Fundusz alimentacyjny

 

Fundusz alimentacyjny 2020/2021

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa.

 

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2020/2021

  • Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski w formie elektronicznej. Zarówno wniosek, jak i załączniki złożymy za pośrednictwem portalu [email protected] Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej,

  • Od 1 sierpnia 2020 r. będzie to można zrobić w formie papierowej: listownie lub osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach tj. właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Wniosek składa osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy.

Świadczenia będą przyznawane na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:

  • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo

  • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia albo

  • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.

Świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej lub

  • zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów. Nie mogą być jednak wyższe niż 500 zł. Są one wypłacane w okresach miesięcznych.


 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2020/2021 – wyższe kryterium dochodowe


 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

W tym roku po raz pierwszy w przypadku świadczeń z funduszu będzie obowiązywała tzw. zasada złotówka za złotówkę.

Oznacza to, że rodzice otrzymujący świadczenie na osobę uprawnioną (dziecko) po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu nie utracą prawa do świadczeń i będą mogli je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości.

Zasada będzie miała zastosowanie, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczeń z funduszu (przysługująca danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na które ustalane jest prawo do tego świadczenia).

W takiej sytuacji świadczenie z funduszu alimentacyjnego zostanie przyznane w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jaka przysługuje danej osobie a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli jego wysokość ustalona zgodnie z powyższą zasadą będzie niższa niż 100 zł.

Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Po raz pierwszy będą miały zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r.

W sprawach, które rozpoczęły się przed dniem 1 października 2020 r. będzie stosowane dotychczasowe kryterium dochodowe.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j. t. Dz. U. z 2020r. poz.808, ze zm.

 

Wzory wniosków o Fundusz alimentacyjny na rok 2017/2018 poniżej:

FA-1.pdf

FA-1Z.pdf

ZFA-03.pdf

ZFA-04.pdf

ZFA-05.pdf

ZFA-06.pdf

ZFA-oswiadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji.pdf