KARTA DUŻEJ RODZINY

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby z niepełnosprawnościami otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Prawo do posiadania karty przysługuje również cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej na podstawie zezwolenia na pobyt stały.

Wymagane dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

  1. w przypadku rodzica dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,

  2. w przypadku małżonka rodzica dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,

  3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

  4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

  5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

  6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

  7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


 

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych (np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).

Opłaty

  1. Bezpłatnie - każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

  2. 13 zł: za wydanie duplikatu, jeżeli wydana karta została utracona lub zniszczona;

  3. 10 zł: za przyznanie dodatkowej, tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny, gdy osoba posiada wyłącznie elektroniczną kartę.

[!] W przypadku zagubienia Karty Dużej Rodziny zgłoś się do urzędu, który ją przyznał.

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy, według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy.

Uwagi

  1. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr. Lista jest aktualizowana na bieżąco.

  2. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zamieszczane są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-kdr.

  3. Podstawa prawna i inne dokumenty związane z Rządowym Programem zamieszczone są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/prawo-kdr.

  4. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r., poz. 1744).

  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 99).

  3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 7 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r., poz. 1037)

 

Pliki do pobrania:

Wniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu.pdf

Oświadczenie_o_planowanym_terminie_ukończenia_nauki_w_szkole_lub_szkole_wyższej_-_ZKDR-01.pdf

Informacja_o_osobach_które_będą_mogły_wyświetlać_kartę_elektroniczną_na_swoich_urządzeniach_mobilnych_-_ZKDR-04.pdf

Oświadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie_zastępczej_lub_rodzinnym_domu_dziecka_-_ZKDR-02.pdf

Oświadczenie_dotyczące_władzy_rodzicielskiej_-_ZKDR-03.pdf

 

 

 

 

 

Szczegóły i lista partnerów oferujących zniżki znajduje się na stronie www.rodzina.gov.pl

 

Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny (interaktywna mapa)

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny

 


WARMIA i MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY

serdecznie zapraszamy do korzystania z ulg i zniżek w ramach Projektu "Warmia i Mazury Dla Dużej Rodziny"

Projekt Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ma na celu zrzeszenie instytucji, proponujących tańsze usługi, produkty i artykuły rodzinom wielodzietnym, których status został potwierdzony Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny.

Każdy członek rodziny wielodzietnej posiadający Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny może korzystać z tańszej oferty Partnerów, których lista dostępna jest na stronie internetowej

portal.warmia.mazury.pl/pl/polityka-spoleczna/pomoc-rodzinie

lista partnerów dostępna poniżej

 portal.warmia.mazury.pl/images/Departamenty/Regionalny_Osrodek_Polityki_Spolecznej/karta_duzej_rodziny2015/LISTA_PARTNER%C3%93W.docx

 


 

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.

Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in.  z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe:

rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne;

zniżek w opłatach paszportowych75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

 


 

 

Informujemy, że od dn. 01.12.2014 r., Karta Dużej Rodziny

 

obowiązywać będzie w sklepach Carrefour Polska.

 

 

Poniżej przedstawiamy ofertę:

  • zniżka 10% za całość zakupów we wszystkie dni tygodnia w postaci e-kuponu na okaziciela, przy dokonaniu w sklepie jednorazowo zakupów za min. 50zł, po uwzględnieniu innych rabatów oraz okazaniu w kasie aktywnej Karty Dużej Rodziny

(nie później niż w momencie zakończenia skanowania kodów kreskowych przez kasjera).

Istnieje możliwość zrealizowania kilku e- kuponów jednocześnie (maks. 10 sztuk), jednakże łącznie przyznany rabat nie może przekroczyć 90% wartości zakupu.  

 

 

 

E- kupon nie jest realizowany w przypadku zakupu:

 

 

 

paliwa, papierosów,doładowania telefonów pre- paid, płatności w kasach w ramach

 

programu Twoje Rachunki, alkoholu (z wyjątkiem piwa).  

 

 

 

 

 

Wartości e- kuponów:  

 

 

 

- od 50,00 do 99,99 zł – e- kupon o wartości do 5 zł

 

- od 100,00 do 149,99 zł – e- kupon o wartości do 10 zł

- od 150,00 do 199,99 zł – e- kupon o wartości do 15 zł

- od 200,00 do 249,99 zł – e- kupon o wartości do 20 zł

- od 250,00 do 299,99 zł – e- kupon o wartości do 25 zł

- od 300,00 do 349,99 zł – e- kupon o wartości do 30 zł

- od 350,00 do 399,99 zł – e- kupon o wartości do 35 zł

- od 400,00 do 499,99 zł – e- kupon o wartości do 40 zł

- od 450,00 do 499,99 zł – e- kupon o wartości do 45 zł

- powyżej 500,00 zł – e- kupon o wartości 50 zł  

 

Warunki realizacji e- kuponów:  

 

-e- kupon 5 zł: możliwy do wykorzystania przy zakupach za min. 6 zł

- e- kupon 10 zł: możliwy do wykorzystania przy zakupach za min.12 zł

- e- kupon 15 zł: możliwy do wykorzystania przy zakupach za min. 18 zł

- e- kupon 20 zł: możliwy do wykorzystania przy zakupach za min.24 zł

- e- kupon 25 zł: możliwy do wykorzystania przy zakupach za min. 30 zł

- e- kupon 30 zł: możliwy do wykorzystania przy zakupach za min. 36 zł

- e- kupon 35 zł: możliwy do wykorzystania przy zakupach za min. 42 zł

-e- kupon 40 zł: możliwy do wykorzystania przy zakupach za min. 48 zł

- e- kupon o wartości 45 zł: możliwy do wykorzystania przy zakupach za min. 54 zł

- e- kupon o wartości 50 zł: możliwy do wykorzystania przy zakupach za min. 60 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone pliki: