Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny 2021/2022

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa.

 

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 przyznawane są na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

 • Od 1 lipca 2021 r. można składać wnioski w formie elektronicznej. Zarówno wniosek, jak i załączniki złożymy za pośrednictwem portalu [email protected] Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej,

 • Od 1 sierpnia 2021 r. wniosek można złożyć w formie papierowej: listownie lub osobiście w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach tj. właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Wniosek składa osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo

 • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia albo

 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.

Świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej lub

 • zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów. Nie mogą być jednak wyższe niż 500 zł.

Wypłacane są w okresach miesięcznych.


 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł wg zasady złotówka za złotówkę.

Oznacza to, że rodzice otrzymujący świadczenie na osobę uprawnioną (dziecko) po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu nie utracą prawa do świadczeń i będą mogli je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości.

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli jego wysokość ustalona zgodnie z powyższą zasadą będzie niższa niż 100 zł.

Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 lipca 2020 r.


 

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z Funduszu są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia!

Niepoinformowanie organu wypłacającego świadczenia o zmianach mających wpływ na prawo do tych świadczeń może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, do dnia spłaty.

Termin rozpatrzenia wniosku o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego jest zależny od tego, kiedy dany wniosek został złożony:

 • złożony do 31 sierpnia, rozpatrzony do 31 października

 • złożony we wrześniu, rozpatrzony do 30 listopada

 • złożony w październiku, rozpatrzony do 31 grudnia

 • złożony w listopadzie, rozpatrzony do 31 stycznia następnego roku

złożony od 1 grudnia do 31 stycznia kolejnego roku, rozpatrzony do 28 lutego

Aby starać się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, należy złożyć:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego FA-1,

 • odpis orzeczenia (wyroku) Sądu o zarządzeniu alimentów i ich wysokości,

 • oświadczenie o bezskuteczności egzekucji - zaświadczenie od komornika za ostatnie 2 miesiące przed złożeniem wniosku,

 • zaświadczenie o dochodach - w przypadku okresu świadczeniowego 2021/2022 należy okazać dochody za rok 2020, z uwzględnieniem zmian, jeżeli takie zaszły,

 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły - tylko, jeśli osoba przekroczyła 18 r.ż. i nadal się uczy

 • inne, potrzebne dokumenty, które potwierdzają, że dana osoba spełnia warunki przyznania świadczenia


 

Fundusz alimentacyjny 2021/2022 - wnioski do pobrania:

 

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j. t. Dz. U. z 2020r. poz.808, ze zm.

 

 

Wzory wniosków o Fundusz alimentacyjny na rok 2017/2018 poniżej:

FA_-_1_Z.pdf

FA-1_v6a.pdf

ZFA-03_v5a.pdf

ZFA-05.pdf

ZFA-06.pdf

Zaświadczenie_o_bezskuteczności_egzekucji_alimentów.pdf

Oświadczenie_o_osobach_zobowiązanych_do_alimentacji_FA-2(1).pdf