Fundusz alimentacyjny

M-GOPS w Młynarach

Fundusz Alimentacyjny

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2023/2024

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2023r. poz.1300t.j.
)

 

Wnioski na okres świadczeniowy 2023/2024

przyznawane są na okres świadczeniowy, który potrwa od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.

 • Od 1 lipca 2023 r. można składać wnioski w formie elektronicznej. Zarówno wniosek, jak i załączniki złożymy za pośrednictwem portalu Emp@tia Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej,

 • Od 1 sierpnia 2023 r. wniosek można złożyć w formie papierowej: listownie lub osobiście w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach tj. właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Wniosek składa osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo

 • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia albo

 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.

Świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej lub

 • zawarła związek małżeński.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów. Nie mogą być jednak wyższe niż 500 zł.

Wypłacane są w okresach miesięcznych.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł wg zasady złotówka za złotówkę.

Oznacza to, że rodzice otrzymujący świadczenie na osobę uprawnioną (dziecko) po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu nie utracą prawa do świadczeń i będą mogli je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości.

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli jego wysokość ustalona zgodnie z powyższą zasadą będzie niższa niż 100 zł.


W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z Funduszu są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia!

Niepoinformowanie organu wypłacającego świadczenia o zmianach mających wpływ na prawo do tych świadczeń może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, do dnia spłaty.

Termin rozpatrzenia wniosku o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego jest zależny od tego, kiedy dany wniosek został złożony:

 • od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. nastąpi do 31 października 2023 r.

 • od 1 września  2023  r. do 30 września 2023 r. nastąpi do 30 listopada 2023 r.

 • od 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r. nastąpi do 31 grudnia 2023 r.

 • od 1 listopada  2023  r. do 30 listopada 2023 r. nastąpi do 31 stycznia 2024 r.

 • od 1 grudnia  2023  r. do 31 stycznia 2024 r. nastąpi do 28 lutego 2024 r.

Aby starać się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, należy złożyć:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego FA-1,

 • odpis orzeczenia (wyroku) Sądu o zarządzeniu alimentów i ich wysokości,

 • oświadczenie o bezskuteczności egzekucji - zaświadczenie od komornika za ostatnie 2 miesiące przed złożeniem wniosku,

 • zaświadczenie o dochodach - w przypadku okresu świadczeniowego 2022/2023 należy okazać dochody za rok 2021, z uwzględnieniem zmian, jeżeli takie zaszły,

 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły - tylko, jeśli osoba przekroczyła 18 rok życia i nadal się uczy,

 • inne, potrzebne dokumenty, które potwierdzają, że dana osoba spełnia warunki przyznania świadczenia.


 

Kierownik M-GOPS w Młynarach

/-/ mgr Jadwiga Piekarska

 

 

Fundusz alimentacyjny 2023/2024 - wnioski do pobrania:

 

 

Wzory wniosków o Fundusz alimentacyjny na rok 2017/2018 poniżej:

FA_-_1_Z.pdf

FA-1_v6a.pdf

ZFA-03_v5a.pdf

ZFA-05.pdf

ZFA-06.pdf

Zaświadczenie_o_bezskuteczności_egzekucji_alimentów.pdf

Oświadczenie_o_osobach_zobowiązanych_do_alimentacji_FA-2(1).pdf