Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

  • 2022-03-07, 14:36
  • UM Młynary

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.  
W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej
Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych w 2022 roku. Po ogłoszeniu konkursu Burmistrz Miasta
i Gminy Młynary, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorących udział w konkursie ofert. Do prac komisji nie mogą być powołane osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w konkursie ofert. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania ogólne dla kandydatów na członków komisji konkursowej

Członkami komisji konkursowej, mogą być przedstawiciele organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. Reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.       
2. Posiadają doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o udzielenie dotacji
i realizacji projektów – minimum 1 zrealizowany projekt.
3. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
4. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

Zadania komisji konkursowej

1. Ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert
z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

2. Proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego.
3. Proponowanie podziału środków z wybranych ofert.

4. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.

5. W przypadku braku zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej, zgodnie
z art. 15 ust. 2da ustawy, Burmistrz Miasta i Gminy Młynary, może powołać komisję konkursową bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

Miejsce i termin składania zgłoszeń

Zgłoszenia na załączonym formularzu należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób: „Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
w 2022 roku” – w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Młynary, adres ul. Dworcowa 29,
14-420 Młynary, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2022 roku.

UM Młynary

Liczba wyświetleń: 1040

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe