Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 36/3, obręb Młynary 02, gm. Młynary

  • 2021-11-10, 12:00
  • UM Młynary

Młynary, dnia 10 listopada 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 36/3, obręb Młynary 02, gm. Młynary

1. Lokalizacja i opis nieruchomości, powierzchnia, nr KW i przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Miejsce położenia nieruchomości (opis)

Nr działki, pow. w m2

Księga Wieczysta i przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Cena wywoławcza

(netto)

 

Obręb: Młynary 02

 

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana w kształcie trójkąta, położona w Młynarach przy ul. Dworcowej (droga wojewódzka nr 509) stanowiąca drogę przejazdową przez miasto. Działka stanowi teren zielony, porośnięty trawą wysoką oraz        w części pojedynczymi drzewami i krzewami. Na części działki teren podmokły z zagłębieniem wypełnionym wodą, skarpa od strony ulicy.  Działka ma dostęp ma dostęp do mediów. W sąsiedztwie teren niezagospodarowany, w części wykorzystywany jako ogródek działkowy. W bliskiej odległości znajduje się osiedle mieszkaniowe oraz tereny niezabudowane.

 

 

Nr 36/3

0,4176 ha

 

Nieruchomość posiada KW Nr EL1B/00014048/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych

w Braniewie.

 

Działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego określona jest jako teren zabudowy usługowej (nr terenu B.40.U). Ponadto teren położony jest w strefie ochrony ekspozycji „E”,

 w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej „B”,

w strefie ochrony krajobrazu „K”.

 

 

148 000,00 zł

 

(słownie złotych: sto czterdzieści osiem tysięcy    00/100)

 

2. Wadium.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, które wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 14 800,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy osiemset 00/100). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 1300 w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach (kasa czynna w poniedziałek i wtorek w godz. 10ºº- 13ºº oraz środę 10ºº - 1430) lub na rachunek Gminy Młynary: PKO BP SA nr 63 1020 1752 0000 0502 0160 6649. Wadium będzie zaliczone na poczet ceny nieruchomości dla oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za jej nabycie. Jeżeli oferent nie zgłosi się w ustalonym przez Urząd terminie do zawarcia umowy notarialnej to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi, a przetarg zostanie unieważniony. Oferent, który wygra przetarg nabywając nieruchomość zobowiązany będzie jednorazowo wpłacić zaoferowaną cenę netto, powiększoną o 23% podatku VAT a pomniejszoną o wpłacone wadium, w kasie lub na rachunek Gminy przed zawarciem aktu notarialnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu. Ponadto nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

3. Składanie ofert.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 1300 w Urzędzie Miasta i Gminy (sekretariat) z dopiskiem na kopercie „Przetarg na działkę nr 36/3, położoną w Młynarach obręb 02, gmina Młynary”. Do oferty należy dołączyć:

 - kserokopię potwierdzenia wpłaty wadium,

 - oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej - powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

4. Termin i miejsce części jawnej przetargu.

Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu – 04.10.2021 r.

Część jawna (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 r. o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, pokój „Sala Ślubów” I piętro.

5. Zastrzeżenie.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Młynary za wady ukryte nieruchomości wystawionych do przetargu.

6. Szczegółowych informacji na temat przedmiotowej nieruchomości udziela się:  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach, ul Dworcowa 29, pokój nr 12 lub telefonicznie pod    nr 55 618 22 44.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
 (-) Renata Wioletta Bednarczyk

 

UM Młynary

Załączone pliki do pobrania (1)


Liczba wyświetleń: 1110

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe