Stypendia

Stypendium szkolne dla uczniów z terenu Gminy Młynary

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wniosek złożyć można w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach ul. Dworcowa 25 14-420 Młynary w godzinach 7.30-15.30

Warunki przyznania stypendium szkolnego

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Stypendium uzależnione jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.

Osoby uprawnione
Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 


 

Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) zamieszkują na terenie miasta i gminy Młynary,
2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
3) dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 600 zł netto.


 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:

1) dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
2) dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
3) studentom szkół wyższych i licencjackich.

Stypendium szkolne – kiedy wypłacane?

Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Dochód obliczany jest na podstawie sumy wszystkich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia danego roku. Łączny dochód dzielony jest przez liczbę członków rodziny. W przypadku utraty dochodu, należy złożyć dokument potwierdzający utratę dochodu oraz jego wysokość.

Wniosek o stypendium.

Druk o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach pok. nr 1 lub z linku poniżej.

Dokumenty , które należy dołączyć do wniosku w zależności od sytuacji rodziny:

1) zaświadczenia lub oświadczenia o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta inwalidzka lub rodzinna) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj za miesiąc sierpień danego roku;

2) w przypadku osób bezrobotnych:

a) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - zaświadczenie lub oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego otrzymywania) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

b) osoby nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy - pisemne oświadczenie o nie wykonywaniu zatrudnienia;

3) informację o wysokości otrzymywanych alimentów;

4) potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku .

5) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;

6) zaświadczenie lub oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego, jego wysokość oraz uzyskiwane z tego tytułu dochody;

7) pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

Na co może być przeznaczone stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne. Obuwie i odzież (koniecznie z dopiskiem szkolne/sportowe).

Wniosek_o_ustalenie_prawa_do_stypendium_szkolnego.pdf

OPINIA_DYREKTORA.pdf


 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Załączone pliki: