Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany

  • 2022-06-24, 10:33
  • UM Młynary
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany

 

Młynary, dnia 24 czerwca 2022 r.

 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 04.07.2022 r. do 26.07.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Młynary w godzinach od 8oo do 15oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Młynary o godz. 10oo.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Młynary.

Uwagi mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Młynary, ul. Dworcowa 29,    14-420 Młynary,

- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected],

- w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary;

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2022 r.

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

(-) Renata Wioletta Bednarczyk

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

1)     administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Młynary, 14-420 Młynary, ul. Dworcowa 29

2)     administrator wyznaczył Pana Andrzeja Wiśniewskiego na Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie - za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Młynary ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary lub e-mail: [email protected].

3)     dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwag przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary; zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4)     odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5)     dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;

6)     każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych oraz przenoszenia danych;

7)     każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)     podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji uwagi;

9)     każdy ma prawo do cofnięcia zgody o przetwarzaniu danych osobowych w dowolnym momencie na podstawie art. 13 ust. 2 lit. c) w/w rozporządzenia.

 

UM Młynary

Liczba wyświetleń: 1074

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe