Dziś jest: sobota 28 marca 2020 Imieniny: Anieli, Renaty, Kastora
PLENDE A- A A+

Egzamin ósmoklasisty 2020

 

Znalezione obrazy dla zapytania: egzamin ósmoklasisty 2020

Szanowni Uczniowie i Rodzice

Przekazujemy Państwu informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020:

Egzamin  odbędzie się  w dniach 21,22,23 kwietnia 2020r.

 język polski –21 kwietnia 2020r. (wtorek)–godz. 9:00

czas trwania 120 minut, dla uczniów z wydłużonym czasem 180 min.

 matematyka –22 kwietnia 2020r.(środa)–godz. 9:00

czas trwania 100 minut, dla uczniów z wydłużonym czasem 150 min.

 język obcy nowożytny –23 kwietnia 2020r.(czwartek)–godz.9:00

czas trwania 90 minut, dla uczniów z wydłużonym czasem 135 min.

W dniach egzaminu  pozostali uczniowie mają dni wolne od zajęć dydaktycznych, mogą mieć zapewnione zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej według potrzeb;

Uczniowie powinni mieć ze sobą długopis lub pióro czarno piszące oraz linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Zdający mogą wnieść na salę małą butelkę wody i umieścić ją przy nodze stolika, aby nie zalać materiałów;

Zdający i członkowie komisji mają zakaz wnoszenia do sal egzaminacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z nich;

Należy pamiętać, aby wyprawić uczniów punktualnie do szkoły, ponieważ osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na salę, chyba, że będzie to jeszcze czas organizacyjny;

Członkowie komisji mogą odpowiadać na pytania zdających jedynie dotyczące kodowania arkuszy oraz sprawdzają zamieszczenie naklejek CKE;

Zdający ( poza uczniami, którym dostosowuje się warunki egzaminu) podczas każdej części egzaminu będą nanosić odpowiedzi na kartę odpowiedzi poprzez zamalowanie czarnym długopisem odpowiedniej kratki ( jeśli się pomylą, mogą odpowiedź błędną wziąć w kółko i zaznaczyć poprawną).Zadania otwarte będą wykonywać na wyznaczonych do tego kartach zadań egzaminacyjnych.

Zadania  należy wykonywać samodzielnie, w sytuacji, gdy uczniowi zostanie udowodnione niesamodzielne wykonywanie zadań egzaminacyjnych,  jego egzamin zostaje przerwany i uczeń może go zdawać w drugim terminie, podanym niżej.

Dla uczniów, którzy napiszą egzamin w dniach 21-23 kwietnia 2020r. –
19 czerwca 2020r. szkoła otrzyma od OKE zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu,

 26 czerwca 2020r. zostaną te zaświadczenia wydane uczniom;

Uczniowie, którzy z ważnych przyczyn nie będą mogli pisać egzaminu
w kwietniu będą mieli dodatkowy termin pisania- 1 -3 czerwca 2020r.

 Na stronie internetowej CKE  (www.cke.gov.pl,  w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

Informatory o egzaminie ósmoklasisty b. przykładowe arkusze egzaminacyjne,

Arkusze egzaminacyjne z poprzedniego roku,

Sprawozdania z przebiegu egzaminu ósmoklasisty z poprzedniego roku,

Arkusze egzaminów próbne.

 

 

 

 

 

Błudowo, 12.09.2019r.

Szanowni Rodzice ósmoklasistów

Drodzy Uczniowie  

Przekazuję  Wam informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020:

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach: 21 kwietnia 2020r.- język polski,  godz. 9:00, 
22 kwietnia 2020r.- matematyka, godz. 9:00, 23 kwietnia 2020r.- język obcy, godz. 9:00.

Do 30 września 2019r. należy dokonać na piśmie wyboru języka obcego.

Wyniki egzaminów będą znane  19 czerwca 2020r. a zaświadczenia zdający otrzymają 
26 czerwca 2020r.

Egzamin może być dostosowany do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
a są to uczniowie:

 

 1. Uczniowie niesłyszący, uczniowie słabosłyszący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego);
 2. Uczniowie niewidomi (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego);
 3. Uczniowie słabowidzący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego);
 4. Uczniowie niepełnosprawni ruchowo (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) ; Uczniowie z czasową niesprawnością rąk (na podstawie zaświadczenia
  o stanie zdrowia wydanego przez lekarza);
 5. Uczniowie z afazją (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego);
 6. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego);
 7. Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie orzeczenia
  o potrzebie kształcenia specjalnego);
 8. Uczniowie z chorobami przewlekłymi (na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza);
 9. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza);
 10. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno- -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)
 11. Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym
  (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego);
 12. Uczniowie lub słuchacze, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
  (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej);
 13. Uczniowie lub słuchacze, którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej);
 14. Uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej);
 15. Uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej);
 16. Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).

Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię( o których mowa wyżej),
przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2019 r.

W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

         W sytuacjach losowych, które wydarzą się po 15 października 2019r. zaświadczenia od lekarza mogą być złożone w późniejszym terminie.

5. Dostosowanie warunków i form egzaminów dla powyższych uczniów, w zależności od rodzaju dysfunkcji może odbywać się poprzez:

a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia

 b. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty

e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty , uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

6. Szczegółowe informacje o tym, którzy uczniowie będą mieli zaproponowane dostosowania egzaminów, rodzice otrzymają na piśmie do 20 listopada 2019r.

7. Do 25 listopada 2019r. rodzice będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.

Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone,  może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły, złożony nie później niż do 2 grudnia 2019 r.

W razie wątpliwości i pytań zachęcamy do kontaktu z wychowawcą lub dyrekcją szkoły tel 552486386 lub osoboście w godz. 7.30 do 15.00.

Przydatne strony:

https://www.oke.lomza.pl/

https://cke.gov.pl/

 

Anna Strzelecka

Dyrektor

 

 

Kalendarz
«
Marzec 2020
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Aktualności
|
KORONAWIRUS
|
Rada Miejska
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Charakterystyka Gminy
|
Projekty
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
Sołectwa
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Turystyka
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Konsulatacje społeczne
|
Formularz kontaktowy