Dziś jest: piątek 28 lutego 2020 Imieniny: Romana, Makarego, Lutomira
PLENDE A- A A+
Zawiadomienie o XIX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej
Data: 2020-02-27 09:23 | Komentarzy: 0

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XIX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 04 marca 2020 r. (środa) o godz.  1500 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30.01.2019 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Młynary w roku 2019.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach z wykonania rocznego planu pracy i kontroli za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035,
 2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok,
 3. uchwalenia ,,Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach na lata 2020-2025’’,
 4. zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych  do budżetu Gminy Młynary,
 5. zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej,
 6. wyrażenia opinii uznania niektórych lasów jako lasy ochronne,
 7. wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Młynary na 2020 rok,
 8. zmieniająca uchwałę Nr XVI/97/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Młynary obowiązującego od dnia 1 września 2019,
 9. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,
 10. zmiany uchwały nr VII/36/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 marca 2019 r., w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 11. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary,
 12. planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach na 2020 rok.
 1. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad.

 

                                                                      Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej 
w Młynarach
                                                                         /-/ Karol Jóźwiak 

Zbiórka odpadów wielkogabarytów oraz elektrycznych i elektronicznych
Data: 2020-02-27 07:44 | Komentarzy: 0

Szanowni Mieszkańcy!

 W dniach 09 – 10 marca 2020 roku (poniedziałek-wtorek)  zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych tj. szaf, tapczanów, dywanów, sprzętu komputerowego, urządzeń gospodarstwa domowego, zabawek dużych rozmiarów.

Chęć oddania powyższych odpadów należy zgłosić do dnia 06 marca:

 • osobiście - pokój nr 13,
 • telefonicznie pod numerem: 55 618 22 40,
 • drogą elektroniczną na adres: odpady@mlynary.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres nieruchomości oraz numer telefonu.  

W celu sprawnie przeprowadzonej zbiórki prosimy o wystawienie odpadów w łatwo dostępne miejsce przed posesję, przy pojemnikach na odpady dzień przed planowanym odbiorem lub przed godz. 600 w dniu odbioru.

UWAGA!
Odpady budowlane powstające podczas budowy, demontażu i prac remontowych
tj. drzwi, okna, umywalki, sedesy, brodziki, skute kafle i tynki, gruz, płyty kartonowo-gipsowe itp. nie są objęte zbiórką. 

Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary
Data: 2020-02-25 09:29 | Komentarzy: 0

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary

Na podstawie uchwały nr XXVIII/169/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary informuję, że od dnia 01.03.2020 r. do dnia 30.08.2020 r. można składać wnioski w powyższej sprawie.

Dotacja przyznawana będzie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków realizowanej na cele mieszkaniowe przez: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Dotacja przyznawana będzie po spełnieniu jednego z poniższych warunków:

 1. brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków;
 2. brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej;
 3. ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
 4. zastąpienie istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, który jest w złym stanie technicznym, na przydomową oczyszczalnię ścieków;
 5. budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarach o rozproszonej zabudowie.

Dotację można uzyskać w wysokości 80% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, lecz nie więcej niż 2 000,00 zł. Z uchwałą określającą zasady udzielania dotacji, zawierającą także wzór wniosku można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach lub na stronach internetowych: www.mlynary.pl i www.bip.mlynary.pl.

Wnioski sporządzone wyłącznie w formie papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary.

Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia i realizowane do wyczerpania środków przewidzianych na udzielenie dotacji w danym roku budżetowym. W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok przewidziano kwotę 30 000,00 zł na udzielnie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Młynary, dnia 24.02.2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
/-/ Renata Wioletta Bednarczyk

Załączniki:

Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF
Data: 2020-02-25 08:26 | Komentarzy: 0

Ogłosze w sprawie rozpoczęcia robót objętych inwestycją
Data: 2020-02-21 11:48 | Komentarzy: 0

OGŁOSZENIE

  Uprzejmie informuję, że od dnia 24.02.2020 r. nastąpi rozpoczęcie robót  objętych inwestycją pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola, termin zakończenia robót wyznaczono na 15.06.2020 r. W trakcie realizacji zadania mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu lokalnym pojazdów dojeżdżających do poszczególnych posesji zlokalizowanych na odcinku drogi objętym przebudową.

W związku z tym prosimy o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie wykonywanych prac budowlanych.

                    Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
/-/ mgr Renata Bednarczyk     

Konsultacje społeczne - Rewitalizacja parku "Za Młynem"
Data: 2020-02-20 13:54 | Komentarzy: 0

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych:
Rewitalizacja parku „Za Młynem”

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary zaprasza wszystkich mieszkańców sołectwa Młynary do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przygotowań do rozpoczęcia realizacji zadania: Rewitalizacja parku „Za Młynem”.

