Program RODZINA 500+

K O M U N I K A T 500 +

OKRES ŚWIADCZENIOWY

 

OD DNIA 1 CZERWCA 2021 r. DO 31 MAJA 2022 r..


 

Aby uzyskać świadczenie wychowawcze po 31 maja 2021, wnioski można składać:

od 1 lutego 2021 r., tylko w formie elektronicznej

za pomocą systemu teleinformatycznego: utworzonego przez

ministra właściwego do spraw rodziny mrpips.gov pl,- Emp@tia

lub ePUAP udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną

od 1 kwietnia 2021 r. – do 30 czerwca 2021 r.

także drogą tradycyjną (papierową)

czyli osobiście w MGOPS lub za pośrednictwem poczty

 

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.), świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i

wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z

wyrównaniem od 1 czerwca

 

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży

wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.


 

500 plus przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody rodziny.

 

  • Komu przysługuje świadczenie 500 plus? Z wnioskiem mogą wystąpić i mogą pobierać świadczenie:

  • matka lub ojciec dziecka jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca,

  • opiekun faktyczny dziecka,

  • opiekun prawny dziecka,

  • dyrektor domu pomocy społecznej.

 

  • Komu nie przysługuje świadczenie 500 plus?

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

  • dziecku przysługuje świadczenie o podobnym charakterze za granicą,

  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

 

Ważne! Nowo urodzone dzieci

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie

 

złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się odpowiednio od miesiąca urodzenia się

 

dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka – oznacza to, że świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem. 

 

W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w

którym wpłynął wniosek.

 

W przypadku gdy osoba składająca wniosek lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie.

W przypadku przebywania osoby składającej wniosek lub członka rodziny tej osoby w dniu przyznania świadczenia wychowawczego lub po tym dniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, o którym mowa w ust. 1, organ właściwy występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych

Wypłata świadczeń wychowawczych będzie dokonywana do 30 każdego miesiąca. W przypadku, gdy będzie to dzień ustawowo

wolny od pracy wypłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym terminie.

 

Załączniki do pobrania;

 

SW-1_v6b.pdf

 

SW-1Z.pdf