Urząd Miasta i Gminy

 

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

reprezentują:

 

Burmistrz: Renata Wioletta Bednarczyk
Sekretarz: Anna Kołodziej-Rabiczko
Skarbnik: Katarzyna Rynkowska
 
Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Miasta i Gminy, Regulaminu Organizacyjnego oraz aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza.
Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
 
Gmina zatrudnia pracowników samorządowych, których status określa ustawa o pracownikach samorządowych.
 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) informuję, że: 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ul. Dworcowa 29, 14 - 420 Młynary; adres e-mail: [email protected]
  2. Administrator wyznaczył Pana Andrzeja Wiśniewskiego na Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie - za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Młynary ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary lub e-mail: [email protected].
  3. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych gminy. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej – tj. po osiągnięciu celu dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie. 
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.