Deklaracja Dostępności

 

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy Młynary zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mlynary.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: sierpień 2021

Numer komórkowy dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami do komunikacji SMS i/lub MMS - 783 855 858

Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy tłumacza języka migowego - pobierz

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
 • część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.03.18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie działają standardowe skróty klawiaturowe dostarczane przez większość przeglądarek internetowych:

 • [TAB] lub [SHIFT]+[TAB] – tabulator umożliwia przemieszczanie się pomiędzy odnośnikami
 • [SPACJA] lub [SHIFT]+[SPACJA] – spacja umożliwia przewijanie strony w górę i w dół
 • [ENTER] – enter aktywuje aktualnie podświetlony odnośnik

Tryb podglądu galerii obrazów oferuje

 • [GÓRA][DÓŁ][LEWO][PRAWO] – klawisze przewijają pliki graficzne

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer: 

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
 • [CTRL] oraz [0] aby ustawić widok 100%

Opera: 

 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok
 • [SHIFT] oraz [0] aby ustawić widok 100%

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Andrzej Wiśniewski [email protected]
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 618 22 31.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miasta i Gminy Młynarach, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary

 • Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Dworcowej
 • Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku nie ma platformy przyschodowej. 
 • Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • Toaleta znajduje się na parterze.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 

Załączone pliki: