Stypendia

Wypłata stypendium w 2021 r. (rok szkolny 2020/2021)

wyplata stypendium w 2018 r. (rok szkolny 2018/2019)

wnioski_stypendium szkolne na rok 2018/2019

wyplata stypendium w 2018 r.  (rok szkolny 2017/2018)

 

STYPENDIUM SZKOLNE ROK 2017/2018

 


Wniosek o przyznanie stypendium składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Warunki przyznania stypendium szkolnego

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Stypendium uzależnione jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności : bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.

Osoby uprwnione
Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:


1) zamieszkują na terenie miasta i gminy Młynary,
2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
3) dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 514 zł netto, a od października 2018 r. nie wyższa niż 528 zł netto.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:


1) dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
2) dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
3) studentom szkół wyższych i licencjackich.

 

 

Załączone pliki: