O nas

Zakres działalności zakładu

 

Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Młynary realizowana jest obecnie w oparciu o działalność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach, który został powołany przez Radę Miasta i Gminy w Młynarach na mocy uchwały nr XXXIX/259/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego. Przedmiotem działalności zakładu zgodnie z § 2 przywołanej powyżej uchwały jest zaspakajanie zbiorowych  potrzeb  ludności  miasta i  gminy Młynary w zakresie zbiorowego zaopatrzenia   w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Szczegółowy zakres działań:

  1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług w szczególności wydobycie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody;
  2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków i oczyszczanie ich w oczyszczalni ścieków;
  3. Eksploatacja, konserwacja i prowadzenie remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej;
  4. Bieżąca eksploatacja, modernizacja, naprawa i konserwacja oczyszczalni ścieków;
  5. Dokonywanie rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie;
  6. Budowa, przebudowa, remont i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
  7. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
  8. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych;
  9. Wykonywanie podłączeń odbiorców do sieci i urządzeń kanalizacyjnych.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach jest gminnym zakładem budżetowym, co w zakresie jego funkcjonowania, zarządzania oraz gospodarowania środkami finansowymi oznacza, że:

- realizuje odpłatnie powierzone przez gminę do wykonywania zadania z zakresu gospodarki kanalizacyjnej i wodociągowej;

- pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych, którymi są opłaty za sprzedaż wody, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi świadczone przez zakład;

- odprowadza do budżetu nadwyżki środków obrotowych, ustalone na koniec okresu rozliczeniowego;

- gospodarka finansowa zakładu odbywa się o roczne plany finansowe zakładu.

Właścicielem sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej jest Gmina Młynary, natomiast Zakład Wodociągów    i Kanalizacji w Młynarach zobowiązany jest do utrzymania jej w należytym stanie, konserwacji czy rozbudowy, a także uprawniony do pobierania dochodów wynikających z jej eksploatacji.  Nadzór i kontrolę nad zakładem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Młynary.

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Młynary

UCHWALA NR XXXIX/262/2021 RADY MIEJSKIEJ W MLYNARACH

 

Uchwała w sprawie utworzenia zakładu

Uchwala w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą ,,Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach"