O projekcie "Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i Młynarach"

O  projekcie "Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i Młynarach"

      Projekt pn. Modernizacja Gospodarki Wodnej w Gurjewsku i Młynarach ma na celu poprawę gospodarki wodnej i zwiększenie korzyści z zaopatrzenia w wodę mieszkańców po obu stronach granicy – w osadach rejonu guriewskiego oraz w gminie Młynary. Wspólnym wyzwaniem dla obszaru projektu jest przestarzała infrastruktura, niewystarczający system zaopatrzenia w wodę oraz niska jakość wody dostarczanej mieszkańcom. Po stronie rosyjskiej w ramach projektu realizowana będzie infrastruktura w postaci sieci wodociągowych, natomiast po stronie polskiej zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji uzdatniania wody w Młynarach.

      W Gurjewsku Przebudowany zostanie kompleks obiektów wodociągowych, w tym prace na trzech istniejących stanowiskach poboru wody – 14 studniach głównych i 3 studniach rezerwowych. Ponadto system zaopatrzenia w wodę zostanie zmodernizowany poprzez ułożenie rurociągów wodnych o łącznej długości 3,81 km w osadach Vasilkovo i Maloe Vasilkovo (w rejonie guriewskim).

      Jednocześnie Gmina Młynary skorzysta z opracowania dokumentacji technicznej przebudowy istniejącej stacji uzdatniania wody. W przyszłości zapewni to bardziej wystarczającą gospodarkę wodną w regionie.

     W wyniku projektu wdrożony zostanie szereg działań miękkich mających na celu pobudzenie współpracy transgranicznej i podniesienie świadomości ekologicznej. Beneficjenci wspólnie zorganizują konferencje, warsztaty dla polskich i rosyjskich specjalistów z sektora wodno-kanalizacyjnego, seminaria na temat mechanizmów i narzędzi ochrony środowiska oraz opracują wspólną broszurę i ulotki na temat wspólnych wyzwań i rozwiązań ekologicznych.

Aktualności na temat projektu można znaleźć pod TYM LINKIEM

Projekt nr  PR/1/081/2018 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Ta publikacja została stworzona ze wsparciem finansowym Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. 

Za jej treść odpowiada wyłącznie Gmina Młynary i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.