Świadczenia Rodzinne

 

 


 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Informacja M-GOPS w Młynarach
dot. przyjmowania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

 


Świadczenie rodzinne – okres zasiłkowy rozpoczyna się od 1 listopada 2021 roku i trwa do 31 października 2022 roku

Wnioski można składać:

- w wersji elektronicznej za pomocą portalu Emp@tia i przez bankowość elektroniczną


- w wersji papierowej wnioski można pobierać i składać w siedzibie Ośrodka

Przyjmowanie wniosków w godzinach od 8.00 do 13.00 w siedzibie

M-GOPS ul. Dworcowa 25

 

 


Kierownik M-GOPS Młynary
/-/ mgr Jadwiga Piekarska

 

  

 

                                                       

 

........................................................................................................................................................................................................

BARDZO WAŻNA  INFORMACJA


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach .działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U z roku 2012 poz.1548) informuje, iż z dniem 01.01.2013 r. weszła w życie w/w ustawa, która wprowadza następujące zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym:


1. Osoby uprawione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 roku, po upływie tego terminu decyzje wygasają z mocy prawa i istnieje konieczność ponownego złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.


2. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje ( art. 17 w/w ustawy) :
- matce albo ojcu; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności , jeżeli nie podejmują lub rezygnują
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałe współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
- osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku gdy spełnione są łącznie warunki: rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; nie ma osób w/w lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia


Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie
 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

3. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje ( art.16 a w/w ustawy) :
- osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
- Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł
W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.
- Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie
- Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.
- Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,

c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku
z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni
w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem, w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem, w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

......................................................................................................................................................................................
Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.
 
Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

1.Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.
- 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,
 
2. Od dnia 1 listopada 2014 r.
-574 zł na osobę w rodzinie lub664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.
 
Kwoty zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2012r. będą wynosić:
- 77 zł na dziecko do 5 lat,
- 106 zł
na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
- 115 zł
na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego.
 
Treść w/w rozporządzenia w załączniku poniżej.
 

 


 

Komunikat M-GOPS w Młynarach w sprawie dodatkowego świadczenia dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie)
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji Rządowego Programu Wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012r. poz 551) :
Prawo do pomocy przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Dla w/w osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego dodatkowe świadczenie w wysokości 100,00 zł przyznawał i wypłacał będzie MGOPS w Młynarach.
Wniosek składa się w terminie do dnia 31 maja 2012r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
 

 

Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 

 
Pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego po otrzymaniu środków finansowych z budżetu państwa.
 
Kierownik M-GOPS Młynary
mgr Jadwiga Piekarska
 

 

 

 Komunikat M-GOPS w Młynarach w sprawie dodatkowego świadczenia dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie) 

W dniu 27 grudnia 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji Rządowego Programu Wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Prawo do pomocy przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Dla w/w osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego dodatkowe świadczenie w wysokości 100,00 zł przyznawał i wypłacał będzie MGOPS w Młynarach.
Wniosek składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielegnacyjne przyznano po tym dniu w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 
Pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w miesiącu styczniu, lutym i marcu 2012 r.
 
Kierownik M-GOPS Młynary
mgr Jadwiga Piekarska

 


Komunikat

 
Od 1 stycznia 2012 r. do uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie zaświadczenie o badaniach profilaktycznych w związku z ciążą. Uzyskasz je od swojego lekarza lub położnej, jeżeli zapewnisz sobie opiekę medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży.

 Druk zaświadczenia lekarskiego w załączeniu.

 
Kierownik M-GOPS Młynary
mgr Jadwiga Piekarska

  


WAŻNA INFORMACJA
 
Dla osób pobierających świadczenia rodzinne!
Od m-ca listopada 2010 roku wypłata świadczeń rodzinnych dnia
26 każdego miesiąca
 
 
 
Kierownik M-GOPS Młynary
mgr Jadwiga Piekarska

Zmiana zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.W wyniku nowelizacji, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu właściwego.
W przypadku wątpliwości, co do spełniania warunków, od których uzależnione jest prawo do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy będzie mógł przeprowadzić wywiad, a także wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji w tym zakresie, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.

Wyżej opisane zmiany zostały wprowadzone na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706).
Do postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za okresy zasiłkowe przypadające przed dniem 1 stycznia 2010 r., rozpoczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji (tj. przed 1 stycznia 2010 r.) i niezakończonych ostateczną decyzją, mają zastosowanie dotychczasowe przepisy.
Źródło: www.mpips.gov.pl


Komunikat!!!

