Trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 165, obręb Młynarska Wola, gm. Młynary

  • 2021-12-03, 13:37
  • UM Młynary

Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 165 położonej w obrębie geodezyjnym Młynarska Wola, gm. Młynary.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary informuje, iż w dniu 14 stycznia 2022 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach nastąpiło otwarcie ofert z trzeciego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej komunalnej, położonej w obrębie geodezyjnym Młynarska Wola gmina Młynary, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 165 o powierzchni 0,0500 ha posiadającej KW Nr EL1B/00016506/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych w Braniewie. 

Na przetarg wpłynęła jedna kompletna oferta, zachowująca wymagane warunki. Nie było osób niedopuszczonych do przetargu. 

Wynik przetargu:
Cena wywoławcza nieruchomości: 8 000,00 zł + 23% VAT = 9 840,00 zł
Cena osiągnięta w przetargu: 8 000,00 zł + 23% VAT = 9 840,00 zł

Nabywca: Paweł Sołowiński

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
  /-/ Renata Wioletta Bednarczyk

 


_______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Młynary, dnia  03.12.2021 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 165, obręb Młynarska Wola, gm. Młynary

1. Lokalizacja i opis nieruchomości, powierzchnia, nr KW i przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Miejsce położenia nieruchomości (opis)

Nr działki, pow. w m2

Księga Wieczysta i przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Cena wywoławcza

(netto)

Obręb Młynarska Wola
Gmina Młynary
Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona jest w miejscowości Młynarska Wola. Kształt działki zbliżony do spłaszczonego prostokąta o wymiarach około 6 m. x 87 m. Terem płaski nieogrodzony. Dojazd do nieruchomości prowadzi zjazd z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Przy granicy nieruchomości biegnie linia energetyczna.

 

Nr 165
o pow. 500 m2

 

 

Nieruchomość posiada KW Nr EL1B/00016506/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych
w Braniewie.
Działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego określona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej, teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej  (nr terenu
28 MR, MN).

 

 

 

 8 000,00 zł
(słownie złotych: osiem tysięcy 00/100)

2. Wadium.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, które wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 800,00 zł (słownie złotych: osiemset złotych 00/100). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 11 stycznia 2022 r. do godz. 1300 w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach: PKO BP SA  nr 63 1020 1752 0000 0502 0160 6649 w tytule wpisując „Przetarg na działkę nr 165 obręb Młynarska Wola”. Wadium będzie zaliczone na poczet ceny nieruchomości dla oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za jej nabycie. Jeżeli oferent nie zgłosi się w ustalonym przez Urząd terminie do zawarcia umowy notarialnej to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi, a przetarg zostanie unieważniony. Oferent, który wygra przetarg nabywając nieruchomość zobowiązany będzie jednorazowo wpłacić zaoferowaną cenę netto, powiększoną o 23% podatku VAT a pomniejszoną o wpłacone wadium, w kasie lub na rachunek Urzędu przed zawarciem aktu notarialnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu. Ponadto nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

3. Składanie ofert.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 12 stycznia 2022 r. do godz. 1300 w Urzędzie Miasta i Gminy (sekretariat) z dopiskiem na kopercie „Przetarg na działkę nr 165, położoną w obrębie Młynarska Wola, gmina Młynary”. Do oferty należy dołączyć:

  • kserokopię potwierdzenia wpłaty wadium,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej - powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

4. Termin i miejsce części jawnej przetargu.

Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu – 16.07.2021 r.

Termin przeprowadzenia drugiego przetargu – 11.10.2021 r.

Część jawna (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 r. o godzinie 13ºº  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, pokój „Sala Ślubów” I piętro.

5. Zastrzeżenie.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Młynary za wady ukryte nieruchomości wystawionych do przetargu.

6. Szczegółowych informacji na temat przedmiotowej nieruchomości udziela się:  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach, ul Dworcowa 29, pokój nr 12 lub telefonicznie pod    nr 55 618 22 44.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

                                                             (-) Renata Wioletta Bednarczyk

 

UM Młynary

Liczba wyświetleń: 1624

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe