Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego.

Wniosek złożyć można w

                                                                                           Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach ul. Dworcowa 25 14-420 Młynary

w godzinach 7.30-15.30

 

Ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy spełnić następujące warunki:

 

 1. Posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu - dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,

  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje
   im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym
   na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu (gdy orzeczono
   o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym)

 2. Odpowiedni próg dochodowy – tj. dochód z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać

  • w gospodarstwie jednoosobowym – 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku tj. 2538,46 zł,

  • w gospodarstwie wieloosobowym – 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku tj. 1903,85 zł

3. Odpowiednia powierzchnia mieszkania – tj. maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu, która uprawnia do korzystania z dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać:

 • dla 1 osoby do 45,50 m2

 • dla 2 osób do 52,00 m2

 • dla 3 osób do 58,50 m2

 • dla 4 osób do 71,50 m2

 • dla 5 osób do 84,50 m2

 • dla 6 osób do 91,00 m2

 • dla 7 osób do 97,50 m2

 • dla 8 osób do 104,00 m2

 • dla 9 osób do 110,50 m2

 • dla 10 osób do 117,00 m2

W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju bez względu na liczbę osób zamieszkujących powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m2. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty :

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązujący od 1 lipca 2021 r.

 2. Deklaracja o dochodach za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku obowiązująca od 1 lipca 2021 r.,

 3. Dokumenty potwierdzające rodzaj i wysokość ponoszonych wydatków mieszkaniowych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku (np. powiadomienie o wysokości opłat mieszkaniowych, aneks czynszowy, rachunki).

 4. Dokumenty lub oświadczenie właściciela domu jednorodzinnego o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu – dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych.

 5. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:

  • zaświadczenie o dochodach - w przypadku uzyskiwania dochodów podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych(np. dochód z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego z ZUS);

  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - oświadczenie o dochodach lub zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego

  • w przypadku prowadzenia działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informację o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu i stawce podatku (w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu) bądź wysokości opłaconego podatku (w przypadku podatku opłacanego w formie karty podatkowej) za poprzedni rok kalendarzowy –w przypadku prowadzenia działalności  podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

  • w przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego (gospodarstwo o łącznej powierzchni powyżej 1 h fizycznego lub przeliczeniowego) - zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy potwierdzające powierzchnię gruntów w hektarach przeliczeniowych;

  • decyzja właściwego organu przyznająca świadczenia z funduszu alimentacyjnego

  • decyzja organu przyznającego świadczenie rodzicielskie

  • w przypadku osób pobierających świadczenia emerytalne lub rentowe - odcinki przekazów pocztowych  lub zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości pobieranych świadczeń emerytalno-rentowe lub aktualna decyzja ustalające wysokość emerytury lub renty;

  • zaświadczenie/decyzja potwierdzająca rodzaj i wysokość zasiłku/stypendium dla uczniów, studentów i doktorantów – dotyczy pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium szkolne i zasiłek szkolny), pomocy materialnej dla studentów (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego),stypendia doktoranckie, stypendia sportowe oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom i studentom; i)

  • osoby otrzymujące alimenty - oświadczenie o wysokości alimentów, orzeczenie sądu o alimentach na rzecz dzieci, przekazy lub przelewy alimentów.

  • jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza gospodarstwa domowego – ww. orzeczenie o alimentach oraz przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w trzech ostatnich miesiącach poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

 6. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu  w szczególności w przypadku najmu lub podnajmu lokali.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry –zarządcy budynku lub innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny (właścicielowi lokalu w przypadku najmu lub podnajmu).

WNIOSEK-O-PRZYZNANIE-DODATKU-MIESZKANIOWEGO-załącznik-nr-1.pdf

DEKLARACJA_O_DOCHODACH_załącznik_nr_2.pdf