Ceny wody i ścieków

Komunikat

 

Zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr GD.RZT.70.299.234.D.DW z dnia 10 sierpnia 2021 r. dla mieszkańców Miasta i Gminy Młynary oraz jednego mieszkańca Gminy Milejewo z dniem 7 września 2021 r. następuje zmiana cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 

Obowiązujące ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres od 7.09.2021 r. do 6.09.2022 r.

 

1. Wysokość cen za dostarczoną wodę:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

Wszyscy odbiorcy

Cena 1 m3 wody

4,27 zł

4,61 zł

zł/m3

 

2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

Gospodarstwa domowe

Cena 1 m3 ścieków

4,54 zł

4,90 zł

zł/m3

2

Przemysł

Cena 1 m3 ścieków

7,78 zł

8,40 zł

zł/m3

 

 

3. Wysokość cen opłaty abonamentowej:

Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena
netto

Cena
brutto

Jednostka
miary

1

Wszyscy odbiorcy

Opłata abonamentowa

4,05 zł

4,37 zł

zł/za 1 m-c

 

 

Obowiązujące ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres od 7.09.2022 r. do 6.09.2023 r.

1. Wysokość cen za dostarczoną wodę:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

Wszyscy odbiorcy

Cena 1 m3 wody

4,39 zł

4,74 zł

zł/m3

 

2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki:

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

Gospodarstwa domowe

Cena 1 m3 ścieków

4,55 zł

4,91 zł

zł/m3

2

Przemysł

Cena 1 m3 ścieków

7,79 zł

8,41 zł

zł/m3

 

3. Wysokość cen opłaty abonamentowej:

Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena
netto

Cena
brutto

Jednostka
miary

1

Wszyscy odbiorcy

Opłata abonamentowa

4,10 zł

4,43 zł

zł/za 1 m-c

 


 

Obowiązujące ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres od 7.09.2023 r. do 6.09.2024 r.

1. Wysokość cen za dostarczoną wodę:

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

Wszyscy odbiorcy

Cena 1 m3 wody

4,39 zł

4,74 zł

zł/m3

 

2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

Gospodarstwa domowe

Cena 1 m3 ścieków

4,55 zł

4,91 zł

zł/m3

2

Przemysł

Cena 1 m3 ścieków

7,80 zł

8,42 zł

zł/m3

 

3. Wysokość cen opłaty abonamentowej:

Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena
netto

Cena
brutto

Jednostka
miary

1

Wszyscy odbiorcy

Opłata abonamentowa

4,15 zł

4,48 zł

zł/za 1 m-c

 

Podstawa prawna: Decyzja Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 10.08.2021 r. Znak: GD.RZT.70.200.234.2021/D.DW

 

 

K O M U N I K A T

            Na podstawie art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach informuje, że ceny usług wodociągowo- kanalizacyjnych z dniem 15 maja 2018r. ulegają zmianie i wynoszą:

 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

Wszyscy odbiorcy

Cena 1 m3 wody

4,09 zł

4,42 zł

zł/m3

 1. Wysokość cen za odprowadzone ścieki:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

Gospodarstwa domowe

Cena 1 m3 ścieków

4,10 zł

4,43 zł

zł/m3

2

Przemysł

Cena 1 m3 ścieków

5,32 zł

5,75 zł

zł/m3

 1. Wysokość cen opłaty abonamentowej:

Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena
netto

Cena
brutto

Jednostka
miary

1

Wszyscy odbiorcy

Opłata abonamentowa

4,00 zł

4,32 zł

zł/za 1 m-c

 

Podstawa prawna: Decyzja Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 26.04.2018 r. znak: GD.RET.070/234/D/2018.SB

 

P.O. Kierownik
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Młynarach
/-/ Mirosław Rzeczycki

 


 

Termin obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia

w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

 

W dniu 12 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 328 t. j.).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy.  

 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę:

L.p

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

Wszyscy odbiorcy

Cena 1 m3 wody

4,00 zł

4,32 zł

zł/m3

 1. Wysokość cen za odprowadzone ścieki:

L.p

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

Gospodarstwa domowe

Cena 1 m3 ścieków

4,05 zł

4,37 zł

zł/m3

2

Przemysł

Cena 1 m3 ścieków

5,22 zł

5,64 zł

zł/m3

 1. Wysokość cen opłaty abonamentowej:

L.p

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena
netto

Cena
brutto

Jednostka
miary

1

Wszyscy odbiorcy

Opłata abonamentowa

6,00 zł

6,48 zł

zł/za 2 m-ce/

 

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
/-/ mgr Marek Stanisław Misztal  

 


 

Od 1 marca 2018 r. opłaty z tytułu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków należy uiszczać:

 • na obowiązujący numer konta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach:

PKO Bank Polski S.A.

16 1020 1811 0000 0302 0319 7936

 • lub bezpośrednio u inkaseta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • lub w agencji PKO BP S.A. (bez opłaty za przelew)

ul. Słowackiego 6

14-420 Młynary

 


 

Młynary, dnia 13 marca 2017 roku

OGŁOSZENIE

 

           Spółka z o.o. „Wodociągi Młynarskie” w Młynarach ogłasza, iż od dnia 1 kwietnia 2017 roku na podstawie przepisu art. 24 ust. 8 w zw. 8 w zw. z ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odporowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 roku, poz. 328 z późn. zm.) na terenie Miasta i Gminy obowiązywać będą nowe stawki za dostarczanie wody i odprowadzane ścieki.

Analiza finansowa wykazała konieczność podwyższenia dotyczas obowiązujących stawek do stawek przedstawionych poniżej.

 

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Młynary
obowiązujące od 01.04.2017 roku do 31.03.2018 roku

 

 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę:

L.p

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

Wszyscy odbiorcy

Cena 1 m3 wody

4,00 zł

4,32 zł

zł/m3

 

 

 1. Wysokość cen za odprowadzone ścieki:

L.p

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

Gospodarstwa domowe

Cena 1 m3 ścieków

4,05 zł

4,37 zł

zł/m3

2

Przemysł

Cena 1 m3 ścieków

5,22 zł

5,64 zł

zł/m3

 

 1. Wysokość cen opłaty abonamentowej:

L.p

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena
netto

Cena
brutto

Jednostka
miary

1

Wszyscy odbiorcy

Opłata abonamentowa

6,00 zł

6,48 zł

zł/za 2 m-ce/