Projekty edukacyjne

Gmina Młynary realizuje projekty edukacyjne w każdej placówce oświatowej.

Rok szkolny 2019/2020 w każdej placówce edukacyjnej w naszej gminie jest kolejnym rokiem realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

W Szkole Podstawowej w Młynarach nauczyciele, uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia w ramach projektu „Szkolna Pracownia Sukcesu II”. Dla uczniów przygotowano zajęcia rozwijające z języka angielskiego, zajęcia rozwijające przyrodnicze, biologiczno-chemiczne, geograficzno-fizyczne, historyczne, dziennikarskie i informatyczne. Nie zabraknie również wsparcia terapeutycznego: uczniowie mogą korzystać z terapii pedagogicznej dysleksji oraz z zajęć socjoterapeutycznych. Uczniowie klas starszych zostaną objęci wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego. Dodatkowo uczestnicy projektu wezmą udział w różnorodnych wyjazdach edukacyjnych. Nauczyciele mogą skorzystać z szerokiej oferty szkoleniowej zaś dla rodziców zaplanowano m.in. konsultacje z zakresu terapii dysleksji oraz spotkania z doradcą zawodowym.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2019-30.06.2021.

Wartość projektu: 700 281,53 zł

Kwota dofinansowania: 643 401,55 zł

Szkoła Podstawowa w Błudowie rozpoczęła realizację projektu „Mała szkoła drogą do sukcesu II” [więcej informacji: 1, 2].  Beneficjentami projektu są uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele.  Uczniowie rozwiną swe kompetencje w zakresie języka angielskiego i matematyki, doskonalić będą umiejętność gry w szachy oraz pracę metodą projektu, w ramach której odbędą się zajęcia fotograficzne, filmowe i dziennikarskie. Zaplanowano także wsparcie terapeutyczne, doradztwo zawodowe oraz wyjazdy edukacyjne. Nauczyciele będą mieli możliwość doskonalenia zawodowego , rodzice uczniów będą mogli skorzystać z konsultacji z doradą zawodowym.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2019-31.07.2021.

Wartość projektu: 503 791,25 zł

Kwota dofinansowania: 474 331,25 zł

Przedszkole w Młynarach jest w trakcie drugiego roku realizacji projektu „Przedszkolaki na start!”. Utworzono dodatkowe miejsca przedszkolne, zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wybudowano plac zabaw. W tym roku szkolnym odbywają się dodatkowe zajęcia logopedyczne, z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz rytmiki. Wsparciem objęci są również nauczyciele, dla których zorganizowano doskonalenie zawodowe.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.09.2018-30.06.2020.

Wartość projektu: 640 477,69 zł

Kwota dofinansowania: 454 827,69 zł

Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

 


Projekt: „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II”

 

  Projekt Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II, który realizuje Szkoła Podstawowa w Błudowie współfinansowany jest z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Działanie w ramach projektu ma na celu:

  1. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
  2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
  3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2019-31.07.2021.

Wartość projektu: 503 791,25 zł

Kwota dofinansowania: 474 331,25 zł

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych, matematycznych – logicznego myślenia oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 66 uczniów Szkoły Podstawowej w Błudowie poprzez realizację zajęć rozwijających, wdrażanie Szkolonego Ośrodka Kariery – poradnictwo edukacyjno-zawodowe, podniesienie kompetencji wśród 10 nauczycieli poprzez doskonalenie kwalifikacji i umiejętności oraz wsparcie 10 rodziców uczestników indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym w okresie 01.08.2019-30.07.2021.

Wsparcie skierowane jest do uczniów, rodziców i nauczycieli:

  1. Dla Uczniów zaplanowano:
  1. zajęcie rozwijające kompetencje językowe z języka angielskiego –  są to zajęcia rozwijające. Realizowane będą przez 4 semestry (IX.2019-VI-2021). Zajęcia odbywać się będą po lekcjach 2 razy w tygodniu po 45 minut. Podział na grupy (I-III, IV-VIII) odpowiadać będzie poziomowi umiejętności i możliwości edukacyjnych uczniów. Czas pracy dostosowany będzie do wieku uczniów. Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji językowych uczniów z zakresu języka angielskiego czyli zdolności zrozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie. Zajęcia obejmą umiejętności językowe w zakresie mówienia, czytania, słuchania, reagowania, posługiwania się językiem w sytuacjach codziennych. Dodatkowo wszyscy uczniowie wezmą udział w wyjazdach edukacyjnych tj. uczniowie klas I-II – 1 dniowe warsztaty terenowe w Jantarze natomiast uczniowie klas IV-VIII wyjadą na 2 dniowy wyjazd edukacyjny do Łodzi. W każdym roku szkolnym zostanie zorganizowany konkurs języka angielskiego dla uczniów projektu „Mistrz języka angielskiego”.
  2. zajęcia matematyczne rozwijające logiczne myślenie z elementami gry w szachy – zajęcia z zakresu zajęć matematycznych. Realizowane będą przez 4 semestry (IX.2019-VI.2021). Odbywać się będą po lekcjach 2 razy w tygodniu po 45 minut. Podział na grupy (I-III, IV-VII). Grupy będą tworzyć uczniowie z danej klasy. Celem zajęć jest podniesienie strategicznego i logicznego myślenia, rozwijanie kreatywności, ćwiczenie koncentracji uwagi, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, umiejętności gry fair play, godzenie się z porażką, kształtowanie umiejętności planowania nad emocjami oraz wytrwałość. Dla uczestników projektu zostanie zorganizowany turniej szachowy „Mistrz szachów” oraz uczestnicz wezmą udział w wyjazdach edukacyjnych. Klasy I-III wyjadą na 2 dniowe warsztaty w gospodarstwie agroturystycznym a klasy IV-VIII wyjadą na 2 dniowy wyjazd edukacyjny do Torunia.
  3. zajęcia rozwijające prowadzone metodą projektów – czas trwania zajęć IX.2019-VI.2021. Zajęcia maja na celu rozwijanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz przygotowanie uczniów do przyszłego funkcjonowania na rynku pracy: współdziałanie w grupie, rozwoju umiejętności przedsiębiorczości i innowacyjności jako zdolność do realizowania własnych pomysłów, obejmujących kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich do osiągnięć zamierzonych celów. Zajęcia będą prowadzone w zróżnicowanej grupie wiekowej (kl. VI-VIII) przypominającej rodzinę wielodzietną gdzie młodsi uczą się od starszych. Zajęcia skierowane są do 8 osobowej grupy, która realizować będą projekt „Wielki świat jest wokół nas”. W projekcie uczniowie wyszukają i opiszą ciekawe projekty przyrodnicze, budowle oraz postacie, które wyróżniają się w lokalnym i szkolnym środowisku. Grupa założy i będzie aktualizować gazetkę „Szkoła Sukcesu” w formie bloga oraz nagra film „Nowinki szkolnej rodzinki”. Uczniowie redagować będą teksty, robić zdjęcia oraz nagrywać filmy. Nauczą się fotografować na warsztatach z fotografii. Będą również uczestniczy na warsztatach z zakresu komputerowej obróbki zdjęć lub filmów. Będą również uczestniczyć w dwóch wyjazdach tj. wyjazd do Młynary – fotografowanie miasta oraz wyjazd do Stegny – fotografowanie morza i Zalewu Wiślanego. Odwiedza również Redakcje Dziennika Elbląskiego. Do realizacji zadania zakupione zostanie kamera, aparat fotograficzny, dyktafon, komputery oraz program do obróbki zdjęć. Uczniom zostanie zapewnione materiały, posiłek, dowóz z zajęć i opiekę w czasie dowozu.
  4. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - czas trwania zajęć IX.2019-VI.2021. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów wykazujących symptomu zaburzeń emocjonalnych i społecznych, opiewających problemy wychowawcze. Uczniowie będą uczyć się rozumieć własne potrzeby, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, aktywizować się, koncentrować, odprężać, wypoczywać, redukować napięcie emocjonalne oraz współpracować. Zajęcia dla uczniów IV-VIII, które będą odbywać się po lekcjach. Prowadzone będą metodami zgodnie z zasadami prowadzenia socjoterapii. W każdym roku realizowane będą 3 dniowe wyjazdowe warsztaty z noclegiem i wyżywieniem. Jako element pracy zostanie wprowadzona metoda arteterapii – uczniowie wraz z prowadzącym przygotują przestawienie profilaktyczne, które przedstawia szkolnej społeczności oraz muzykoterapia i bajkoterapia. W celu prowadzenia zajęć zostanie wybudowane miejsce do zajęć ogrodzie wiata lub altana, która umożliwi prowadzenie zajęć na łonie przyrody. W celu prowadzenia zajęć w szkole zostanie doposażona sala do prowadzenia tego typu zajęć. Zajęcia prowadzone będą w celu uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz umiejętności psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Uczniom zostanie zapewnione materiały, posiłek, dowóz z zajęć i opiekę w czasie dowozu.
  5. Szkolny Ośrodek Kariery – czas trwania zajęć IX.2019-VI.2021. W celu przygotowania uczniów do świadomego wyboru szkoły średniej działać będzie Szkolny Ośrodek Kariery, który zapewni wsparcie wszystkim uczniom klas VII i VIII oraz 10 rodzicom. W ramach  Szkolnego Ośrodka Kariery zostały przewidziane warsztaty grupowe w klasie VIII prowadzone przez doradcę zawodowego. Cel warsztatów będzie: 1. Podniesienie umiejętności kreowania własnej drogi edukacyjno-zawodowej, personalizacja potrzeb i oczekiwań. 2. Podniesienie kompetencji przedsiębiorczości i innowacyjności (własna działalność gospodarcza, perspektywiczne branże, europejski rynek pracy, zawody przyszłości). 3. Podniesie koncepcji społecznej: dorosłość i funkcjonowanie w niej, branie odpowiedzialności za własne decyzje, autoprezentacja. 4. Przełamanie stereotypów związanych z płcią w kontekście rynku pracy, wynagrodzenie w zawodach w doniesieniu do płci, kariera pozioma i pionowa kobiet branże związane płcią. Dla uczniów klas VII-VIII oraz rodziców zostaną przeprowadzone indywidualne spotkania z doradca zawodowym. Podczas spotkania zostaną przeprowadzone indywidualne testy określające możliwości i predyspozycje uczniów, identyfikacja i analiza zainteresowań oraz preferencji zawodowych. Pa analizie doradca zawodowy sporządzi indywidualny profil ucznia, który zostanie omówiony z uczniem. Będą również przeprowadzone konsultacje dla rodziców. Uczniowie klasy VIII wezmą udział w wyjazdach na targi szkół średnich do Elbląga, w celu zapoznania się z ofertą edukacyjną. Pozwoli to poszerzyć horyzonty myślowe i wybory edukacyjne. Uczniowie wezmą udział w wizytach w zakładach pracy. Umożliwi to zapoznanie się z poznaniem danego zawodu, wymaganiami i możliwościami. Uczniowie poznają funkcjonowanie firm oraz zapoznają się z lokalnym rynkiem pracy.
  1. Nauczyciele

Nauczyciele zostaną objęci następującymi formami wsparcia. 1 W celu podniesienia umiejętności w zakresie wspierania uczniów w rozwoju. Nauczyciele będą uczestniczyć w treningu umiejętności wspierania rozwoju z tematyki: 1. Skuteczna komunikacja, 2. Nauczyciel jako Coach - zakresu diagnozowania ucznia, wyznaczenia celów, wsparcie i realizacji, planowanie indywidualnego wspierania, 3. Nauczyciel jako Trener – nauczanie jako trening, pobudzanie kreatywności, metody aktywizujące, innowacyjne metody nauczania, 4. Konflikty i ich rozwiązywanie nauka rozwiązywania konfliktów w skuteczny sposób oraz uczenie współpracy w zespole, 5. Motywowanie – polegające na motywowaniu uczniów do nauki i podejmowania inicjatyw. Łącznie odbędzie się 5 dni szkoleń.


                                                                       Błudowo, dnia 10.01.2020 rok

 

Realizujemy zajęcia w Szkole Podstawowej w Błudowie
z projektu
pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II ”

zajęcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego nr umowy: RPWM.02.02.02-28-0004/18-00

 

Zajęcia rozwijające kompetencje językowe z języka angielskiego

W trakcie zajęć uczniowie poszerzali słownictwo z zakresu: kolory, przybory szkolne, zabawki. Wykonali projekty dot. ulubionej zabawki i zawartości wymarzonego piórnika. Nauczyli się określać zabawki za pomocą podstawowych przymiotników. Utrwalili nazwy podstawowych kolorów, a także otrzymywali kolory pośrednie mieszając ze sobą podstawowe barwy. Poznane słownictwo utrwalali śpiewając piosenki bezpośrednio związane z tematem. Na wszystkich lekcjach uczniowie wykorzystują podręcznik Give me five 1 oraz materiały ucznia. W grupie 2. W trakcie zajęć uczniowie utrwalali słownictwo dotyczące liczb z zakresu 1-20. Uczyli się zadawać pytania i udzielać odpowiedzi dot. samopoczucia. Poszerzali słownictwo dot. rodzajów sportów. Nauczyli się wyrażać preferencje dot. danych sportów. Poznali wyrażenia dot. wyrażania propozycji zabaw.  Na wszystkich lekcjach uczniowie wykorzystują podręcznik Give me five 3 oraz materiały ucznia. W grupie 3. Podczas zajęć uczniowie poznali odmianę czasownika  have got oraz to be. Nauczyli się stosować właściwe w formy czasowników w zdaniach. Kształcili umiejętność mówienia w języku angielskim. Nauczyli się podawać podstawowe informację na swój temat (imię, wiek, miejsce zamieszkania, umiejętności, preferencje). Poszerzali słownictwo związane z częściami ciała. Wykonywali projekty dot. wyimaginowanej postaci. Na wszystkich lekcjach uczniowie wykorzystują podręcznik Give me five 4 oraz materiały ucznia. W grupie 4 uczniowie kształcili umiejętność mówienia w języku angielskim. Podczas zajęć utrwalili podstawowe zwroty, wykorzystywane w życiu codziennym. Nauczyli się podawać podstawowe informację na swój temat (imię, wiek, miejsce zamieszkania, umiejętności, preferencje). Poszerzali słownictwo z zakresu przymiotników. Nauczyli się stopniować przymiotniki. Stworzyli plakat promujący wybrany przez siebie produkt, wykorzystując przy tym umiejętność stopniowiania przymiotników. Na wszystkich lekcjach uczniowie wykorzystują podręcznik Give me five 6, oraz materiały ucznia. W grupie 5 podczas zajęć uczniowie utrwalili zasady stosowania czasu present Simple i present continuous. Wykonywali zadania interaktywnie i wersji papierowej. Poszerzali słownictwo z zakresu dom. Wykonali projekt dot. wymarzonego pokoju. Ćwiczyli zasady stopniowania przymiotników wykorzystując oprogramowanie Didakta. Na lekcjach uczniowie wykorzystują podręcznik Repetytorium ósmoklasisty oraz materiały ucznia.

Zajęcia wszystkich grup odbywają się w pracowni językowej, wyposażonej w specjalny sprzęt multimedialny i nagłaśniający co podnosi jakość i efektywność zajęć. Zaj prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

 

Zajęcia matematyczne rozwijające logiczne myślenie z elementami gry w szachy

W trakcie zajęć uczniowie wykorzystywali logiczne myślenie do rozwiązywania problemów. Doskonalili umiejętność dodawania i odejmowania. Ćwiczyli koncentracje wykorzystując klocki PUS. Rozpoznawali, nazywali i manipulowali figurami geometrycznymi. Zostali zapoznani z geometrią szachownicy. W grupie 2 W trakcie zajęć uczniowie przeliczali i porównywali zbiory. Ćwiczyli logiczne i analityczne  myślenie wykorzystując układanki strategiczne. Poznali figury szachowe. Zapoznali się z geometrią szachownicy. W trakcie zajęć w obu grupach uczniowie rozwijali logiczne myślenie poprzez szeregowanie i strategiczne myślenie z wykorzystaniem gry „Farmer”. Poznali szachownicę, jej elementy oraz bierki szachowe (ich nazwy i ustawienie).

 

Zajęcia rozwijające prowadzone metodą projektów

Podczas zajęć uczniowie zdobywali informację na temat blogów, ich tematyki, odbiorców, celów ich prowadzenia. Uczniowie opracowali zasady współpracy. Wykorzystując zakupione w ramach projektu laptopy, uczniowie przygotowali szatę graficzną bloga. Nauczyli się redagować wywiad, ogłoszenia, sprawozdania. W ramach zadania odbywają również zajęcia z fotografem.

Realizacja projektu „Wielki świat jest wokół nas” jest propozycją zajęć pozalekcyjnych dla chętnych oraz uzdolnionych humanistycznie uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej, dającą im możliwość kulturalnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego. Program zakłada realizowanie działań metodą projektu, zdobywanie przez uczniów interdyscyplinarnych umiejętności: planowania, organizowania pracy, komunikacji, posługiwania się technologią informacyjną. Zachęca do podejmowania twórczych działań wzmagając aktywność i samodzielność uczniów. Sprzyja wyrażaniu sądów i myśli. W swym zakresie obejmuje wiedzę teoretyczną (np. dotyczącą sztuki filmowej i fotograficznej oraz wprowadzenia terminologii dziennikarskiej) oraz praktyczną ( kształcenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami wypowiedzi, wyszukiwania i korzystania  z informacji, ich krytycznego odbioru jak również doskonalenie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną ).      

Grupa uczniów założyła gazetkę „Szkoła sukcesu” (w formie bloga). Uczniowie redagują teksty, robią zdjęcia. Wykorzystując metodę projektu, przygotują na blogu kolejne posty poświęcone różnym wydarzeniom, jakie miały miejsce w ich szkole. Realizują także projekty związane z historią oraz walorami przyrodniczymi i kulturowymi najbliższej okolicy.                                  

Program jest realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych 1 raz w tygodniu po 90 minut. Dodatkowo odbywają się warsztaty fotograficzno- filmowe oraz warsztaty cyfrowej obróbki zdjęć/filmów. Odbyły się już dwa wyjazdowe zajęcia terenowe oraz wycieczka do Redakcji Dziennika Elbląskiego.

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

W trakcie zajęć uczniowie rozwijali umiejętność pozytywnego myślenia o sobie. Określali swoje zainteresowania i umiejętności. Rozwijali umiejętność wskazywania swoich mocnych i słabych stron. Uczyli się jak pracować nad zmianą swoich słabych stron. Rozwijali umiejętności w zakresie przezwyciężania własnej nieśmiałości. Uczyli się jak dostrzegać zalety innych osób. Poszerzali wiedzę na temat potrzeb własnych i innych ludzi. Rozwijali umiejętności samooceny i samopoznania.