Plan pracy Rady Miejskiej

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH NA ROK 2020

Tematyka

Termin sesji

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2020-2035.

2.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok.

3.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Elbląg na 2020 rok w ramach ZIT.

4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
 

styczeń

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2020-2035.

2.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Młynary  na 2020 rok.

3.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2021 rok.

Luty

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2020-2035.

2.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok”.

4. Uchwała w sprawie wyboru metodyustalenia opłaty za  pospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

5.Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary.

7.Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Uchwała w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

Marzec

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2020-2035.

2.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok.

Kwiecień

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2020-2035.

2.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok.

Maj

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2020-2035.

2.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok.

3.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2019 rok.

4. Uchwała w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Młynary za 2019 rok. 

5. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary wotum zaufania z 2019 roku.

4.Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 201 rok.
 

Czerwiec

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2020-2035.

2.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok.

Lipiec

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2020-2035.

2.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok.

Sierpień

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2020-2035.

2.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok.

Wrzesień

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2020-2035.

2.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok.

3. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

4. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021.

5. Uchwała w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów podatku leśnego na rok 2021.

6. Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na rok 2021.

7. Uchwała w sprawie opłaty targowej.
 

Październik

Listopad

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2020-2035.

2.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok.

3.Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2021-2035.

4.Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 r.
 

Grudzień

Uwaga: Realizacja poszczególnych tematów może ulec zmianie. Tematyka posiedzeń może być poszerzona o tematy potrzebujące pilnego rozpatrzenia lub aktualizowania w sprawach bieżących.