, w tym podatek VAT:
 1) za miejsce pod grób ziemny:

 1. zwykły jednomiejscowy bez prawa budowy grobu murowanego –  250,00 zł
 2. rodzinny dwumiejscowy (w poziomie) bez prawa budowy grobu murowanego – 500,00 zł
 3. dziecinny (dzieci do lat 6) – 100,00 zł.

 2) za miejsce pod grobowiec :

 1. z przeznaczeniem na umieszczenie 1 trumny – 500,00 zł,
 2. z przeznaczeniem na umieszczenie 2 trumien – 1 200,00 zł,
 3. z przeznaczeniem na umieszczenie każdej następnej trumny – 500,00 zł.

2. Za rezerwację miejsca pod grób :

 1. z przeznaczeniem na jedną trumnę – 350,00 zł,
 2. z przeznaczeniem na każdą następną trumnę – 550,00 zł.

3. Opłata za zezwolenie na wybudowanie nagrobka lub pomnika:

 1. na grobie ziemnym zwykłym jednomiejscowym – 160,00 zł
 2. na grobie ziemnym rodzinnym dwumiejscowym (w poziomie) – 250,00 zł
 3. na grobie ziemnym dziecinnym – 100,00 zł,
 4. przy wymianie nagrobka lub pomnika na grobie ziemnym zwykłym jednomiejscowym – 80,00 zł,
 5. przy wymianie nagrobka lub pomnika na grobie ziemnym rodzinnym dwumiejscowym (w poziomie)  – 125,00 zł,
 6. przy wymianie nagrobka lub pomnika na grobie dziecinnym – 50,00 zł.

4. Opłata za korzystanie z miejsca na trumnę w domu przedpogrzebowym w wysokości – 100,00 zł.

5. Za zapalenie jednego znicza wirtualnego na stronie internetowej cmentarza komunalnego http://mlynary.artlookgallery.com/ (za okres 1 m-ca) – 1,00 zł.

6. Zmiana istniejącego grobu ziemnego na murowany –  600,00 zł.

7. Stawki roczne zwrotu opłaty po wykonanej ekshumacji (za każdy rok po wykonanej ekshumacji):

 1. zwykły jednomiejscowy bez prawa budowy grobu murowanego – 12,50 zł,
 2. rodzinny dwumiejscowy (w poziomie) bez prawa budowy grobu murowanego –  25,00 zł,
 3. dziecinny (dzieci do lat 6) – 5,00 zł.

8. Opłata za korzystanie z terenu cmentarza do wykonania ekshumacji 20,00 zł.

9. Opłata za przedłużenie uprawnienia do korzystania z miejsca na cmentarzu na kolejne 20 lat z możliwością dochowania zwłok do istniejącego grobu, zgodnie z opłatami wymienionymi w ust. 1
 

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach jako administrator cmentarzy Komunalnych przypomina o konieczności przedłużenia ważności opłat za miejsce pod grób oraz rezerwację na kolejne 20 lat. Obowiązek ten został uregulowany w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.  912).

Brak opłaty na kolejne 20 lat użytkowania grobu bądź ważności rezerwacji może skutkować przeprowadzeniem procedury likwidacji grobu, natomiast rezerwacja przechodzi w dyspozycję administratora cmentarza.

Opłaty za przedłużenie ważności grobu można wnosić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub na rachunek bankowy Nr

16 1020 1752 0000 0302 0160 6623.

 

Osoby wpłacające opłatę na rachunek bankowy proszone są o podanie w tytule opłaty numeru kwatery, rzędu i miejsca lub imię i nazwisko oraz datę śmierci osoby pochowanej. Urząd Miasta i Gminy w Młynarach prosi o kontakt osoby mające groby najbliższych zlokalizowanych na cmentarzu przy Szkole  Podstawowej w Młynarach, w celu ustalenia dysponentów grobów i wniesienia opłaty na kolejne 20 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach (pokój Nr 13) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub pod numerem telefonu (55) 618 22 39.