Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach z siedzibą przy ul. Dworcowa 25,
tel. 55 248 63 74.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
email: [email protected].
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2
lit. g – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r ,
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym archiwizacji na podstawie
przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do kopii
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,.
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez administratora danych
osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje państwu prawo do
wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Państwa danych jest wymogiem ustawowym, wynika z
realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.