Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Przypominamy zatem o obowiązku zgłoszenia posiadanych urządzeń do ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Druki zgłoszenia dostępne są w biurze  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach, ul. Warszawska 6A oraz na stronie internetowej www.mlynary.pl, w zakładce ZWiK.

Wypełnione druki prosimy składać osobiście w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach, ul Warszawska 6A lub za pośrednictwem Inkasenta, za pośrednictwem Sołtysa lub pocztą elektroniczną: [email protected]

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie rachunków oraz umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Młynary.

Kontroli będzie poddane każde gospodarstwo domowe nie podłączone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
/-/ Wioletta Kolator       

 

Załączone pliki: