Zespół Interdyscyplinarny

 

 

Reagujmy na Przemoc –

Nie zamykajmy jej

w czterech ścianach

 

DYŻUR CZŁONKÓW

ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

(pracownik socjalny, dzielnicowy)

 

04 GRUDNIA 2021r.

(SOBOTA)

 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Młynarach

od godz. 12.00 – 15.00

tel. 55 248 67 20

 

Posterunek Policji

ul. Dworcowa 25

14 – 420 Młynary

      godz. 9.00 – 12.00

      tel. 55 230 10 41

 

Zespół Interdyscyplinarny

 Na podstawie art. 9 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, Dz.U. Z 2009r. Nr 206 poz. 1589, Dz.U. Z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Dz.U. Nr 125 poz. 842 i Uchwały Nr VI/27/2011 r. Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Młynarach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, w dniu 22.08.2011 r. Zarządzeniem nr 41/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary został powołany Zespół Interdyscyplinarny w mieście i gminie Młynary.

 
Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie zjawisku
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
 
Główna siedziba Zespołu mieści się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach ul. Dworcowa 25
tel. 55 248 67 20,
tel/fax 55 248 63 74,
 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), Uchwałą Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 maja 2011 r. został uchwalony Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Młynary 2020 roku.


CO TO JEST PRZEMOC?
Wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby bez jej przyzwolenia.

PRZEMOC W RODZINIE MOŻE PRZYBIERAĆ RÓŻNE FORMY.
Poniżej przedstawiamy rodzaje i formy przemocy w rodzinie.

RODZAJE PRZEMOCY:

PRZEMOC FIZYCZNA - popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy itp.

PRZEMOC PSYCHICZNA - wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb itp.

PRZEMOC SEKSUALNA - wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety itp.

PRZEMOC EKONOMICZNA - odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.

 

  

INSTYTUCJE POMAGAJĄCE OFIAROM PRZEMOCY:
 
- Policja tel. 997
- Prokuratura
- Pomoc społeczna
- Służba zdrowia
- Działalność gmin
 
Obowiązek przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególnie w rodzinie z problemem alkoholowym, spoczywa także na samorządach lokalnych. Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań własnych gminy należy m. in. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 
Gminna Komisja ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym przy UMiG w Młynarach
pn. - pt. 7.30-15.30
 
ul. Dworcowa 29
tel.: 055 248 60 82, 055 248 60 19
 
spotkania dla osób uzależnionych
w Domu Kultury w Młynarach przy ul. Dworcowej 10
                                                                                                                                    tel. 055 248 60 50
 
w każdy poniedziałek czeka na Ciebie specjalista ds. profilaktyki uzależnień
w Punkcie Konsultacyjnym w godz. 12.00 – 18.00

 
w każdą sobotę od godz. 16.00 spotkanie w Klubie AA

 

- telefony zaufania, punkty informacyjno - konsultacyjne, schroniska, hostele, świetlice dla dzieci