Od 1 listopada 2009 przy ubieganiu sie o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (potocznie BECIKOWE), wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.

Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).


 

Wyższe kwoty zasiłków rodzinnych


 

W dniu 11.08.2009 r.  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.Od nowego okresu zasiłkowego zwiększą się kwoty zasiłków rodzinnych oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Kryteria dochodowe oraz wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego pozostawiono na dotychczasowym poziomie.

Dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych przyjęto następujące ustalenia:
  • wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych pozostaje na obecnym poziomie,
  • podwyższa się, do poziomu nie niższego niż 40 proc. wartości koszka żywnościowego, wysokość zasiłku rodzinnego, co oznacza:
    • 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
    • 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat,
    • 98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.
  • na obecnym poziomie pozostają: dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek do zasiłku rodzinnego dla samotnie wychowujących dziecko, dodatek do zasiłku dla rodzin wielodzietnych, dodatek do zasiłku rodzinnego na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i zasiłek pielęgnacyjny.
Rząd zdecydował jednocześnie o podwyższeniu świadczenia pielęgnacyjnego o 100 zł, z 420 do 520 zł.

 

 

 

 

 
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - tekst ujednolicony, stan na dzień 2009.01.09

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

  Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł.
Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawnościlub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł.
 
Jeżeli dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.
 

 

          Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
2) opiekunowi faktycznemu dziecka.
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się).
Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia,
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Zasiłek nie przysługuje jeśli:
 
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim
2) dziecko zostało umieszczone umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.
3) dziecko lub osoba ucząca się jest upraniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
 
 
Zasiłek rodzinny nie przysługuje również jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba, że:
1) drugi z rodziców dziecka nie żyje
2) ojciec dziecka jest nieznany.
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugie z rodziców dziecka zostało oddalone
4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

  

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - "Becikowe"

 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł przysługuje rodzinom bez względu na dochód, jeżeli rodzina złoży o nią wniosek w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka.


 
UWAGA!!
Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.

.

 Zasiłek pielęgnacyjny

wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie, która ukończyła 75 lat.
 
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.


Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
 
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
- osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.


                                                    

 

 

 

 Komunikat

 

 
Komunikat M-GOPS w Młynarach w sprawie dodatkowego świadczenia dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie)


 
W dniu 27 grudnia 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji Rządowego Programu Wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Prawo do pomocy przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Dla w/w osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego dodatkowe świadczenie w wysokości 100,00 zł przyznawał i wypłacał MGOPS w Młynarach.
Wniosek składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielegnacyjne przyznano po tym dniu w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 
Pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w miesiącu styczniu, lutym i marcu 2012 r.
 
Kierownik M-GOPS Młynary
mgr Jadwiga Piekarska

 


 

Wnioski powinny zawierać prawidłowo wypełnione wszystkie pola,

zgodne czytelne numery PESEL

Z up. BURMISTRZA

Miasta i Gminy Młynary

mgr Jadwiga Piekarska


 

Dodatkowe 200zł dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 marca 2013 r poz. 413 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.Rozporządzenie wprowadza dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, czyli takich które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu i innych świadczeń).Kwota ta będzie przyznawana za okres od kwietnia do końca grudnia 2013 r.
Oznacza to, że w praktyce opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, którzy otrzymują świadczenie pielęgnacyjne (520 zł) i do końca czerwca br. dodatkowe 100 zł (co wynika z kontynuacji programu rządowego), od kwietnia będą otrzymywać dodatkowe 200 zł, czyli w sumie 820 zł. Od lipca br. dodatek w wysokości 100 zł nie będzie wypłacany, ale o tę kwotę zostanie powiększone świadczenie pielęgnacyjne, które wyniesie 620 zł. Do tej kwoty zostanie doliczone 200 zł, czyli łączne wsparcie nie zmieni się i nadal będzie to 820 zł.
Dodatkowe 200 zł trafi do opiekunów dzieci niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki – nie później niż przed ukończeniem 25 lat. Pieniądze będą wypłacane w szczególności rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy będzie wszczynane z urzędu, czyli zainteresowani nie będą musieli składać dodatkowych wniosków.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
Na podstawie: www.mpips.gov.pl

 

 

 

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych  na nowy okres zasiłkowy od 1 listopada 2014r do 31 października 2015 r.będą przyjmowane od 1 września 2014r.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych

okres zasiłkowy od 1 listopada 2014r do 31 października 2015 r.

będą przyjmowane od 1 września 2014r.

 

Zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne

za 2013 r.

Ksero aktualnego dowodu osobistego.

 

Załączone pliki: