Działania środowiskowe/aktywizacja społeczna

  


 

W dniu 27.09.2013 r. w sali kina ZENIT w Młynarach odbył się po raz trzeci przegląd twórczości artystycznych

pt. „Barwy talentów”.

Na scenie zaprezentowały swoją twórczość:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim,

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej,

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Przezmarku,

- Zakład Pracy Chronionej Pana Arkadiusza Cebuli w Młynarach,

- Pani Jadwiga Kozłowska,

- dzieci z Przedszkola w Młynarach,

- dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Młynarach,

- „Karszewianki”

- zespół instrumentalny „5 Panów”,

Przegląd został uświetniony występem uczestniczki projektu systemowego „Aktywniej w życiu” Pani Barbary Ząbek.

Młynarską społeczność zachwyciły kiermasze, wystawy z wyrobami decupage i rękodzieła artystycznego przygotowanych przez WTZ z Kamiennika Wielkiego, ŚDS w Rzecznej, ŚDS w Przezmarku, Paną Teresę Kołosowską oraz uczestników projektu „Aktywniej w życiu”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach oraz uczestnicy projektu systemowego „Aktywniej w życiu” składają serdeczne podziękowania partnerom, uczestnikom, gościom, wolontariuszom, a także sponsorowi Panu Arkadiuszowi Cebuli za bezinteresowną pomoc przy organizacji przeglądu.

W tym samym dniu w sali Ośrodka Kultury w Młynarach odbyła się przprowadzona przez przedstawiciela ESWIP w Elblągu prelekcja nt. „Szanse i zagrożenia mieszkańców małych miejscowości”. W prelekcji udział wzięli: uczestnicy projektu „Aktywniej w życiu”, podopieczni ŚDS i WTZ, mieszkańcy Młynar, kierownik M-GOPS, pracownicy socjalni M-GOPS.


.................................................................................................................................................................................................................................................. 

   Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 19.09.2012 r. w sali Ośrodka Kultury w Młynarach odbyło się spotkanie w ramach projektu „Aktywniej w życiu” współfinansowanego ze środków UE i Gminy Młynary. Tegoroczne spotkanie pod hasłem „Młodzież z tolerancją”, miało na celu analizę aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych, zaburzonych psychicznie w kontekście tolerancji w środowisku lokalnym oraz młodzieży.

W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Młynary, Sekretarz, prezes ERKON w Elblągu, szef ZPCH Produkcji Tektury i Opakowań, pedagodzy szkolni, dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektor Ośrodka Kultury, pracownicy socjalni M-GOPS, przedstawiciele WTZ i ŚDS, kierownik świetlicy środowiskowej i prowadzący kierownik M-GOPS Młynary.

 

W tym samym dniu, w sali kina ZENIT w Młynarach odbył się II Przegląd twórczości osób niepełnosprawnych pt. „Barwy talentów”.

Na scenie artystycznej zaprezentowało się kilkanaście grup z zaprzyjaźnionych jednostek tj

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej we Władysławowie

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Elblągu

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Przezmarku

 • Zakład Pracy Chronionej Pana Arkadiusza Cebuli w Młynarach,

 • Pani Jadwiga Kozłowska.

Przegląd został uświetniony występem uczestników projektu systemowego „Aktywniej w życiu”, dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Młynarach, a także zespołów lokalnych Karszewianki i LAWA.

Młynarską społeczność zachwyciły kiermasze, wystawy z wyrobami decupage i rękodzieła artystycznego przygotowanych przez WTZ z Władysławowa, WTZ z Tolkmicka, ŚDS z Elbląga oraz uczestników projektu „Aktywniej w życiu” .

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach składa podziękowania, partnerom, uczestnikom, gościom, wolontariuszom, a także sponsorowi Panu Arkadiuszowi Cebuli którzy okazali bezinteresowną pomoc przy organizacji przeglądu.                                                                                                       

  

W dniu 22.09.2011 r. odbyło się spotkanie dot. sytuacji chorego psychicznie w środowisku, w którym wzięli udział: Poseł na Sejm RP Pan T. Naguszewski, Burmistrz Miasta i Gminy Młynary Pan R. Zając, Kierownik M-GOPS Młynary P. J. Piekarska, Przedstawiciel PUP Pasłęk P. M. Siwińska, psychoterapeutka P.M. Chodnicka, Kierownik ŚDS Elbląg p. L. Załuska, Dyrektorzy i przedstawiciele placówek oświatowych, pracownicy socjalni. Celem debaty była analiza aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych, chorych oraz zaburzonych psychicznie. Spotkanie było ważnym elementem budowania Gminnego Programu o Ochronie Zdrowia Psychicznego.