 1. Cel konsultacji: zebranie pomysłów na zagospodarowanie terenu i utworzenie parku „Za Młynem”
 2. Termin konsultacji: 24.02.2020 r. – 23.03.2020 r.
 3. Forma konsultacji: wypełnienie i złożenie pisemnego formularza.
 4. Druk formularza dostępny jest:
  • w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach;
  • na stronie internetowej Gminy Młynary (www.mlynary.pl) w zakładce „Konsultacje społeczne”.
 5. Wypełnione formularze można składać:
  • w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach w godzinach pracy Urzędu;
  • poprzez przesłanie wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@mlynary.pl;
  • poprzez przesłanie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Młynarach,
   ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary.
 6. Termin składania formularzy: do 23 marca 2020 r.
 7. Wyniki przeprowadzonych konsultacji mają charakter opiniodawczy, zostaną wykorzystane przez zespół ds. rewitalizacji parku „Za Młynem” powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary.

 

Załącznik:

 1. Formularz konsultacji.

 
Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zadania: Rewitalizacja parku „Za Młynem” na terenie Sołectwa Młynary - tutaj.
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2020
Data: 2020-02-20 10:27 | Komentarzy: 0

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na
SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE otwierające działania konkursowe FIO 2020 PRIORYTET I

24 lutego 2020 r.
godz. 12:00 - 14:00
Starostwo Powiatowe w Elblągu, sala sesyjna, IV piętro, ul. Saperów 14A, Elbląg

W PROGRAMIE:
- główne założenia projektu
- zakres, adresaci, warunki udziału w projekcie
- omówienie formularza wniosku
- ocena formalna
- ocena merytoryczna

Zawiadomienie o Komisji BRGOiK
Data: 2020-02-19 16:30 | Komentarzy: 0
ZAWIADOMIENIE
 
Informuję, że przedsesyjne XII posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury odbędzie się 26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 15.00 w Ośrodku Kultury w Młynarach.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI posiedzenia Komisji, które odbyło się 22 stycznia 2020 r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035,
  b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok,
  c) uchwalenia ,,Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach na lata 2020-2025’’,
  d) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Młynary,
  e) zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej,
  f) wyrażenia opinii uznania niektórych lasów jako lasy ochronne,
  g) wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Młynary na 2020 rok,
  h) zmieniająca uchwałę Nr XVI/97/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Młynary obowiązującego od dnia 1 września 2019,
  i) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,
  j) zmiany uchwały nr VII/36/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27marca 2019 r., w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  k) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.
 
                                               Przewodnicząca Komisji BRGOiK
                                            /-/ inż. Regina Chabros-Dusza

 

Walne zebranie sprawozdawcze OSP
Data: 2020-02-19 13:31 | Komentarzy: 0

   W sobotę w Młynarskim Ośrodku Kultury odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Młynary. Zebranie otworzył prezes OSP – Mieczysław Grynhagel, który na wstępie przywitał zaproszonych gości oraz druhny i druhów. Na początku spotkania minutą ciszy uczczono pamięć Edmunda Grynhagla – honorowego członka OSP Młynary. Podczas zebrania podsumowano miniony rok oraz przedstawiono plan na rok obecny. W zebraniu uczestniczyli m.in.: Ryszard Janusz – Wiceprezes Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie, Anna Nowocień – Dyrektor Powiatowego Biura ZOSP RP, Ryszard Zając – Wicestarosta Elbląski, Tomasz Marcinkowski – były dowódca JRG 3 w Pasłęku, Przemysław Siagło – dowódca JRG 3 w Pasłęku, Paweł Raczewski – zastępca dowódcy JRG 3 w Pasłęku. Miłym akcentem zebrania były podziękowania składane przez Panią Burmistrz, Prezesa OSP Młynary oraz Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP RP dla odchodzącego na emeryturę Tomasza Marcinkowskiego za długoletnią służbę w PSP oraz opiekę nad jednostką OSP Młynar. Najaktywniejsi druhowie naszej jednostki także otrzymali słowa uznania oraz podziękowania za poświęcenie i zaangażowanie w działania ratowniczo-gaśnicze, niejednokrotnie ratujące życie i zdrowie ludzi. Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, walne zebranie udzieliło Zarządowi OSP Młynary absolutorium za rok sprawozdawczy 2019.

 

Kalendarz
«
Luty 2020
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Aktualności
|
Rada Miejska
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Charakterystyka Gminy
|
Projekty
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
Sołectwa
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Turystyka
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Konsulatacje społeczne
|
Formularz kontaktowy