Nabór na kierownika Klubu Seniora w Młynarach

 • 2021-09-27, 14:54
 • Grzegorz Kisiel
Nabór na kierownika Klubu Seniora w Młynarach

 

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach

ogłasza nabór na stanowisko

Kierownik Klubu Senior+ w Młynarach,

utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

 

 1. Dane podstawowe:

1. Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach, ul. Dworcowa 25, 14-420 Młynary.

2. Czas pracy: 1/2 etatu 20 godzin tygodniowo.

3. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: listopad 2021 r.

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne i sposób ich udokumentowania:

 1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.),

 2. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,

 3. wykształcenie wyższe,

 4. posiadanie co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,

 5. posiadanie specjalizacji z zakresu pomocy społecznej,

 6. znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,

 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 8. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

 10. nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza w zakresie specyfiki pracy w Klubach Seniora,

 2. znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,

 3. znajomość przepisów:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.)

 • Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025,

 1. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres,

 2. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,

 3. dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, pakietu MS Office.

 

 1. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior +,

 2. Realizacja programu działalności Klubu Senior +,

 3. Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu,

 4. Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami Seniorów lub rezygnacją z dalszego pobytu w Klubie,

 5. Opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją,

 6. Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu Senior +,

 7. Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu,

 8. Prowadzenie dokumentacji w zakresie m. in. - listy obecności uczestników Klubu, dokumentacji uczestników klubu oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,

 9. Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów,

 10. Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,

 11. Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb Seniorów,

 12. Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów,

 13. Kompleksowe prowadzenie Klubu i organizowanie zajęć dla seniorów,

 14. Organizowanie form wsparcia dla Seniorów,

 15. Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu,

 16. Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc,

 17. Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb i działań na rzecz seniorów,

 18. Prowadzenie postępowania proceduralnego, przy akceptacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącego zatrudniania specjalistów,

 19. Dokonywanie w ramach budżetu Klubu Senior + stosownych zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć,

 20. Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior +,

 21. Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu,

 22. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych w zajęciach,

 23. Reprezentowanie Klubu Senior + na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu.

 

 1. Warunki pracy:

1) miejsce pracy: Klub Senior+, ul. Słowackiego 14, 14-420 Młynary,

2) liczba stanowisk pracy: 1,

3) praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa w Klubie Senior+, współpraca z Kierownikiem oraz pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach,

4) okres zatrudnienia – od listopada 2021 r.,

5) podstawa zatrudnienia – umowa o pracę w wymiarze ½ etatu.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W sierpniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV,

 2. List motywacyjny,

 3. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. Kserokopię świadectw pracy (jeśli takie posiada),

 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 6. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

 7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 8. Podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

 9. Podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 10. Podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych dla zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku,

 11. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

 12. Podpisana Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych.

 13. Podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

 1. Sposób i termin składania ofert:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach ul. Dworcowa 25, 14-420 Młynary lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ w Młynarach, utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025” w terminie do dnia 12 pażdziernika 2021 r. do godz. 15:30. W przypadku złożenia dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data ich wpływu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach.

 1. Termin otwarcia ofert – 13 października 2021 roku.

 2. Tylko kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru. O kolejnych etapach naboru kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.

 3. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach http://bip.mlynary.pl/jo/mgops oraz na tablicy ogłoszeń.

 4. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym etapie.

 

 1. Informacje dodatkowe:

 1. List motywacyjny i CV powinny zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".

 2. Oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

 3. Kserokopie dokumentów dostarczonych przez kandydata muszą być opatrzone klauzulą o treści: „Oświadczam, że przedłożony dokument jest zgodny z posiadanym przeze mnie oryginałem”, datą oraz własnoręcznym podpisem.

 4. Nabór przeprowadza Komisja, powołana przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach.

 5. Ostateczną decyzję o zatwierdzeniu wyników naboru podejmuje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach, może on również unieważnić postępowanie na każdym etapie.

 6. Z kandydatem wybranym przez Komisję, którego kandydatura zostanie zatwierdzona przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach, zostanie nawiązany stosunek pracy w ramach umowy o pracę.

 7. Informacji w sprawie konkursu udziela Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach – Pani Jadwiga Piekarska.

 8. Po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów, które nie zostały odebrane, zostaną komisyjnie zniszczone.

Młynary, dnia 27 września 2021 r.

Kierownik MGOPS w Młynarach

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /-/ mgr Jadwiga Piekarska

Grzegorz Kisiel

Załączone pliki do pobrania (1)

Zdjęcia (1)

Podziel się:


Pozostałe