W  tym samym dniu, w sali kinowej ZENIT w Młynarach odbyła się prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych pn. „Barwy talentów”. W imprezie aktywnie udział wzięli uczestnicy projektu systemowego „Aktywniej w życiu”, dzieci z Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej oraz goście a także zaprzyjaźnione jednostki, tj:

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej we Władysławowie
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tolkmicku
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Elblągu.
Przegląd został uświetniony występem lokalnego zespołu Karszewianki a także zespołu wokalnego Trauguttki z Elbląga.
Młynarską społeczność zachwyciły kiermasze, wystawy i loterie z wyrobami decupage i rękodzieła artystycznego oraz słodki poczęstunek. Autorami prac byli uczestnicy przeglądu.
Imprezę uświetniła obecność Posła na Sejm RP Pana Tadeusza Naguszewskiego, Pana Burmistrza Miasta i Gminy Młynary Pana Ryszarda Zająca, przedstawicieli instytucji: PUP, SP ZOZ Frombork, ŚDS, WTZ, Dyrektorzy i przedstawiciele jednostek, placówek oświatowych, zaproszonych gości a także mieszkańców miasta i gminy Młynary.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach składa podziękowanie wszystkim Uczestnikom i Gościom a także Wolontariuszom, którzy okazali bezinteresowną pomoc przy organizacji.
Dziękujemy: Panu Zygmuntowi Prończykowi, Panu Andrzejowi Daszkiewiczowi, Zbigniewowi Pisarkiewiczowi.
Wolontariuszom: Alicji Pietrzak, Joannie Pietrzak, Natalii Horoszkiewicz, Annie Rożak, Katarzynie Harasim, Magdalenie Sękowskiej, Pawłowi Zajkowskiemu, Maksymowi Piekarskiemu.
Mamy nadzieję na kontynuację festiwalu za rok!

 
Projekt systemowy pt. „Aktywniej z życiu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.

 

Spotkanie z animatorem spółdzielni socjalnych – 18.11.2010 r.

W dniu 18.11.2010 odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców miasta i gminy Młynary z animatorem spółdzielni socjalnych – przedstawicielem Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej ESWIP w Elblągu.  Spotkanie miało na celu zapoznanie uczestników z zakładaniem i funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych, pracy w sektorze ekonomii społecznej, a co za tym idzie powrót do aktywności zawodowej i zwiększenie możliwości na rynku pracy.


Gminny Piknik Rodzinny 12.06.2010 r.

 
W ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, uczestnicy projektu „Aktywniej w życiu” realizowanego przez M-GOPS w Młynarach wzięli udział w dniu 12.06.2010 r. w festynie integracyjnym „Gminny Piknik Rodzinny”, świętując XII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny.
Głównym organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Młynarach przy współpracy naszego ośrodka oraz innych instytucji i organizacji.
W imprezie aktywnie uczestniczyli Beneficjenci i Beneficjentki projektu z trzech edycji projektu „Aktywniej w życiu” 2008-2009-2010, przygotowując i prezentując stoiska kulinarne, florystyczne oraz kosmetyczne a także opiekując się dziećmi uczestniczącymi w festynie. Z w/w osobami organizowano spotkania, wspólnie przygotowując i omawiając poszczególne etapy i działania.
Festyn stał się inspiracją do zaprezentowania samego siebie, pokazania swoich umiejętności oraz ich przekazania innym osobom a także wymiany doświadczeń Dzięki temu możliwe stało się zorganizowanie małej lekcji przedsiębiorczości, która być może zaowocuje poważnymi krokami ku usamodzielnieniu.

Spotkanie z przedsiębiorcami 08.03.2010 r.

  W dniu 08.03.2010 r. zorganizowano spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami dot. aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu „Aktywniej w życiu”. Zaprezentowano charakterystykę zrealizowanych działań a także wykaz uprawnień zdobytych przez beneficjentów projektu. Dzięki przeprowadzonym rozmowom oraz zainteresowaniu pracodawców 2 osoby podjęły staż.

 

Partnerstwa lokalne
 
W celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców miasta i gminy Młynary, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach zawarł porozumienia z partnerami lokalnymi. Istotą zawartych porozumień jest współpraca na rzecz mieszkańców miasta i gminy Młynary, podejmowanie działań zmierzających do przywrócenia umiejętności życia i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i aktywizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników i uczestniczek projektu systemowego „Aktywniej w życiu”.
 
 
PARTNERZY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁYNARACH
 
 • Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu Filia w Pasłęku
 • Posterunek Policji w Młynarach
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Ośrodek Kultury w Młynarach
 • Zespół Szkół w Młynarach
 • Szkoła Podstawowa w Błudowie
 • Miejsko-Gminny Związek OSP RP w Młynarach.                                                                                                                                                                                                              

  Planowane jest zawarcie dalszych porozumień z jednostkami i instytucjami.


 


Dzień sportu i promocji zdrowia 19.06.2009 r.
 
     W dniu 19.06.2009 r. na Stadionie Miejskim w Młynarach odbył się festyn pt. „Dzień sportu i promocji zdrowia”, zorganizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach w ramach realizowanego projektu systemowego „Aktywniej w życiu”.
Pomimo deszczu, Beneficjenci projektu wraz z członkami rodziny oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Młynary, aktywnie uczestniczyli w konkurencjach i zabawach sportowych, przygotowanych przez organizatorów. Na zwycięzców czekały medale, dyplomy oraz nagrody.
     Nie obyło się bez grochówki, którą częstowano wszystkich smakoszy.
Swoje stoiska przygotowały Posterunek Policji, Wojewódzki Szpital Zespolony, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sanepid, pielęgniarki z Przychodni „Medyk” w Młynarach oraz firmy kosmetyczne. Nie lada atrakcją, szczególnie dla najmłodszych uczestników były pokazy ćwiczeń i sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej.
Dużym powodzeniem cieszyły się przekąski ze zdrową żywnością przygotowane przez podopiecznych i kadrę z Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Młynarach.
 

 

Zdjęcia (25)